DR

Vergaderingen 2023/2024:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

28 november:

Nieuwe leden voor de dorpsraad: onze wervingsactie voor nieuwe leden heeft een aantal potentiële kandidaten opgeleverd. 
Met enkele van hen hebben wij inmiddels kennis gemaakt en is besproken hoe zij ingezet kunnen worden. Voor secretarieel werk is José Ivens uit de Wilhelminastraat erbij gekomen. Zij heeft inmiddels een eerste reguliere vergadering bijgewoond. Philip Ivens heeft aangegeven zijn medewerking te willen geven aan niet-structurele evenementen.

Paul Mangnus heeft inmiddels met dorpsgenoten een werkgroepje gevormd onder de naam “Cultureel Erfgoed Sint Jansteen”. Zoals de naam al zegt zullen zij zich bezig gaan houden met het inventariseren van cultureel erfgoed in St. Jansteen/Absdale/Kapellebrug met als doel dit cultureel erfgoed te behouden voor onze streek. Zij worden geen lid van de dorpsraad, zullen inhoudelijk autonomie behouden, maar bijvoorbeeld één keer per kwartaal, verslag doen aan de dorpsraad.
Verder heeft ook Paul van der Velde zich aangemeld als nieuw lid van de dorpsraad en is tevens lid van eerdergenoemde werkgroep “Cultureel Erfgoed Sint Jansteen” samen met Herman de Rechter.

Ook vormen Paul Mangnus en (tijdelijk) Danny Nachtegael, vormen momenteel een werkgroepje “Gebiedsontwikkeling Schommeling” .Dit initiatief is ontstaan na de jaarvergadering van vorig jaar, waar Alex Wieland, beheerder bij het Zeeuwse Landschap, aangaf dat de Provincie Zeeland de mogelijkheid biedt om meer bebossing te creëren. 
Het zou hier gaan om de ruimte tussen de drie bosgebieden: het Clingse bos, het Steense bos en de Wildelanden. Dit zou gerealiseerd kunnen worden in de vorm van een coulisselandschap op dekzandruggen, waarbij er meer bebossing ontstaat tussen de bebouwing van St. Jansteen en Kapellebrug, met behoud van de huidige bedrijvigheid en kleinschalige landschappelijke elementen.
Wij hopen dat dit groepje op korte termijn uitbreiding krijgt. Voor aanmelding of meer informatie mail ons:
drstjansteen@zeelandnet.nl

Mochten er nog jongere dorpsgenoten zijn die zich willen aanmelden, dan ook graag via bovengenoemd mailadres. Nieuwe ideeën voor de toekomst zijn altijd welkom.

Evaluatie jaarvergadering 2023: tijdens de evaluatie stellen wij ons de vraag: “Wat ging goed, wat kan beter”?  We doen dit op de punten als: accommodatie (inrichting zaal, geluid, licht, projectie e.d.), aantal bezoekers, presentaties, vragen vanuit de zaal, nazit in de foyer en verslaglegging achteraf. Op grond van verbeterpunten wordt dan ons draaiboek aangepast voor volgend jaar. We doen dit alleen voor onszelf, maar mocht u als bezoeker suggesties hebben om dingen anders/beter te doen, dan staan wij altijd open om hierover met u van gedachten te wisselen. U kunt dan contact met ons opnemen via het bekende mailadres.

Kerststal en feestverlichting: zodra de Sint vertrokken is, zullen leden van de dorpsraad er weer voor zorgen dat het centrum van het dorp in kerstsfeer gebracht wordt.

Opbrengst Rabo Club Support: iedereen bedankt die op ons gestemd heeft en ervoor gezorgd heeft dat wij een mooie opbrengst hadden van € 219,04, die ten goede komt aan de leefbaarheid.

Verkeersremmers Roskamstraat (tussen De Verrekijker en Gentsevaart): omdat bewoners al lange tijd te hoge snelheden ervaren staan hier sinds enkele weken (tijdelijke) verkeersremmers tussen huisnummers 32 en 35. De bewoners zijn hierover van tevoren ingelicht.  Als de meerderheid van de bewoners akkoord is met dit plan, zullen waarschijnlijk nog eind dit jaar de definitieve plannen uitgevoerd worden. Tegen de plannen om deze remmers ook tussen huisnummers 25 en 18 te plaatsen is blijkbaar bezwaar aangetekend.
Voor de dorpsraad was de tijd tussen ontvangst van de brief vanuit de gemeente en de einddatum van 1 oktober veel te kort om te reageren. Jammer


NOTULEN OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 31 OKTOBER 2023

Aanwezig: Wethouder Luc Mangnus, wethouder Denis Steijaert en Chris Stuart, coördinator wijk- en dorpsraden Gemeente Hulst.
               
 Dorpsraadleden Roland Merckx (voorzitter), Hermine Lernout (secretaris), Titus Huijskamp, Eric Mortier, Danny Nachtegael. 

 Gastsprekers: Vincent Bosch en Jozef de Roos van de stichting “Samen Recht Vinden”.

 1. OPENING.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 100 kopjes koffie/thee geschonken bij binnenkomst, dus we kunnen dik tevreden zijn met de opkomst. Het College heeft 2 wethouders afgevaardigd, Luc Mangnus en Denis Steijaert. Ook Chris Stuart is aanwezig.  Chris is de nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden en beleidsmedewerker Samenleving (opvolger van Samira). Later op de avond zullen zij zich voorstellen en iets over zichzelf vertellen.

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2022

Secretaris Hermine Lernout kijkt terug op de notulen van de vorige jaarvergadering en geeft aan dat de openstaande vragen grotendeels door de Gemeente nog beantwoord zijn en voor iedereen te vinden zijn op onze website bij “Verslag van Vergadering 2022-2023, jaarvergadering 8 november 2022”.

Wat nog open staat zijn de punten: verlichting op ‘de Rat’ en de wens om een drinkwatertappunt in het Steense bos. Wethouder Luc Mangnus geeft aan dat, wat de verlichting op de rat betreft, bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn. De rat is in het verleden nogal vandalismegevoelig gebleken. Zodra een haalbare mogelijkheid voor verlichting gevonden is, wordt dit teruggekoppeld aan de dorpsraad.
Wat betreft het drinkwatertappunt: dit was eerst in de ijskast gezet vanwege te hoge kosten, maar nu de Gemeente Hulst zich wil profileren als fietsgemeente wordt er toch weer gekeken of aan de wens van de vele fietsers, wandelaars en sporters tegemoet kan worden gekomen.

3. PRESENTATIE ‘SAMEN RECHT VINDEN’

Samen Recht Vinden (SRV) helpt inwoners van Zeeland die juridische problemen hebben met Zeeuwse instanties. Het is ontstaan doordat veel instanties vertrokken zijn uit Zeeland.  SRV doet dit gratis en onpartijdig. Doel is: het bemiddelen bij conflicten ter voorkoming van juridische procedures.
De stichting wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en de Zeeuwse Gemeenten.
Ze zijn gestart als pilot in Zeeuws Vlaanderen en houden spreekuur in Den Dullaert
om de andere week op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden, men kan zo binnenlopen.

Stichting SRV is ontstaan vanuit overbelaste rechters (het duurt gemiddeld 1 jaar voor iemand naar je luistert). SRV is geen rechtbank en ook geen advocaat. Er is geen tegenpartij, wel een andere partij. Conflicten worden opgelost door dialoog. Het is geen kwestie van winnen of verliezen, maar van wederzijds begrip en een oplossing waarmee alle partijen verder kunnen. Dit gebeurt in 3 fases: fase 1 probleemanalyse, fase 2 contact zoeken met andere partijen, fase 3 oplossing vinden
. SRV werkt samen met de Zeeuwse Regelrechter. Als beide partijen het goed vinden kan het geschil aan de Zeeuwse regelrechter worden voorgelegd. Komt U er onderling uit, dan legt de regelrechter de afspraken over de gevonden oplossing officieel vast.
Komt u er niet met elkaar uit? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door en komt er een uitspraak. Het blijft dus wel een rechtszaak. Meer informatie is te vinden op de website samen recht vinden. Contact opnemen kan via 06-34208414 of Email naar info@samenrechtvinden.nl

Vragen hierover vanuit de zaal:

·         Kun je over zo’n uitspraak van de regelrechter in beroep gaan?
Antwoord: het hoeft niet maar het kan wel. Je kunt ook het recht voorbehouden om na de uitspraak te beslissen of je wel of niet in beroep gaat.

·       Hoe gaan jullie met de dossiers om?
Antwoord: er is een dossierbeheersysteem, niet iedereen kan overal bij. Er wordt toestemming gevraagd om gegevens te delen, maar bemiddeling moet wel mogelijk blijven. Geen publiciteit, geen media.

·         Wie betaalt jullie salaris?
Antwoord: de gidsen (mensen die het eerste gesprek voeren) zijn vrijwilligers, de casemanager (meestal jurist) wordt betaald uit subsidies van Gemeente en Provincie.

·           Kun je nu je rechtsbijstandverzekering opzeggen?
Antwoord: nee, want SRV geeft geen juridisch advies, zoekt enkel naar een oplossing.

·       Hoe lang blijft de pilot nog bestaan en kan SRV daarna nog verder?
Antwoord: de huidige subsidies gaan zeker nog tot 1 januari 2025 door. Mocht dit stoppen dan zal men zeer waarschijnlijk aansluiten bij een andere club.


4.  AANDACHTSPUNTEN UIT ONS EIGEN DORP.

Danny toont in een korte PP presentatie foto’s van de diverse sloop- en nieuwbouw activiteiten, die momenteel in St. Jansteen plaats vinden o.a. Geslechtendijk, Rijcksplein, Henri Dunantstraat. Ook de stand van zaken bij Fort Ravot en de kleurrijke graffiti kunst op beide muren in het tunneltje.

Hierover zijn geen vragen vanuit de zaal.

5. VRAGENRONDE OVER ACTUELE ONDERWERPEN IN DE 3 KERNEN.

Vooraleer de wethouders vragen beantwoorden, stellen zij zich eerst voor aan het publiek      en leggen in het kort uit wat hun takenpakket is binnen de Gemeente. Op pagina 33 in de Gemeentegids kun je lezen welke taken dat zijn.

Vragen vanuit de zaal.

1.  Veel zorgen over de komst van 2 grote distributiecentra. Niemand weet waar die ineens vandaan komen, er is weinig communicatie geweest. Wordt hier een groengordel voorzien, hoe wordt de verkeershinder aangepakt, waar worden de verwachte 3000 medewerkers gehuisvest waarvan een deel niet in de directe omgeving zal wonen en welke bedrijven komen in deze twee gebouwen?
Ook wordt gevraagd waarom de Gemeente hieromtrent niet meer antwoorden stuurt aan de dorpsraad. Voor de inwoners is het niet gemakkelijk om aan informatie te komen.
Antwoord wethouder Steijaert: Dit is gecommuniceerd via BN De Stem/PZC. De grond voor beide gebouwen is door de projectontwikkelaar aangekocht van de eigenaar, niet de Gemeente Hulst. Er is nog niet bekend welk bedrijven er in beide gebouwen komen.
De ontwikkelaar informeert de pers pas als dat definitief bekend is.  Ook dan pas zal duidelijk worden waar de mensen die er gaan werken nu woonachtig zijn. Er zijn regels voor welk soort bedrijven hier wel en niet toegelaten worden.
Er is ook een groengordel voorzien. Het verkeer (24 uur per dag/nacht) wordt afgewikkeld via de Langeweg/Axel richting Nederland en via de N290 (Gentsevaart, Kapellebrug) voor België.
Er komt
geen ontsluiting via de Polderstraat. Kapellebrug zal nog veel drukker worden. Daarom houdt de Gemeente de druk erop bij de Provincie, dat de reconstructie van de N290 zo snel mogelijk aangepakt zal worden, en niet, zoals in de krant stond, nog langer uitgesteld gaat worden. Bij deze reconstructie wordt ook het verkeersprobleem bij Supermarkt PLUS opgelost.
De Gemeente erkent de problematiek die ontstaan is door de komst van deze 2 grote distributiecentra en houdt goed in de gaten wat de gevolgen zullen zijn. Wethouder Steijaert erkent dat er misschien te weinig gecommuniceerd is met de bevolking en belooft binnenkort meer tekst en uitleg te geven. Specifieke vragen en zorgen kunnen doorgegeven worden aan wethouder DePauw.

2.    Absdale. Is het mogelijk om meer bomen aan te planten langs de Absdaalseweg/Tolweg tussen Intratuin en Absdale (Provinciale weg)? Nu is dit vergelijkbaar met een landingsbaan voor vliegtuigen. Eenzelfde aanplant van bomen en heggen zoals bij de N290 (Zaamslag-Terneuzen) zou veel fraaier en overzichtelijker worden.
Antwoord wethouder Steijaert: de wegbeheerder is in dit geval niet de Gemeente Hulst maar de Provincie. De dorpsraad kan ingeschakeld worden om dit probleem bij de provincie aan te kaarten. Inmiddels is het complete dossier vanaf 2018 in handen van de dorpsraad. Dat zal eerst bekeken worden.

3.    Kruising Burgemeester IJsebaertstraat/Wilhelminastraat/Badhuisweg T-splitsing. Hier is een gevaarlijke situatie ontstaan, omdat de auto’s geparkeerd staan van op de verkeersdrempel de Burgemeester IJsebaertstraat in. Daardoor hebben de uitkomende auto’s geen uitwijkmogelijkheid meer wanneer er een auto van de Wilhelminastraat de Burg. IJsebaertstraat inkomt. De vragensteller stelt voor een gele band te trekken op de stoeprand tot over de verkeersdrempel, zodat een uitwijkmogelijkheid gecreëerd wordt.
Antwoord wethouder Steijaert: Dit lijkt een overbodige maatregel. Sowieso is het wettelijke al geregeld dat men binnen 5 meter van een kruising niet mag parkeren (is dus een uitwijkmogelijkheid). Daarnaast heeft de Burg. IJsebaertstraat op de eerste 40 meter vanaf de Wilhelminastraat ook nog eens 2 opritten, waar wettelijk ook niet geparkeerd mag worden (dit zijn dus nog 2 uitwijkmogelijkheden.

4.   
Zou het mogelijk zijn om van de Badhuisweg een 15 km zone te maken of anders een digitaal 30 km bord te plaatsen en dit te bevestigen bij het indraaien van de Badhuisweg aan de Wilhelminastraat, zodat bestuurders er tenminste op geattendeerd worden dat ze op hun snelheid moeten letten? In de Badhuisweg wordt regelmatig te hard gereden en dit is nu de scholen weer begonnen zijn best gevaarlijk. Er zijn kinderen die met de fiets uit de Pastoor Mertensstraat de weg oversteken en via de Badhuisweg naar de basisschool gaan. Zelfde geldt wanneer men langs die weg naar de voetbalvelden gaat. Er is angst dat het vandaag of morgen een keer misgaat.
Antwoord wethouder Steijaert: Digitale 30km borden hebben wij helaas niet, enkel de matrixborden die telkens een week tot anderhalve week op één locatie blijven hangen en dan naar een volgende locatie gaan. Er kan wel gezorgd worden dat een gewoon 30km bord wordt opgehangen bij de ingang van de Badhuisweg. Uit een foto uit 2019 blijkt dat dit er toen wel stond. Een bord met 15 km staat wel bij de school. Deze vraag zal nog nader besproken worden met de verkeersdeskundige.

5.    Verkrotting leegstaande panden Vermandel inboedel (textielfabriek, woningen, 19e -eeuwse broodbakkerij). Al meer dan 20 jaar staan deze 5 panden aan de Brouwerijstraat leeg. Kan de Gemeente hier iets aan doen?
Antwoord wethouder Mangnus: Al deze panden zitten in een erfenis, waar de erfgenamen het kennelijk samen niet over eens worden of niet alle erfgenamen zijn te vinden. Dit is particulier bezit, de Gemeente kan hier niks mee. (Is ook bij eerdere jaarvergaderingen al dikwijls aangekaart). Klein lichtpuntje in deze kwestie is misschien dat de eigenaar nu een nieuwe bewindvoerder heeft, maar het blijft een slepende zaak. Een projectontwikkelaar uit de buurt is nu gevraagd hier eens naar te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook het oude leegstaande Gemeentehuis wordt hierbij meegenomen.

6.    Zelfde inwoner wijst nog op de kunstwerken in de openbare ruimte van St. Jansteen (lijstje bij de dorpsraad) en de vraag of daar meer aandacht aan besteed kan worden, bijv. op een lijst van monumenten of cultureel erfgoed plaatsen.
Antwoord wethouder Mangnus: De lijst zal worden aangepast.  De wethouder wijst er echter op dat niet alleen het dorp, of gemeente, zorg moeten dragen voor ons cultureel erfgoed, maar ook de inwoners, De beelden zijn van ons allemaal. Hij spoort aan zelf initiatief te nemen als inwoners. De dorpsraad kan daar wellicht aan bijdragen.

7.    Kan de gemeente vergroening stimuleren bij de inwoners, bijvoorbeeld actie “Tegeltje Wip”? Goed voor natuur en milieu en betere waterhuishouding, minder wateroverlast.
Antwoord wethouder Mangnus: dit gebeurt momenteel in de Binnenstad. Suggestie voor de dorpsraad: organiseer een wedstrijd voor de mooiste groene voortuin.

8.    Kan de gemeente zorgen dat ook hier plastic haken aan de lantaarnpalen hangen, om de zakken plastic afval aan te hangen, dat zie je veel in Brabantse dorpen, en blijkbaar ook in de Molenstraat in Clinge.
Antwoord: Deze haken kunnen blijkbaar opgehaald worden bij een ZRD ophaalpunt.

9.    Kunnen de trottoirs breder gemaakt worden? Op sommige plekken zijn wel 2 rijen tegels overgroeid o.a. in de Brouwerijstraat?
Antwoord: groen komt vanuit de tuinen. De inwoners zijn verplicht te zorgen dat hun groen niet over de trottoirs groeit; trottoirs hebben een standaard breedte.

10.    Komend (per fiets) over de Wilhelminastraat richting de sportvelden, moet je van rechts naar links oversteken en 50m verderop weer terug naar rechts om bij de voetbal- en tennisvelden, schieting en muziekvereniging te komen. Dat is niet verkeersveilig. Is er een mogelijkheid om het fietspad door te trekken, zodat je bij Boehlé gewoon rechts kunt blijven rijden?
Antwoord wethouder Steijaert: dit wordt meegenomen. Zit in het takenpakket van wethouder DePauw.

11.    PFAS: Komt hier ook een bevolkingsonderzoek?
Antwoord: Er komt een onderzoek, maar niet op heel korte termijn. Het RIVM en de GGD kunnen dat momenteel niet realiseren. Er wordt wel geprobeerd de lozingen te beperken.

12.    Wat gaat er gebeuren met het voormalige kantoor van Neckermann? (Is nu eigendom van St. Paul en wordt door hen ook gedeeltelijk gebruikt)
Antwoord wethouder Steijaert: zal dit navragen en terugkoppelen aan de Dorpsraad.

Ondertussen is ook de wijkagent William van der Bilt aangeschoven. Hij vervangt de wijkagent voor de grensdorpen Marvin Boogaard, die met vakantie is. William stelt zich voor en vertelt dat hij de wijkagent is, speciaal voor de jeugd. Ook de onlangs aangestelde jongerenwerker, Carlyn van de Vijver, is aanwezig. Zij is in dienst van Hulst voor Elkaar.

Vragen aan de wijkagent:

13.    Krijgt de politie de cijfers van de matrixborden?
Antwoord van de wijkagent: Ja, die krijgen zij en er wordt ook op gecontroleerd, maar bij gebrek aan agenten gebeurt dit af en toe zo tussen de bedrijven door. Dan worden ook wel boetes uitgedeeld. Politie is vaak ook ‘onzichtbaar’ aan het werk, niet in uniform.

14.    Als je de politie nodig hebt (niet via 112) krijg je altijd een meldkamer, vaak in Brabant, kan zelfs wel Limburg of Groningen zijn. Dat is moeilijk communiceren. Mensen haken dan wel gauw af.
Antwoord: Je melding wordt altijd opgenomen en doorgegeven naar de regio waar ze vandaan komt. Er wordt altijd door de plaatselijke politie teruggebeld. De politie is echter een anonieme oproep op je telefoon en veel mensen nemen anonieme oproepen niet op. William benadrukt nog eens dat een melding doen heel belangrijk is, zeker als er meer meldingen komen over eenzelfde probleem, wordt er sneller werk van gemaakt. Wat niet gemeld wordt is niet bekend bij de politie.

De voorzitter bedankt William voor zijn komst en bijdrage aan deze avond.

Chris Stuart, beleidsadviseur en coördinator wijk- en dorpsraden, en sinds deze zomer de opvolger van Samira, stelt zich voor. Naast de dagelijkse werkzaamheden wil hij zich vooral gaan inzetten voor Burgerparticipatie, de bewoners meer betrekken bij gemeentelijke plannen, zodat zij meer invloed krijgen bij het nemen van belangrijke besluiten. Ook de nieuwe Omgevingswet gaat van kracht per 1 januari 2024. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen daarom meer ruimte om de eigen ambities in de leefomgeving te realiseren.
Voor wat betreft St. Jansteen wil Chris samen met de dorpsraad nog de mogelijkheid bekijken om in natuurspeelbos ‘Fort Ravot’ ook iets te creëren voor de wat oudere jeugd. Naast de reeds bestaande fietscrossbaan, denkt hij aan een soort van “overdekte hangplek” voor jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van een opengesneden zeecontainer, die de jongeren zelf kunnen inrichten en waar naar hartenlust met graffiti gespoten kan worden. Eerst zal onderzocht worden wat de jeugd zelf wil.

Tenslotte wijst wethouder Luc Mangnus er op dat burgerparticipatie niet is: U (de inwoner) zegt en wij (de Gemeente) doen het. De inwoners moeten er
samen voor zorgen dat hun dorp zo aantrekkelijk mogelijk blijft. Dat kan o.a. door lid te worden van de dorpsraad, of zich aan te melden om deel te nemen aan een werkgroepje over een bepaald onderwerp. Hier kan men zijn/haar ideeën/initiatieven kenbaar maken en samen met de dorpsraad en de Gemeente kan bekeken worden of een plan al dan niet gerealiseerd kan worden. Het is hoopvol dat een aantal inwoners zich inmiddels heeft aangemeld.

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Wethouder Steijaert trakteert nog op een consumptie aan de bar, waar nog even nagepraat kan worden.


Terug naar Start Pagina