DR

Vergaderingen 2022/2023:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

28 februari 2023:
 
Bouwprojecten: de voorbereidingen voor de bouw van de 9 nieuwe woningen aan de Geslechtendijk zijn gestart. Omgevingsplan en indeling van deze woningen zijn te vinden op de website van Woongoed onder de link: Geslechtendijk nieuwbouw
We zijn blij dat Woongoed aan ons verzoek heeft kunnen voldoen, om de woningen zo neer te zetten dat het uitzicht op de monumentale beuk niet verdwijnt. Er komt een blok van 4 en een van 5 woningen, met daartussen een paadje naar achteren.
 
Fort Ravot: hoewel was aangekondigd dat enkele rijen van de hoge populieren zouden worden gekapt vanwege overlast door de wortels in aangrenzende tuinen, vinden wij dat er wel erg rigoureus te werk gegaan is.
Er is, blijkbaar op aandringen van de bewoners van La Traviata, veel meer weggehaald dan alleen dat. Blijkbaar was er ook overlast van bepaalde diertjes.
Volgens het bericht dat wij kregen zouden op die plek geen nieuwe bomen terug geplant worden, maar de Gemeente heeft nu toch toegezegd dat nieuwe beplanting besteld is van lager struikgewas.
We gaan dit wel goed in de gaten houden, want waar eens een prachtig stukje bos was, is het nu een grote kale chaos, voornamelijk door het brede pad (waarschijnlijk ontstaan door vrachtwagens of andere werktuigen), wat rakelings langs de kinderspeeltoestellen loopt.
 
Matrixborden: de Gemeente kan nog geen definitief schema voor plaatsing in 2023 geven, omdat nog regelmatig geschoven wordt met locaties.
We zullen daarom regelmatig op de hoogte worden gehouden.
In januari stond een bord aan de Verrekijker, in februari aan de Sint Janstraat (Kapellebrug) en in maart zullen borden staan in de Hoofdstraat en de Hemelstraat.
 
Flexflitspaal: een flexflitspaal is een verplaatsbare flitspaal, die de snelheid meet. Hij is voor het eerst in Zeeland, staat nu in Krabbendijke en komt binnenkort naar Kapellebrug. Voor meer info klik op: Flexflitspaal
 
Omleidingen N403 Stekene: wij kregen deze week informatie doorgestuurd van een Belgische website met belangrijke informatie over wegwerkzaamheden en omleidingen aan de N403 net over de grens bij Stekene. Dit gebeurt in twee fases. Voor meer informatie zie website: Asfaltwerken op de N403
Van de Gemeente Hulst hebben wij hierover nog geen bericht ontvangen, terwijl het toch voor de mensen aan deze kant van de grens heel belangrijke info is.
 
Samen Recht Vinden:enkele leden van onze dorpsraad hebben onlangs een presentatie bijgewoond die gegeven werd door juristen van “Samen Recht Vinden”. SRV is gestart als pilot in Zeeuws-Vlaanderen en wordt gesubsidieerd door Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Zij bemiddelen bij conflicten ter voorkoming van juridische procedures om zo te komen tot een oplossing voor beide partijen. Dat kan zijn tussen personen en gemeente, overheid, bedrijven en burger. Zij hebben meer juridische achtergrond dan Buurtbemiddeling, die een geschil meer bekijkt van de sociale kant. Advies is gratis. Af en toe is er spreekuur o.a. in Den Dullaert.
Op hun website is te zien dat ze op 20 maart a.s. zitting houden in Den Dullaert. Men kan terecht op afspraak tussen 12.00 en 16.00 uur, maar ook tijdens de inloop van 10.00-12.00 uur. Via bovenstaande website bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken.


17 januari 2023:

Bouwprojecten: Woongoed start deze maand met de bouw van 9 huurwoningen aan de Geslechtendijk. Het werk wordt uitgevoerd door Simons Bouwgroep B.V. uit Terneuzen. 
De werkzaamheden nemen naar verwachting 1 jaar in beslag. De voltooiing van de woningen is gepland in december 2023.

Matrixborden: het voorstel voor de plaatsing van matrixborden is tijdig doorgegeven aan de Gemeente. Alle gevraagde meetpunten die in de jaarvergadering naar voren kwamen, zijn opgenomen in het verzoek. Zodra wij de bevestiging ontvangen hebben zullen wij de nieuwe lijst voor 2023 in de eerstvolgende nieuwsbrief publiceren.

Project N290 Kapellebrug: twee leden van de dorpsraad hebben op 18 januari de inloopbijeenkomst voor bedrijven in “De Bourgondiër” bezocht, waar o.a. te zien was hoe de verkeersomleiding tijdens de werkzaamheden er uit zal zien.
Voor personenauto’s zal zoveel mogelijk geprobeerd worden deze over de beschikbare halve rijbaan te leiden door middel van stoplichten. Voor vrachtwagens komt een omleiding door bij de Expresweg rechtdoor te rijden richting Zelzate en waar mogelijk voor die tijd af te slaan.
De N290 (Gentsevaart) zal in ieder geval nooit helemaal afgesloten worden, zo werd ons beloofd. Verder was in een animatiefilmpje te zien, hoe de verkeerssituatie zal zijn als het werk voltooid is.
Een aantal ambtenaren van de Provincie was aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Zij waren tevreden met de belangstelling.Zie ook de website van de provincie: Kapellebrug N290
Voor het kunstwerk
op de nieuw aan te leggen rotonde (Molenstraat/Gentsevaart) zijn enkele ideeën binnengekomen, die besproken zijn met de Provincie op 23 januari.
Ook een vertegenwoordiger van dorpsraad Clinge was hierbij aanwezig. In overleg zal een keuze gemaakt worden, daarna volgt overleg over de technische aspecten. Een kunstwerk op een rotonde moet aan nogal wat voorschriften voldoen i.v.m. veiligheid, afmetingen, sterkte berekening en moet ook onderhoudsarm zijn en vandalismebestendig.
De Provincie regelt te zijner tijd de benodigde vergunningen en geeft opdracht aan de maker. De twee dorpsraden kiezen ontwerp en kunstenaar.

Hondenspeelweide: als vervolg op de uitslag van de enquête die door de Gemeente was uitgeschreven is ons gevraagd om advies uit te brengen. Wij hebben een positief advies uitgebracht voor een pilot aan de locatie Beneluxweg met de vraag om zoveel mogelijk rekening te houden met de tegenargumenten en de door de Gemeente aangeboden oplossingen toe te passen.

Wateroverlast: in de bocht in de Heerlijkheid en aan de achterzijde Carmen/Oversprong 2 is wateroverlast na zware regenval. De aanwonenden kunnen zich met hun klachten melden bij de heer Hans Raanhuis van de Gemeente.

13 december 2022:

Evaluatie jaarvergadering. Zoals elk jaar, hebben wij ook nu weer onze jaarvergadering geëvalueerd op punten als: accommodatie (inrichting zaal, geluid, licht, projectie e.d.), aantal bezoekers, presentaties, vragen uit de zaal, nazit in de foyer, en verslaglegging achteraf.  Op grond van verbeterpunten wordt dan ons draaiboek aangepast voor volgend jaar. We doen dit alleen voor onszelf, maar mocht u als bezoeker suggesties hebben om dingen anders/beter te doen, dan staan wij altijd open om hierover met u van gedachten te wisselen. U kunt dan contact met ons opnemen via het bekende mailadres.

Bericht van de wijkagent.  Onze wijkagent voor Sint Jansteen e.o., Marvin Boogaard, heeft ons gevraagd onderstaand bericht met u te delen:
Graag wil ik jullie vragen om in aanloop naar de Kerstdagen extra informatie te delen omtrent het voorkomen van woninginbraken.
Vorig jaar hebben we tijdens Kerst helaas te maken gehad met een aantal inbraken.
Bij deze inbraken kwam overeen dat men vanaf de straat kon zien dat er niemand thuis was, het was dus donker binnen.
Via onderstaande website wordt een aantal tips gegeven om een woninginbraak te voorkomen.
Denk aan het aanlaten van verlichting, televisie, radio, YouTube laten spelen enz. Maar ook het sluiten van ramen en deuren, ook het kleine wc of doucheraampje.”
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak

Reconstructie N290 Kapellebrug. Inwoners van Kapellebrug hebben van de Provincie per post weer een nieuwsbrief ontvangen, waarin de (toekomstige) werkzaamheden aan de Gentsevaart worden toegelicht. Als onderdeel van de reconstructie komt er een nieuwe rotonde bij de Molenstraat. Het middeneiland van deze rotonde dient als een perfect podium voor kunst.
Wij mogen hier allemaal over meedenken. Dus heeft U een goed idee, mail dit dan naar drstjansteen@zeelandnet.nl.
Ook dorpsraad Clinge is hierbij betrokken. Eind januari zitten wij samen met de Provincie om hierover van gedachten te wisselen.
Voor meer informatie over dit project kunt U altijd terecht op www.zeeland.nl/kapellebrug.

Kerststal en feestverlichting. Op een koude winterdag is de kerststal weer neergezet bij de kerk.
Van de opbrengst van de Rabo Club Support hebben wij de stal wat opgeknapt, de constructie aan de achterkant vereenvoudigd en twee mooie kerstbomen gekocht.

Training vrijwilligersmanagement online. Onze voorzitter en secretaris hebben via Teams deelgenomen aan deze trainingsavond. Wij waren uitgenodigd door de Rabobank, die hiervoor NOC/NSF in de arm had genomen.
Bij allerlei organisaties is momenteel gebrek aan vrijwilligers en het was nuttig om van andere besturen te horen hoe zij hiermee omgingen. Een nuttige tip, die wij wel graag zouden toepassen is de volgende: laat een jaartje een drietal, bij voorkeur jongere mensen (jonger dan bijv. 55) meelopen in de organisatie, zonder specifieke taak, maar met het doel te luisteren hoe zij het zouden doen, als ze het van ons zouden overnemen.
Dat zal ongetwijfeld anders zijn dan wij nu doen, maar dat kan ook goed werken. We moeten ons vooral richten op deze leeftijdscategorie, zodat er een goede opvolging is als de ouderen ermee willen stoppen. Wie interesse heeft kan dit kenbaar maken via drstjansteen@zeelandnet.nl met vermelding van leeftijd en motivatie.


8 november:

NOTULEN OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 8 NOVEMBER 2022

Aanwezig:   

Burgemeester Ilona Jense-van Haarst, wethouder Gino Depauw en coördinator wijk- en dorpsraden Samira van Dorsselaer van de Gemeente Hulst.
Dorpsraadleden: Roland Merckx (voorzitter), Hermine Lernout (secretaris), Titus Huijskamp, Eric Mortier, Danny Nachtegael.
Gastsprekers: Alex Wieland, beheerder bij Het Zeeuwse Landschap en David de Haan, beweegcoach bij Hulst voor Elkaar.

 

1. OPENING.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn meer dan 100 bezoekers. Het College van B&W heeft 2 personen afgevaardigd, nl. de nieuwe burgemeester, Ilona Jense-van Haarst en wethouder Gino Depauw. Mevr. Jense stelt zichzelf voor en vertelt in het kort iets over zichzelf en haar gezin. Momenteel wonen ze nog tijdelijk op Recreatiecentrum “De Vogel” maar verhuizen binnenkort naar Sint Jansteen.

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2019.

Vanwege corona waren er in 2020 en 2021 geen jaarvergaderingen. Secretaris Hermine Lernout zegt blij te zijn dat toch zoveel inwoners weer hun weg naar de Warande gevonden hebben. De vragen die open stonden in 2019 zijn intussen, al dan niet positief, beantwoord, de gemaakte afspraken zijn grotendeels nagekomen en de toen lopende projecten gerealiseerd. In september 2021 zijn we gestart met de maandelijkse digitale nieuwsbrief, met inmiddels meer dan 100 abonnees. Zij worden elke maand na onze vergadering op de hoogte gebracht van de zaken die besproken zijn. Daarna volgen nog enkele huishoudelijke mededelingen en geeft de secretaris het woord aan de eerste spreker, de heer Alex Wieland, beheerder bij het Zeeuwse Landschap, die ons gaat vertellen hoe waterwinning, natuur en recreatie kunnen samengaan in hetzelfde gebied.

3. PRESENTATIE OVER DE WATERWINBOSSEN.

Aan de hand van een mooie PowerPoint presentatie laat Alex ons zien hoe het bosgebied er in 1933 uitzag. Het pompgebouw werd in 1937 officieel geopend. Inmiddels is Evides de eigenaar van de bossen (Clingse bos, Steense bos en de Wildelanden (Heikant) en het gebied wordt beheerd door Het Zeeuwse Landschap. Het water wordt gebruikt voor de industrie en niet voor drinkwater. Het is echter van een dusdanige kwaliteit dat, in een noodgeval, met een kleine aanpassing er tijdelijk drinkwater van gemaakt kan worden. Alex herinnert zich dat het één keer gebeurd is. Zo gaan we aan de hand van prachtige foto’s door de historie van de waterwinning, het beheer, de natuur en de recreatie. Dit alles kan samengaan als de gebruikers zich aan de regels houden en elkaar niet in de weg lopen. Waterwinning blijft echter altijd de hoofddoelstelling. Alex vertelt ons waaruit het werk van de beheerders bestaat. Dat gaat van onderhoud van de bomen, paden, maaien, akkerbeheer tot het afsluiten van contracten met landbouwers over de begrazing. Er vinden hier ook veel sportactiviteiten plaats. Vanaf oktober tot en met april hebben gemiddeld 12000 mensen meegedaan met een aangemelde sportactiviteit. Natuurlijk zijn er ook knelpunten, zoals loslopende honden waar dat niet is toegestaan, illegale paden, zwerfvuil en veel exoten (planten die hier niet thuishoren en verwijderd moeten worden). En op mooie zondagen is het soms te druk. Het Zeeuwse Landschap is blij met de vele vrijwilligers die meehelpen bij allerlei werkzaamheden.
Na een half uur is het tijd voor de vragen vanuit de zaal:

v  Begrijpelijk dat Evides en Het Zeeuwse Landschap duidelijk moeten zijn in hun communicatie, maar als je iets wilt vragen via het contactformulier op de website, krijg je geen antwoord.
Antwoord: Dat kan inderdaad wel eens misgaan, excuses hiervoor.

v  Vroeger kon men naar de Steense bossen via de toegang bij de schaatsbaan. Deze verbinding is verhinderd, dus een rondje lopen is niet meer mogelijk. Vanuit België zijn er meer toegangspaden dan vanuit Nederland.
Antwoord: Het bos staat op die plek vol dood hout en het bruggetje is weg. Er zijn al 26 toegangen tot de bossen. Volgend jaar komt er echter een nieuw beheerplan. Een mailtje aan HZL met de suggestie om deze toegang weer te herstellen kan misschien helpen.

v  Tijdens het asfalteren van het laatste stuk van de Heerstraat is gevraagd om de strook waar altijd auto’s parkeren, ook mee te asfalteren. Dat kon toen volgens Evides niet omdat volgens het reglement (art.3.36.3) binnen een bepaalde afstand van de waterwinning voorkomen moet worden dat auto’s bijv. olie lekken en dat hierdoor verontreiniging van de bodem kan ontstaan. Later bleek de strook toch enigszins verhard te zijn, wie heeft dat geregeld?
Antwoord: Evides heeft zich hierover nog eens beraden en blijkbaar werd hier van oudsher al
geparkeerd door de Steense inwoners, ofschoon het geen officiële parkeerplaats is. Deze is aan de Van Hogendorplaan. Omdat Evides voortdurend de waterkwaliteit bewaakt, is uiteindelijk toestemming verleend om dat kleine stukje toch te verharden. Er komen geen P-borden, het is geen officiële parking.

v  Waar mag je in de bossen nu wel en waar niet fietsen? Groepsactiviteiten moeten aangevraagd worden en men mag niet van de daarvoor aangewezen paden afwijken. Dat is begrijpelijk, maar Belgische verenigingen rijden overal en vragen niks aan.
Antwoord: ook de Belgen zijn verplicht een aanvraag in te dienen.

v  De charme van wonen in Sint Jansteen wordt gevormd door de bossen. Zou het mogelijk zijn om tussen de 3 gebieden meer te bebossen?
Antwoord: De Provincie Zeeland biedt de mogelijkheid om de ambitie o.a. in de vorm van bos en coulisselandschap op dekzandruggen in de provincie te realiseren. Dit biedt kansen voor de gemeente Hulst en HZL om de Steense bossen te doen uitbreiden in de gebieden tussen de huidige bossen en de bebouwing van St. Jansteen en Kapellebrug, met behoud van de huidige bedrijvigheid en kleinschalige landschappelijke elementen.

De persoon die deze vraag stelde, heeft achteraf aan de dorpsraad gevraagd of zij bereid is dit idee te promoten bij de Gemeente, zodat de Raad een besluit kan nemen en dit verder zal communiceren met de Provincie.

Met dank aan Alex Wieland voor de interessante en leerzame presentatie wordt dit agendapunt afgesloten.

4 “SOCIAAL VITAAL” BEWEEGPROGRAMMA VOOR OUDEREN.

De beweegtuin die in 2020 gerealiseerd is, maar door corona eerst niet en later beperkt in gebruik kon worden genomen, is toegankelijk voor alle senioren van St. Jansteen en omgeving.  In september 2020 is begonnen met een klein groepje van 9 personen onder leiding van David de Haan, vitaliteitscoach bij Hulst voor Elkaar.  Meteen daarna nam corona weer toe en konden groepslessen niet meer doorgaan.  

Ook in 2021 was corona nog niet verdwenen. David wil in een korte presentatie de aanwezigen informeren over het doel en de mogelijkheden van deze beweegtuin.

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor en aangepast op ouderen met verschillende spierversterkende oefeningen, balansoefeningen, valpreventie en verschillende spelactiviteiten. 96,9 % van de ouderen boven de 60 jaar overlijdt ten gevolge van een val. Het sociale aspect zit hem bovendien ook in het gezamenlijke kopje koffie na afloop van de lessen. Deelneming kan ook een stimulans zijn om onderling beweeg- of wandelgroepjes te vormen. De beweeglessen vinden in de zomerperiode plaats in onze beweegtuin achter het ‘Kloosterhof’ appartementencomplex aan de Van Hovestraat en in de wintermaanden in de Warande, op een nader te bepalen datum.  Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij sportenbewegen@hulstvoorelkaar.nl.  U kunt dan 2 dagdelen aangeven waarop het voor U het beste uitkomt.  De les is 1 keer per week, men mag 2 keer gratis proberen. Daarna kan men een 10-rittenkaart aanschaffen voor € 20,00 inclusief koffie/thee, losse lessen kosten € 3,50.  Voor meer informatie is er ook een informatieflyer beschikbaar, die door de dorpsraad zal worden afgedrukt op de eerstvolgende nieuwsbrief van november en worden neergelegd op de info stand in de Warande.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze presentatie:

v  Prachtig initiatief, maar maak ook reclame voor hersengymnastiek o.a. door middel van leesclubs.
Antwoord: deze mogelijkheid bestaat ook bij HulstVoorElkaar

v  Beweegprogramma’s mislukken vaak bij mensen tussen de 50 en 90 jaar. Vraag eerst wat mensen willen.
Antwoord van David: we willen dit koppelen, ook wat betreft het verder onderhouden van de sociale contacten.

v  Een vrijwilliger bij ‘Zeeuws Weerzien’ merkt op dat naar verhouding weinig oudere mensen naar buiten te krijgen zijn.
Ook David heeft die ervaring, maar weet ook niet de ‘gouden tip’. Vaak is mond-op-mond reclame een goede manier. Neem een vriend of vriendin mee.

v  Ook komt één vraag voor meer activiteiten voor jongeren boven de 20 jaar tot 55.
Antwoord van wethouder Depauw hierop: Jongerencentrum “De Komma’ in Den Dullaert voorziet in die behoefte, verder zijn er diverse sportclubs met een regeling voor mensen met een kleine beurs en bij
muziekevenementen gratis kaarten voor de minima.

Omdat er verder geen vragen zijn wordt David bedankt voor zijn heldere uitleg.

5. AANDACHTSPUNTEN UIT HET DORP

Aan de hand van enkele foto’s haalt de voorzitter een aantal voorbeelden aan van afgeronde projecten, geplande projecten en zaken die wij hebben opgemerkt en die we graag anders zouden zien.

Projecten:

v  Nieuwsbouw Henri Dunantstraat, met wilde planten- en insectentuin is gerealiseerd. Tuin met bankje was de wens van de bewoners.

v  Opening seniorenbeweegtuin achter “Kloosterhof”. Door omstandigheden (corona) pas feestelijk geopend op 22 juni van dit jaar, tegelijk met appartementencomplex “Kloosterhof”.

v  Geplande nieuwbouw aan de Geslechtendijk (naast Kloosterhof).  Hier komen nog 9 levensloopbestendige woningen. Wij hebben Woongoed gevraagd of het mogelijk is om de monumentale beuk zichtbaar te houden vanaf de straat.

v  Geplande nieuwe woningen aan het Rijksplein (terrein voormalige basisschool) Werken zijn inmiddels gestart. Er komt een verkeersplateau met 6 extra parkeerplaatsen aan de openbare weg.

Wensen:

v  Meer parkeerplaatsen in de buurt van De Warande. Nu het terrein van drankenhandel Pluym in andere handen is, kan deze parking niet meer gebruikt worden voor bezoekers van de Warande en ook de straat staat vol.

v  Weren van landbouwverkeer uit het dorp, met name de grote landbouwmachines, die veelal uit België via de Wilhelminastraat binnenkomen en vervolgens door de Hoofdstraat en verder hun weg vervolgen. Antwoord van de wethouder hierop: dit is een doorgaande route, we kunnen dit niet verbieden.

v  Openstellen Veldweg voor alle verkeer.
Antwoord wethouder: met de bewoners van de aanpalende wijk La Traviata/Aïda is destijds overeengekomen, dat dit géén openbare weg wordt. Alleen middels een enquête kunnen we vragen of de wijk goedvindt dat dit verandert.

v  Verlichting bij “De Rat” is nog steeds een wens van de inwoners. Volgens de wethouder wordt dit te duur. Bovendien is er veel vandalisme op die plek, een gedeelte van de stenen is in de loop van de tijd uit de kop van de rat gehaald en weggesmeten (in het water en op straat). Inmiddels is dat gelukkig weer bijgevuld in opdracht van de Gemeente.

v  En tot slot het knellende probleem dat nieuwe inwoners in onze gemeente niet meer terecht kunnen in de bestaande huisartsenpraktijken in ook niet meer bij Belgische huisartsen. Op onze vraag of de Gemeente hier iets kan doen, antwoordt de wethouder dat de Gemeente dit niet kan oplossen, dit ligt bij het Ministerie. Enige hoop op een oplossing komt van een Statenlid uit de zaal, namelijk, dat de Provincie in samenwerking met de HZ Zeeland en de universiteit van Nijmegen een huisartsenopleiding in Zeeland probeert te realiseren. De onderhandelingen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Hierdoor zouden studenten in Zeeland hun praktijk kunnen doen en mogelijk in de Provincie kunnen blijven.

6. VRAGENRONDE OVER ACTUELE ONDERWERPEN IN DE 3 KERNEN.

v  Heerstraat. Wegdek is slecht, er wordt te hard gereden, brede landbouwvoertuigen rijden spiegels van geparkeerde auto’s, een van de inwoners wil best een drempel voor zijn deur als snelheidsbeperkende maatregel. Er wordt niet gehandhaafd.
Antwoord wethouder Depauw:er zal worden gekeken of dit bij het groot onderhoud kan worden meegenomen. Dit zal teruggekoppeld worden naar de dorpsraad. Ook kan de dorpsraad een aanvraag doen om in die straat gedurende een tijdje een matrixbord te plaatsen. Handhaven kan niet omdat er te weinig politie is.

v  Drinkwatertappunt Steense bossen: nu de gemeente Hulst zich wil profileren als fietsgemeente is de wens van de fietsers/sporters en als extra service ook voor toeristen, of een drinkwatertappunt kan worden aangelegd in de Steense bossen. De dorpsraad heeft de mogelijkheden nagevraagd bij Evides.
Antwoord: Er is veel mogelijk maar voor de Gemeente op dit moment te duur. Dit geldt ook voor een extra oplaadstation voor e-bikes.

v  Reconstructie N290 Kapellebrug. Hoe wordt het verkeer omgeleid?
Antwoord wethouder Depauw:de definitieve verkeersomleiding tijdens de werkzaamheden is nog steeds niet bekend. Meer dan 10.000 voertuigen per etmaal is veel. Het wordt een moeilijke oplossing.
Volgens de wethouder zal waarschijnlijk gewerkt worden in twee stroken, waarbij  steeds een weghelft zal worden vrij gehouden. Het zal lastig worden voor de bevoorrading van de bedrijven.
Men is bang dat de Sint Janstraat als sluipweg gebruikt gaat worden.
Dit zal in geen geval worden toestaan. De straat kan worden afgesloten, behalve voor eigen bewoners.

v  Fietspad Hulst-St. Niklaas (voormalige spoorlijn) te smal aan de Vlaamse kant.
Antwoord wethouder Depauw: dit is ooit eerder nagevraagd, volgens de Belgen voldoet de breedte van het fietspad ook in België. De richtlijn voor een fietspad is 3m.

v  Over datzelfde fietspad een opmerking over het slechte wegdek aan de Nederlandse kant. Het is een soort zandpad.
Antwoord: de wethouder zal kijken of er mogelijkheden zijn, maar het wegdek moet waterdoorlatend blijven.

v  Bij het pad langs Tosca en Traviata staat één lantaarnpaal. Het is te donker aan de bosrand. De vraag is of er nog een lantaarnpaal bijgezet kan worden.
Antwoord: dit wordt bekeken. Terugkoppeling aan de dorpsraad.

v  Kolkputten in de Hemelstraat liggen te hoog ten opzichte van het wegdek.
Antwoord: hier is al eens aan gewerkt, blijkbaar ligt er nog één te hoog ter hoogte van Hemelstraat 10. Er zal melding van gemaakt worden.

v  Een inwoner van de straat Inghelosenberghe heeft een klacht over de maximum snelheid. Deze is nu 30km, maar er wordt meestal 50 gereden. Er zou meer beboet moeten worden.
Anwoord: het zijn vaak de eigen bewoners die te hard rijden.  En zoals bekend: er zijn te weinig agenten om overal de handhaven. Onlangs zijn nog bekeuringen uitgedeeld in de Wilhelminastraat,rijbewijs afgenomen en zelfs auto in beslag genomen. Dat schrikt wel af.
Over eerstgenoemde straat nog de wens om van het hondenpoepveldje aan het eind een wildeplanten- annex insectentuin te maken met een zitbank.
Op deze vraag is nog geen antwoord gegeven, komt in de categorie “wensen”.

v  Landbouwverkeer: heeft een bedrijf, bijv. een loonwerker, niet de verplichting om zijn hoog opgestapelde kar met mais af te dekken als hij door de straat rijdt? Particulieren dekken meestal hun karretje af met een zeil o.i.d.
Antwoord wethouder: De Gemeente is niet bevoegd om regels op te leggen. Er is een landelijke wet- en regelgeving.
Antwoord van een ter zake kundige uit de zaal: er is een gedoogregeling, maar te hoog geladen moet afgedekt worden.

v  Trageltunneltje: in de aanloop is het wegdek slecht, er liggen wortels onder. Bovendien de vraag of in de tunnel de stoeprand witgemaakt kan worden. Door de onzichtbaarheid wordt er soms door fietsers tegenaan gereden met een valpartij tot gevolg.
Antwoord: de wethouder gaat dit voorstellen. Misschien zijn er nog andere ideeën om dit meer zichtbaar te maken.

v  Lekkage riolering Oude Galgenstraat/Zustersstraat. Er liggen diepe putten bij het begin van de Zustersstraat.
An
twoord wethouder: hiervan wordt een melding gemaakt.

v  Wat is de gemiddelde terugkoppeling van de BuitenBeter app?  Vaak wordt er al een ‘afgehandeld’ melding gestuurd terwijl het werk nog niet klaar is.
Antwoord:de Gemeente probeert een terugkoppeling te geven na 5 werkdagen. Het kan zijn dat al ‘afgehandeld’ gemeld wordt, als het werk is ingepland maar nog niet uitgevoerd.

v  Plan Hogeweg 5. Logistics Campus. Vanuit de zaal toch nog bezorgde vragen over de verkeersafwikkeling als dit gebeurt via de Polderweg. Dit zal zeer veel verkeer opleveren.
Antwoord: de Gemeente gaat dit goed in de gaten houden. De Polderweg gaat alleen gebruikt worden bij calamiteiten, de afwikkeling van de verkeersstromen gaat via brandweerkazerne/kantoor openbare werken.

Omdat er verder geen vragen meer zijn uit de zaal, sluit de voorzitter de vergadering en geeft het laatste woord aan burgemeester Ilona Jense, die de mensen bedankt voor hun komst en inbreng. Zij nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.


Terug naar Start Pagina