DR

Vergaderingen 2021/2022:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

25 oktober 2022:

Hulst fietsgemeente. Nu de Gemeente Hulst heeft aangegeven zich ook te willen profileren als fietsgemeente, hebben wij opnieuw ons verzoek om een drinkwatertappunt in de Steense bossen ter sprake gebracht. Door sporters en fietsers is bij de dorpsraad al eerder te kennen gegeven dat het fijn zou zijn als ze hun drinkflesje tijdens het sporten zouden kunnen vullen met vers drinkwater.
Veel Gemeenten bieden deze service aan voor recreanten en sporters.

Wij hebben dit besproken met Evides en dit is in principe mogelijk, maar moet aangevraagd worden door de Gemeente. Hieraan zijn natuurlijk kosten verboden voor een onderhoudsabonnement wat o.a. inhoudt dat het water regelmatig gecontroleerd wordt op hygiëne en kwaliteit en dat eventuele storingen worden verholpen. Evides stelt ook het tappunt beschikbaar. Tot nu toe is dit afgewezen, maar misschien levert onze nieuwe poging resultaat op.

Omleiding verkeer bij reconstructie N290. Er is nog steeds geen omleidingsplan bij de Provincie voor de 10.000 auto’s die er per 24 uur passeren. Wij vinden dit zorgelijk, omdat het absoluut onmogelijk is al dit verkeer vanaf de grens door het dorp te sturen. Er is ons door de Gemeente toegezegd dat het vrachtverkeer zeker niet
door de St. Janstraat en Brouwerijstraat zal worden geleid.

Hoe dan wel blijft vooralsnog de vraag.

Verlichting fietstunnel. De aanhouder wint. Eindelijk is de fietstunnel voorzien van nieuwe LED  verlichting.
Maar ook de lichtkoepels zijn versleten en aan vervanging toe. Schoonmaken helpt niet meer. We hopen dat ook dit snel opgelost wordt.

Rabo Club Support Actie. We willen iedereen bedanken die zijn/haar stem heeft uitgebracht op onze dorpsraad. Het heeft ons een mooi bedrag opgeleverd, wat we zullen gebruiken om St. Jansteen weer in kerstsfeer te brengen met een gerestaureerde kerststal, extra verlichting en kerstbomen.

Omroep Hulst. Door als dorpsraad mee te doen aan het programma “Aan tafel bij……”, hebben wij geprobeerd de dorpsraad wat meer bekendheid te geven en vrijwilligers enthousiast te maken voor hetgeen waar we mee bezig zijn. Als we meer vrijwilligers hadden, zouden we nog meer kunnen doen voor de leefbaarheid. Op onze oproep om 1x per jaar mee te helpen aan de organisatie van het Licht en Hoopfeest is helaas geen enkele reactie gekomen.

Jaarvergadering 2022. De rest van de tijd hebben we besteed aan de voorbereiding voor onze jaarvergadering op 8 november a.s.
Hiervoor krijgen alle inwoners een uitnodiging in de bus. De abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief krijgen deze uitnodiging ook digitaal toegestuurd.

 

6 september2022:

Kennismaking nieuwe wijkwethouder: Sinds de verkiezingen van maart jl. is de heer Denis Steijaert de nieuwe wijkwethouder voor Sint Jansteen, Kapellebrug, Absdale en Heikant, als opvolger van Adri Totté. Op 6 september hebben we kennisgemaakt en heeft hij onze vergadering bijgewoond. We hebben er het volste vertrouwen in, dat we de komende jaren een prettige samenwerking zullen hebben.  

Opknappen kerststal.  Gedurende de vakantiemaanden heeft een van onze leden de kerststal een opknapbeurt gegeven, de kleine beschadigingen aan de beschilderde panelen zijn bijgewerkt en de constructie om de boel in elkaar te zetten is wat vereenvoudigd, zodat we in december alles weer kunnen opbouwen in het centrum.

Licht en Hoopfeest.  Na 2 coronawinters zou de voorbereiding van het Licht en Hoopfeest weer opgepakt kunnen worden. Reeds eerder hebben wij aangegeven dat de groep (oudere) vrijwilligers zich niet meer beschikbaar stelt om dit te organiseren.
Na een oproep bij ouders van de basisschool heeft één persoon aangegeven hiervoor de kar te willen trekken, maar hij is er tot nu toe niet in geslaagd om minimaal 10 tot 15 vrijwilligers te vinden om hem te helpen. Deze zijn echt nodig om één keer per jaar dit evenement te laten doorgaan zoals we dat gewend waren. Als dorpsraad proberen wij nog mensen te vinden, maar als dit niet lukt betekent dit jammer genoeg het einde van deze oude traditie.

Verlichting fietstunnel Tragel/Steensedijk. Van de Gemeente hebben wij vernomen dat de nieuwe verlichting inmiddels binnen is en binnenkort kan worden aangebracht, zodat vóór de donkere periode het weer mogelijk is om veilig door het tunneltje te fietsen of te wandelen.

Jaarvergadering.  Als corona dit jaar geen roet in het eten strooit, zal op dinsdagavond 8 november weer een jaarvergadering gehouden worden in de Warande. De uitnodigingen hiervoor zullen eind oktober/begin november bij alle inwoners in de bus vallen. Wij hopen weer op een grote opkomst.

Vragen/klachten van inwoners: er zijn klachten binnen gekomen over onveilige verkeerssituaties en overlast van drugsdealers en hangjongeren, paardenpoep op de fietspaadjes naast de ruiterpaden en zwerfvuil in de Steense bossen. Wij proberen met behulp van de betreffende instanties hiervoor een oplossing te zoeken.

Rabo Club Support. Ook dit jaar doet de Dorpsraad weer mee met de Rabo Club Support actie. Er kan nog gestemd worden tot en met 27 september voor mensen die lid zijn van de Rabobank.


21 juni 2022

Oekraïense vluchtelingen:  In Den Dullaert werd een bijeenkomst georganiseerd door Hulst voor Elkaar om de vrijwilligers te bedanken die zich hebben ingezet voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Er was gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de middag werd afgesloten met een barbecue. Ook een van onze dorpsraadleden was hierbij aanwezig.

N290 Kapellebrug: Twee van onze bestuursleden hebben in Middelburg een gesprek gehad met gedeputeerde H. van der Maas en het projectteam.
Dit naar aanleiding van de vragen die wij als dorpsraad hadden ingediend, voornamelijk over het onderzoek door Royal Haskoning DHV naar de mogelijkheid van een fiets/voetgangerstunnel onder de N290 bij de Roskamstraat. Hoewel dit de veiligste oplossing is werd door Provinciale Staten besloten dat er geen tunnel komt.
Alleen de Zeeuws Vlaamse statenleden stemden vóór en 50Plus en SP.

Officiële opening appartementen Woongoed en seniorenbeweegtuin: Op 22 juni vond de feestelijke opening plaats door wethouder G. De Pauw en de heer G.Bannenberg, directeur van Tragel. Zij onthulden de naam van de appartementen aan de Van Hovestraat /Geslechtendijk.
Met grote letters prijkt nu KLOOSTERHOF op de gevel, genoemd naar de voormalige kloostertuin en het klooster van de zusters franciscanessen, waarin de gebouwen nu staan. Tevens werd het kunstwerk, ooit gemaakt door kunstenaar Ronny Ivens in opdracht van de Rabobank Sint Jansteen, opnieuw onthuld.
De nieuwbouw bestaat uit dertig appartementen. Cliënten van Tragel bewonen achttien appartementen en krijgen begeleiding van Tragel. Senioren bewonen de overige twaalf appartementen en kunnen, indien nodig, zorg krijgen van ZorgSaam.
In de tuin aan de achterzijde van de gebouwen werd de senioren beweegtuin geopend door dr. Bert Schulte, voormalig huisarts te St. Jansteen. Samen met de dorpsraad was hij initiatiefnemer voor dit project
.

Vragen en klachten van inwoners: De vragen van de inwoners van de Oude Drydijck zullen door Woongoed Zeeuws Vlaanderen rechtstreeks beantwoord worden tijdens een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen. De meest gesprekken hebben inmiddels plaats gevonden.

Hondenspeelweide: Er is in de kernen vraag naar een omheinde speelweide, waar mensen hun honden los kunnen laten lopen. De Gemeente is voornemens te beginnen met drie pilots: één voor Sint Jansteen/Hulst Zuid, één in Vogelwaarde en één in Kloosterzande. Het is wel de bedoeling dat de eigenaren zelf de uitwerpselen opruimen.

Drinkwatertappunt:  Onlangs lazen wij in de krant dat Hulst een fietsgemeente wordt en dat Hulst daarom drinkwatertappunten moet krijgen. Daarom hebben wij als dorpsraad ons verzoek van twee jaar geleden weer kenbaar gemaakt aan de Gemeente, om zo’n tappunt te realiseren in de Steense bossen nabij de trimbaan, zodat ook daar fietsers en de sporters hun flesjes kunnen vullen. Het door ons ingediende verzoek werd in 2020 afgewezen.

Nog enkele mededelingen: in juli en augustus vergaderen we niet i.v.m. vakanties, er is dan ook geen nieuwsbrief.

De Warande (en dus ook de bibliotheek) is gesloten in week 30-31-32 (25 juli tot en met 14 augustus)

 

17 mei 2022

Vragen van inwoners: Tijdens het inloop halfuurtje is een bewoner van de Oude Drydijck aanwezig namens verontruste bewoners uit diezelfde straat.
Zij ontvingen bericht van Woongoed Zeeuws Vlaanderen dat hun woning in 2025 gesloopt wordt. Of er in de toekomst nieuwe woningen teruggebouwd worden is nog niet bekend. Bovendien zijn er klachten dat inmiddels enkele al leegstaande woningen langs de achterzijde bezocht worden door kijkers, veelal op zoek naar een beschikbaar huis. Dit veroorzaakt weer overlast voor de buurwoning, die nog wel bewoond is. Ook leven mensen in onzekerheid over waar ze terecht komen waardoor er onrust heerst onder de bewoners.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen licht altijd drie jaar van tevoren de bewoners in en gaat ook bij iedereen langs voor een persoonlijk gesprek om mensen zo goed mogelijk te begeleiden bij herhuisvesting.  Deze gesprekken moeten nog plaatsvinden.
De Dorpsraad zegt toe, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hiervan in kennis te stellen en zal haar best doen antwoord te krijgen op de vragen die er nu zijn.

Enquêtes van studenten: in deze periode wordt ons regelmatig gevraagd of we studenten willen helpen bij hun afstudeeropdracht, door een link voor een enquête op onze website of in onze nieuwsbrief te zetten. Daar het veelal studenten uit de streek zijn, vinden wij dat we aan dit verzoek moeten voldoen.
Deze maand ontvingen wij een enquête voor een afstudeerproject van Tom Pielaet over “Wonen met Zorg” bij de Hogeschool Rotterdam.

De doelgroep bestaat uit Zeeuws-Vlamingen tussen de 65-85 jaar die gebruikmaken van de diensten van zorgverleners, maar graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Door te klikken op onderstaande link, komt U in de enquête:
Woonwensen van senioren voor nieuw woonconcept binnen Zeeuws-Vlaanderen

Rabobank ClubSupport: ook dit jaar doen wij als Dorpsraad weer mee met de Raboclubkascampagne. Er kan gestemd worden van 5 tot en met 27 september. Wij zouden het heel fijn vinden als U ook 2 van Uw 5 stemmen aan de dorpsraad toekent. De opbrengst gaan wij besteden aan het opknappen van de kerststal in het centrum.

Opvang Oekraïense vluchtelingen: een aantal vluchtelingen uit de Kastanjelaan is inmiddels weer teruggekeerd. Toch worden er nog steeds nieuwe vluchtelingen verwacht. Een van onze dorpsraads- leden probeert zich in te zetten waar nodig om wat te helpen met onderhoud.

N290 Kapellebrug: op 23 mei hebben 2 leden van de Dorpsraad in Middelburg een gesprek gehad met gedeputeerde H. van der Maas en het projectteam. De Dorpsraad heeft haar zorgen geuit over de omleidingsroute voor de 12.000 voertuigen (per dag) als de N290 vanaf de grens wordt afgesloten. Hier is nog geen oplossing voor.
Naast verkeerschaos, zal het economische gevolgen hebben voor de bedrijven, niet alleen op Kapellebrug, maar ook in de stad Hulst. Verder is ook nog de aanleg van een fiets/voetgangerstunnel aan de orde geweest en is een aantal vragen neergelegd naar aanleiding van het rapport van Royal Haskoning DHV met betrekking tot hun onderzoek naar inpasbaarheid van zo’n tunnel.

Officiële opening appartementencomplex Van Hovestraat/Geslechtendijk vindt plaats op woensdag 22 juni. Dit stond op de planning voor mei 2020, maar is vanwege corona 2 keer uitgesteld. Het naamboord (de keuze is gevallen op de naam die de dorpsraad ingestuurd had) op de gevel wordt onthuld, evenals het teruggeplaatste kunstwerk van Ronny Ivens, wat vroeger bij de Rabobank stond. Op diezelfde middag wordt ook de senioren beweegtuin feestelijk geopend door Dr. Bert Schulte, voormalig huisarts te St. Jansteen en mede-initiatiefnemer van dit project. Als Dorpsraad willen wij nogmaals benadrukken dat deze beweegtuin niet alleen toegankelijk is voor de bewoners van de appartementen, maar dat alle senioren van St. Jansteen e.o. van de toestellen gebruik kunnen maken.

 

12 april 2022:

Verlichting uurwerk kerktoren: onlangs heeft de Gemeente met alle kerkeigenaren gesproken over de toekomst van de kerkgebouwen. Wij hebben begrepen dat bij de realisering van de plannen te zijner tijd, ook de reparatie van de verlichting van het uurwerk in onze toren meegenomen wordt.

Opvang Oekraïense vluchtelingen: Inmiddels is na de Kastanjelaan ook de Henri Dunantstraat volledig bezet met 2-tallen en één woning met gezin van 3. 
De weg naar het bos en naar de winkels is gevonden en er is door bepaalde mensen ook goed samengewerkt om de nieuwe buren te helpen met hun tijdelijke onderkomen. 

In Sint Jansteen zijn nu een kleine 40-tal ondergebrachte vluchtelingen op de locaties Kastanjelaan en Henri Dunantstraat en er bestaan nog mogelijkheden om leegstaande woningen aan te bieden of een kamer in een gastgezin.
Enkele van hen hebben ook al een baan gevonden in de regio en voor de overige wordt gezocht naar openstaande vacatures waar ze geschikt voor zijn. 

N290 Traverse Kapellebrug: Het verzoek van de dorpsraad voor een fiets/voetgangerstunnel onder de N290 bij de Roskamstraat is in eerste instantie afgewezen, nadat de provincie door Royal Haskoning een onderzoek heeft laten uitvoeren, waarover een rapport is opgemaakt.
De dorpsraad is het niet eens met de argumenten en we hebben een onderhoud aangevraagd met de gedeputeerde en de projectmanager.
Dit overleg
vindt plaats op maandag 23 mei in Middelburg.

Enquête over mobiliteit en bereikbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. De dorpsraad ontving een verzoek van een Zeeuws-Vlaamse student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Voor een scriptie ter afronding van zijn studie Geografie, Planologie en Milieu heeft hij het onderwerp “Mobiliteit in Zeeuws-Vlaanderen” gekozen, specifiek gericht op de vervoersmogelijkheden in de Zeeuws Vlaamse gemeenten en het verband met de leefbaarheid in de kernen.
Om een beter beeld te krijgen van de situatie heeft hij een enquête uitstaan ter verzameling van onderzoekdata. Aan ons als dorpsraad St. Jansteen (en ook andere dorpsraden in Z
eeuws-Vlaanderen) wordt gevraagd om hieraan mee te werken door verspreiding van deze enquête.
Als U bereid bent om deze student te helpen, kan dat door de vragenlijst in te vullen via de link: Enquête Mobiliteit Zeeuws-Vlaanderen

Jaarvergadering Dorpsraad: inmiddels is met de Gemeente een datum vastgesteld voor onze jaarvergadering 2022.
Deze zal worden gehouden op dinsdag 8 november om 19.30 uur in de Warande.
Tegen die tijd krijgt iedereen een uitnodiging met het programma.

 

8 maart 2022:

Klachten van inwoners: er is een klacht binnengekomen over het bomenkapbeleid van de Gemeente. Een inwoner heeft precies bijgehouden welke bomen er de laatste tijd gekapt zijn binnen de bebouwde kom en of er inmiddels iets voor terug geplant is.
Het gaat voornamelijk om de Heerlijkheid/Zegerstraat (kerselaar), Geslechtendijk/Verrekijker (esdoorn en berken) en een groene zoom aan het kerkhof achter het Baronieplein.
Waarschijnlijk gaat het om zieke bomen of bomen waarvan is gebleken dat ze niet goed geworteld zijn. Deze laatste zijn dan gekapt in verband met de zware storm van enkele weken geleden.
Iemand van onze dorpsraad is bij de inwoner langs geweest en is daar voorzien van de nodige foto’s. Er wordt een afspraak gemaakt met de Gemeente om een en ander te bespreken. Tevens zullen wij dan de overlast van de overhangende takken in de brandgang achter de Tempelier onder de aandacht brengen.

“De Steense Rat” verliest steeds meer stenen, we zijn er nog niet achter wie die eruit haalt. Inmiddels heeft de Gemeente nieuwe stenen besteld, die dan met cement vastgezet zullen worden.

Een klacht ook over de verkeersoverlast in de Wilhelminastraat, veroorzaakt door het vele vracht- en landbouwverkeer, dat vooral aan het begin bij de verkeersdrempel trillingen veroorzaakt waardoor scheuren ontstaan in de woningen.
De dorpsraad had hierover vorig jaar al een gesprek aangevraagd met de wethouder. Dat gesprek vindt nu plaats op 17 maart a.s.

Wapen van St. Jansteen op talud bij De Rat: er is overleg met de Gemeente en Eddy Saman (beeldend kunstenaar) over de plaatsing van een arduinen wapen onder De Rat.
Dit idee is ook naar voren gebracht door een van onze inwoners. Of dit er werkelijk komt zal afhangen van de kosten en of er subsidiemogelijkheden zijn. Een grote wens is om daarna het geheel vanaf de voorkant aan te lichten. Ook de kosten en mogelijkheden hiervan worden nog bekeken.

Opvang vluchtelingen in St. Jansteen: Woongoed Zeeuws Vlaanderen heeft een voormalige groepswoning van Tragel aan de Kastanjelaan (nummers 9,11 en 13) beschikbaar gesteld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor opvang van waarschijnlijk moeders met kinderen voor een periode van minimaal drie en maximaal 6 maanden. De verwachting is dat in de loop van de komende weken de eerste vluchtelingen hier hun intrek nemen. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen en kunnen met vragen terecht bij de Gemeente.

Jaarvergadering Dorpsraad. Wij hopen begin november weer een jaarvergadering te organiseren, zoals we dat voor corona gewend waren. De exacte datum is nog niet bekend, maar zodra het nieuwe college van B&W benoemd is, zal deze datum worden vastgesteld en bekend gemaakt worden op deze website en in onze nieuwsbrief.

 

3 februari 2022:

N290 Traverse Kapellebrug: in verband met corona is de informatieavond op 3 februari in de Warande niet doorgegaan. In plaats daarvan was voor alle belangstellenden de mogelijkheid om op diezelfde avond om 19.00 uur deel te nemen aan een online Webinar. De uitnodiging hiervoor was gepubliceerd op onze FB pagina en in het ZVA.
Belanghebbenden (o.a. de aanwonenden van de Gentsevaart) waren hierover geïnformeerd door de Provincie. Vooraf aanmelden was verplicht.
Voor mensen die dit gemist hebben: de presentatie kan teruggekeken worden via de volgende link: Infoavond Kapellebrug


Het verzoek van de Dorpsraad om gelijktijdig een fiets/voetgangerstunneltje aan te leggen ter hoogte van de kruising Roskamstraat/Gentsevaart, wordt nog bekeken.

In de voorbereidende fase worden de vergunningen aangevraagd, de gronden aangekocht, contracten afgesloten en vindt de aanbesteding plaats. Daarna zal er weer een infoavond georganiseerd worden (hopelijk kan dit dan wel fysiek). Hierbij zal dan waarschijnlijk ook de aannemer aanwezig zijn. Tot die tijd kunnen de vorderingen van het project gevolgd worden via de speciale website van de Provincie Zeeland: Reconstructie/aanpak Traverse Kapellebrug (N290)  
A
ls eerste (2022) zullen de werkzaamheden van de nutsbedrijven (kabels en leidingen en riolering) uitgevoerd worden.

Verlichting fietstunnel Tragel/Steensedijk: de lampen branden nu eindelijk dag en nacht. De tunnel is eigendom van de Gemeente, die dus ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Eind deze maand is er een afspraak met de leverancier van armaturen. Deze zijn dringend aan vervanging toe. Ook de lichtkoepels moeten vernieuwd worden. Bovendien hebben wij vernomen dat de betonkleurige wand waarschijnlijk wit gemaakt zal worden. De andere wand is een graffiti kunstwerk. Dit alles om de tunnel veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Matrixborden 2022: de dorpsraad is weer in de gelegenheid gesteld om een wensenlijstje in te dienen voor het plaatsen van matrixborden. Gebaseerd op voorgaande jaren, zijn er voor dit jaar al 10 plaatsen ingepland en hebben we er nog 8 over. Er zijn dus 18 inzetten beschikbaar voor Sint Jansteen/Kapellebrug en Absdale.
Zodra alles ingevuld is zullen wij het schema doorgeven via onze nieuwsbrief.

Wat verder nog onze aandacht heeft:
- onderhoud van de kerststal o.a. bijwerken schilderwerk van de panelen
- de kapotte verlichting van de kerkklok
- aanbrengen van het wapen van St. Jansteen op het talud onder de rat
- afspraak met wethouder Depauw om te praten over de verkeersveiligheid in de Wilhelminastraat/Hoofdstraat

Tevens blijven wij zoeken naar vooral jongere dorpsgenoten, die belangstelling hebben om ons te helpen. Zeker ook nieuwe leden uit de kernen Absdale en Kapellebrug zijn welkom.

 

1 december:

Omdat vanwege de nieuwe coronamaatregelen voorlopig niet meer ’s avonds vergaderd kan worden in openbare ruimtes, is de vergadering van dinsdagavond 30 november doorgegaan op woensdagmiddag 1 december. Hierbij waren ook onze wijkwethouder Adri Totté  en onze contactpersoon bij de Gemeente, Samira van Dorsselaer aanwezig. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

Muurschilderingen: er is een verzoek binnengekomen van gemeenteraadslid Frank van Driessche en Paul Cornelis van HulstArt, om uit te kijken naar lege gevels in wijken en dorpen in onze gemeente, die eventueel geschikt zouden zijn om te worden voorzien van kunstwerken door middel van Street art en graffiti. Het geeft letterlijk en figuurlijk kleur aan deze locaties. Weet je een muur die hiervoor eventueel in aanmerking zou kunnen komen, dan kun je dit melden bij de dorpsraad. Wij zorgen dan dat je in contact wordt gebracht met Frank en Paul, die je graag willen informeren over zaken als vergunningen, financiën, kunstenaars, eigenaren etc. Fiets of wandel eens door ons dorp, wellicht komt er een idee bovendrijven.

Klachten van inwoners: alle ingediende klachten over wateroverlast en gladde trottoirtegels zijn door de Gemeente schriftelijk beantwoord aan de dorpsraad en wij hebben deze informatie doorgegeven aan de betreffende inwoners. De klachten over betere verlichting in de tunnel zijn doorgegeven en hiervoor moet nog een gesprek plaatsvinden door ons met de verantwoordelijke ambtenaar. Wij hebben gevraagd om nieuwe lichtkoepels, omdat de huidige helemaal vergaan zijn en niet meer schoon te maken en om het aanlichten van de tunnel korter vóór de ingang. Dit is dringend nodig voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in de tunnel.

Burgerparticipatie: meedoen en meedenken met activiteiten of projecten in het dorp. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van inwoners bij overheidsbeleid. Maar ook het nemen van initiatief door inwoners, het meedoen aan initiatieven georganiseerd door mede inwoners behoort tot burgerparticipatie. Meer informatie hierover vindt U in onze maandelijkse digitale nieuwsbrief van november/december 2021. Hebt U zelf niet direct een initiatief, maar wilt U zich wel inzetten voor het dorp? Dan ontvangen we U graag met open armen! Eénmalig meewerken aan een initiatief of op structurele basis? Alles is mogelijk.

Kerststal, kerstbomen en feestverlichting:
In het weekend van 11 december zullen wij, afhankelijk van de weersomstandigheden, er weer voor zorgen dat het centrum in kerstsfeer wordt gebracht.


26 oktober 2021

Inloop halfuurtje. Tijdens het inloophalfuurtje kwamen 3 inwoners met klachten over o.a. wateroverlast Oude Drydijck/hoek Jos Everaardstraat en Prins Hendrikstraat. Ook drugsoverlast bij de speeltuin aan Plein de Mate en de gevaarlijke situatie in de fietstunnel. Ook na de beschildering met graffiti en het overdag aanlaten van de verlichting, blijft het vooral bij zonnig weer, nog steeds een donker gat. Een achtergelaten kratje midden op het wegdek veroorzaakte bijna een ongeluk. Wellicht zouden nieuwe lichtkoepels een oplossing zijn. Wij hebben deze klachten doorgegeven aan de gemeente en binnenkort heeft een van onze leden een afspraak met de verantwoordelijke voor de verlichting. Verder was er nog een vraag over het slopen van woningen huisnummers 48 tot en met 56 aan de Oude Drydijck. Volgens Woongoed zijn hiervoor momenteel nog geen concrete plannen.

Schriftelijke klachten van inwoners. Er zijn 2 schriftelijk klachten binnengekomen, o.a. over de maximum snelheid in de Roskamstraat (gedeelte richting N290. Hoewel hier maar 30km gereden mag worden, is het soms een racebaan. Wij hebben de inwoner laten weten waarom hier niet gehandhaafd kan worden: deze weg is namelijk niet als zodanig ingericht. In een 30km straat moeten snelheidsremmers (bijv. drempels, of andere obstakels) zijn aangebracht en dat is hier niet het geval.

De andere klacht ging over het fietspad lange de N290, komende vanuit de Brouwerijstraat. Waarom wordt dit ineens voetpad? Ook dit had de dorpsraad al meteen vanaf het begin onderzocht. Omdat bij het aanleggen van het fietspad dit laatste stuk tot aan de supermarkt, geen 7 tegels breed kon worden (de toenmalige eigenaar van de grond wilde niet verkopen) kon dit stuk niet als officieel fietspad aangemerkt worden. Van de Gemeente kregen wij wel te horen dat er niet gehandhaafd zal worden als men gewoon met de fiets verder rijdt.

Feestelijke opening appartementencomplex Geslechtendijk/Van Hovestraat. Dit staat bij Woongoed op de planning voor voorjaar 2022. De dorpsraad zal hierbij aansluiten met opening van de seniorenbeweegtuin, aangelegd met geld vanuit het bottom-up project van de Gemeente en sponsoren. Vanwege corona is alles steeds maar uitgesteld.

Project Traverse N290 Kapellebrug. Begin november heeft de dorpsraad een bijeenkomst met de projectleiders van de Provincie en Gemeente. We krijgen dan de tekeningen te zien. Later in het jaar of begin 2022 zal er een informatie bijeenkomst worden gehouden voor de aanwonenden van Kapellebrug.  Aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor begin 2023.

Jaarlijkse bespreking met Woongoed Zeeuws Vlaanderen.
Op 23 september j.l. heeft het bestuur van de Dorpsraad een gesprek gehad met Woongoed.
De belangrijkste plannen voor Sint Jansteen zijn:

Geslechtendijk: op het braakliggende terrein wil Woongoed 9 levensloopbestendige woningen bouwen. Start 2022. Wij hebben gevraagd om bij de dakconstructie rekening te houden met het uitzicht op de monumentale beuk “Rond de Boom”, die nu in volle glorie te zien is vanaf de Geslechtendijk. De suggestie wordt meegenomen, maar de vraag is of aan verzoek kan worden voldaan.
H. Dunantstraat: er is een voornemen voor sloop van huisnummers 14 tot en met 28. Voorlopig zijn er geen bouwplannen voor deze vrijkomende locatie.
Oude Drydijck: momenteel zijn er geen concrete plannen met de woningen (even nummers 48 tot en met 56)
Kastanjelaan: in de voormalige groepswoning zijn plannen voor ombouw tot 8 appartementen, specifiek voor jongerenhuisvesting.

Nieuwe trottoirtegels. De nieuwe trottoirtegels die gelegd zijn na de rioleringswerken zijn groen uitgeslagen en glibberig door algvorming.
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor voetgangers. Wij hebben dit doorgegeven aan de Gemeente en hopen op een oplossing.

Terug naar Start Pagina