DR

Vergaderingen 2020/2021:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:


14 september 2021

Speelbos Fort Ravot. Een echtpaar uit de buurt heeft aangeboden om hier wekelijks zwerfvuil op te ruimen. We zijn deze mensen heel dankbaar, dat zij vrijwillig een bijdrage willen leveren aan een schonere openbare ruimte. Vuilniszakken en grijpers zijn door de Gemeente beschikbaar gesteld.

Crossbaan Fort Ravot. Met de Gemeente is afgesproken dat de fietscrossbaan voorlopig blijft liggen zoals ze er nu uitziet. De diepste kuilen zijn dichtgegooid, omdat deze gevaar op konden leveren voor jonge crossertjes. Er wordt nog steeds gebruik van gemaakt door kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën.
Zo lang het veilig blijft mogen zij zelf verandering aanbrengen in het parcours.

Trimbaan Kapellebrug. Deze zomer is door de firma NIJHA een aantal buizen vervangen van de toestellen, waarvan de coating losliet.
Verder heeft het bestuur van de dorpsraad nog wat klein onderhoud gepleegd en het instructiebord afgesopt, zodat alles weer leesbaar is.

Bouwprojecten. Eind deze maand zal de dorpsraad het jaarlijkse gesprek bij Woongoed Z. Vl. hebben.
Vorig jaar is dat wegens corona niet doorgegaan. We bespreken dan de sloop- en nieuwbouwplannen voor de komende tijd.

Reconstructie N290 Kapellebrug. Tijdens de vakantieperiode hebben wij hierover weinig nieuws vernomen. Het voornemen is nog steeds om hier volgend jaar te starten met nieuwe riolering en aanpassen van de Gentsevaart en fietspaden. Ons voorstel voor een fiets/voetgangerstunneltje ter hoogte van het kruispunt Gentsevaart/Roskamstraat wordt nog steeds serieus bekeken. Een van de problemen op dit moment is, hoe het verkeer van 10.000 voertuigen per dag, moet worden omgeleid als de weg open ligt.

Jaarvergadering 2021. De Gemeente heeft besloten dat er dit jaar in de kernen nog geen jaarvergadering van de dorpsraad gehouden zal worden. Dit heeft o.a. te maken met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Hopelijk kunnen we dit volgend najaar weer oppakken op de manier zoals we dat gewend waren. Dit is ook een van de redenen dat de dorpsraad de inwoners maandelijks op de hoogte wil houden via de digitale nieuwsbrief.
Met vragen/problemen met betrekking tot bijvoorbeeld openbare ruimte, verkeersveiligheid, e.d. kunt u ons altijd bereiken per mail. Wij kunnen dit doorgeven aan of bespreken met de Gemeente. Ook burgerinitiatieven zijn altijd welkom.

Licht en Hoopfeest 2021. De dorpsraad heeft besloten ook dit jaar geen Licht en Hoopfeest te organiseren. Reden hiervoor is o.a. het gebrek aan vrijwilligers. Mochten jongere vrijwilligers deze jaarlijkse traditie toch willen voortzetten, dan kunnen zij van ons alle medewerking krijgen. Het draaiboek ligt klaar, er is budget, er zijn nog volop knutselspullen in voorraad.

Beeld aan de Verrekijker. Het door Guido Metsers gemaakte beeld “Twee jonge mensen” gemaakt in 1976 is na een grondige opknapbeurt bij de Gemeente, weer op de oude plaats teruggezet bij de kantoren van St. Paul. Binnenkort komt er nog een naambordje met gegevens bij.

Fietstunnel St. Jansteen-Hulst (Steensedijk) Binnenkort wordt deze tunnel opgevrolijkt met graffiti tekeningen met als thema: carnaval. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met jongerencentrum “De Komma” en wordt uitgevoerd door twee graffiti kunstenaars.
Een hele verbetering en verlichting van het “donkere gat” wat vooral overdag gevaar opleverde voor fietsers.


6 juli 2021

Verrekijker 2 – kantoor gebouw. Momenteel wordt de tuin rondom Verrekijker 2 grondig opgeknapt. De oude bosschages zijn opgeruimd.
Er komt een plannetje voor vernieuwing van het kippen/geitenboerderijtje, zodat de verzorging door de vrijwilliger gemakkelijker wordt.
Ook het standbeeldje zal terug geplaatst worden. 

Openbare ruimte. De dorpsraad heeft regelmatig contact met de Gemeente over openbare veiligheid, openbaar groen en verkeersveiligheid (o.a. Fort Ravot, crossbaan en trimbaan Kapellebrug).
De trimmers op de trimbaan hebben waarschijnlijk al opgemerkt dat de afgebladderde buizen van enkele toestellen zijn vervangen door nieuwe. Garantie van de fabrikant.

Reconstructie N290 Kapellebrug. Wij hebben een verzoek ingediend bij de Gemeente en Provincie om bij de planning van dit grote project, ons voorstel te bekijken voor de constructie van een fiets/voetgangerstunnel onder de N290 bij de Roskamstraat, ter verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers die nu de N290 moeten oversteken. Het is levensgevaarlijk als je met je fiets halverwege de weg staat te wachten om verder over te steken. Dit komt vooral omdat in België de fietser voorrang heeft en dus elke Belgische automobilist stopt om je verder te laten oversteken. Dit hoeft op die plek niet, de auto heeft voorrang. Regelmatig ontstaat de situatie dat een Belgische automobilist daar stopt voor een fietser en een achteropkomende Nederlandse vracht- of tankwagen vol in de remmen moet, omdat die daar niet op bedacht is. Zo zijn al diverse aanrijdingen ontstaan.
Zowel in de Gemeentelijke commissie Ruimte, als in de Provinciale commissie Economie, is ons verzoek in behandeling genomen. In de Provincie was veel steun voor dit verzoek, zeker van de Zeeuws Vlaamse vertegenwoordigers die de situatie ter plekke kennen en weten dat hier meer dan 10.000 voertuigen per dag passeren.
Gedeputeerde H. van der Maas is uitgenodigd om ter plekke te komen kijken. Ook Omroep Zeeland heeft samen met een lid van onze dorpsraad de situatie bekeken en heeft hierover onlangs een reportage uitgezonden.
We hebben er vertrouwen in dat serieus bekeken zal worden of er plaats genoeg is voor een tunneltje en of het financieel haalbaar is.

Vergaderen in coronatijd. We hebben de laatste maanden diverse online bijeenkomsten van de Gemeente bijgewoond over onderwerpen als participeren in de buitenruimte, verkeersveiligheid en subsidieverantwoording.

Jaarvergadering 2021. In onze vergadering van september zullen we een beslissing nemen over het al dan niet organiseren van een openbare jaarvergadering dit najaar. Veel zal afhangen van de coronamaatregelen op dat moment.

Licht en Hoopfeest in december. Ook hier zal het al dan niet doorgaan van dit kinderfeest afhangen van de coronasituatie en de mogelijkheid om een middagprogramma te organiseren in de Warande.

Digitale Nieuwsbrief. Na de volgende dorpsraadvergadering willen we starten met een digitale nieuwsbrief, waarvan de inhoud hetzelfde zal zijn als het stukje wat voor onze website gemaakt wordt. Deze nieuwsbrief zal verstuurd worden aan de personen in onze mailinglist, die zich hiervoor hebben aangemeld tijdens eerdere jaarvergaderingen. Later bestaat de mogelijkheid voor alle andere inwoners om zich hiervoor aan te melden.

 

11 mei 2021

Verlichting uurwerk kerktoren. Een van onze dorpsraadleden is in de kerktoren geweest, maar kan er niet bij om de verlichting te repareren. Door blikseminslag is deze al lange tijd kapot. Volgens de eigenaren moeten zij wachten tot de kerktoren gerestaureerd wordt en kan dit gelijk meegenomen worden. Hoe lang dit nog duurt, weten we niet.

Verrekijker 1 en 2. Een lid van onze dorpsraad heeft een bezoek gebracht bij St. Paul Kaassnacks en een positief gesprek gehad met de directie. De uitbreiding van de productie zal gebeuren in het pand Verrekijker 1. De gebouwen aan de overkant van de straat, Verrekijker 2, zullen in eerste instantie gebruikt worden voor administratieve diensten die overkomen uit Lokeren en voor opslag. Het pand zal grondig opgeknapt worden en ook de verwaarloosde tuin. Het geiten- en kippenboerderijtje kan blijven bestaan en wordt opgeknapt. St. Paul wil ook bijdragen aan de voedselvoorziening van de dieren, maar de verzorging blijft gewoon gedaan worden door een vrijwilliger, die dat altijd al deed.

Geslechtendijk 15 tot en met 19a. Senioren appartementjes zijn allemaal gesloopt, zodat er nu weer uitzicht is op de prachtige oude beuk in het wijkje “Rond de Boom”. We hebben al diverse keren geïnformeerd wat er op die plaats gebouwd gaat worden, maar nog niets gehoord.

Appartementen Geslechtendijk/Van Hovestraat. De door Woongoed toegezegde terrasdeur is aangebracht, zodat de bewoners nu rechtstreeks toegang hebben tot het terras.

Project N290 Kapellebrug. De reconstructie van de Gentsevaart is volop in het nieuws. Binnen afzienbare tijd zal begonnen worden aan deze omvangrijke klus. De dorpsraad is nauw betrokken bij dit project. Een van onze leden neemt deel aan de besprekingen en is met Omroep Zeeland een middagje op reportage geweest langs het gehele traject.

Trimbaan Kapellebrug. Tijdens de lockdown kregen we klachten van het Zeeuwse Landschap over geluidsoverlast en achtergelaten troep bij de trimbaan. Het is fijn dat er veel gebruik gemaakt wordt van de toestellen en dat het terrein als ontmoetingsplaats gebruikt wordt, daar is het tenslotte voor bedoeld. Maar de bezoekers moeten zich wel realiseren dat ze in een natuurgebied zijn, waar harde muziek niet thuis hoort en er geen etensresten en verpakkingen mogen rondslingeren. Er mogen ook geen vuilnisbakken staan, dus neem je afval mee naar huis!!

Speelbos Fort Ravot. Een bewoner van La Traviata heeft aangeboden om een paar keer per week achtergebleven troep op te ruimen in het speelbos. We zijn zeer blij met dit aanbod. De dorpsraad heeft hem voorzien van vuilniszakken en een paar prikkers. Mochten er meer inwoners zijn die ons vrijwillig willen helpen, neem dan contact op met de dorpsraad.

Steense Rat. Er worden stenen weggehaald en weggegooid uit het kunstwerk Steense Rat.
Waarom moet altijd alles vernield worden wat wordt neergezet ter verfraaiing van ons dorp?
We kunnen hier niets tegen doen, behalve de daders aanspreken als we ze toevallig betrappen. En ook dan moet je voorzichtig zijn. De dader heeft dan waarschijnlijk net een steen in zijn handen……

Verkeersoverlast Wilhelminastraat. De dorpsraad heeft een brief gestuurd aan de verkeerscommissie van de Gemeente inzake de geluidsoverlast door landbouwmachines, tractoren, en tientallen vrachtauto’s, die de Wilhelminastraat en Hoofdstraat gebruiken als sluiproute om geen tol te hoeven betalen in België. Ook overlast van auto’s waarvan de uitlaat is aangepast en die knetterend en knallend met te hoge snelheid door de straat rijden. We vragen ons af waarom de landbouwvoertuigen geen gebruik maken van de voor veel geld aangelegde Veldweg. Wij hebben gevraagd of de Verkeerscommissie samen met de bewoners eens wil kijken welke maatregelen mogelijk zijn om genoemde straten leefbaar te houden.

MEDEDELING Bibliotheek. Vanaf maandag 7 juni is de minibieb in de Warande weer dagelijks geopend. De openingstijden staan vermeld op onze facebookpagina.


Online vergadering 9 maart 2021

Kunstwerken in de kernen: zoals onlangs vermeld in BN De Stem, heeft de Gemeente bordjes geplaatste bij een aantal kunstwerken in de openbare ruimte.
Vooralsnog alleen in het centrum en de buitenwijken van de stad Hulst, maar binnenkort komen ook de kunstwerken in de kernen aan de beurt. Wij hebben als dorpsraad ook een lijstje ingediend.

Bouwprojecten: de woningen in de Henri Dunantstraat zijn opgeleverd en al grotendeels bewoond. De betonnen obstakels die aan beide zijden nog op het trottoir staan, waren bedoeld om te voorkómen dat met de verhuizing auto’s het trottoir zouden oprijden. Deze obstakels zullen binnenkort worden weggehaald.
Inmiddels is bekend geworden dat het Neckermann terrein met gebouwen door de projectontwikkelaar is verkocht aan kaassnacks producent St. Paul. Er komt een uitbreiding van de productie en kantoorpersoneel uit Lokeren verhuist ook naar St. Jansteen.
De eerder geplande woonwijk met 80 woningen komt er dus niet. Het wooncontingent zal wel door de Gemeente elders in de Gemeente kunnen worden gebruikt.
Over de invulling van het pand van Woongoed aan de Kastanjelaan en het terrein aan de Geslechtendijk (voormalige huisnummers 5 tot en met 19a) is bij de dorpsraad nog niets bekend.

Openbare ruimte: zoals iedereen kan zien is de Gemeente bezig de trottoirs onderhanden te nemen. Een aantal is al opnieuw betegeld, o.a. de Tragel richting fietstunneltje. Verder zijn er diverse bomen gesnoeid en zijn Tosca en Aida opnieuw bestraat.

Fort Ravot: de kabelbaan is voorzien van een nieuwe zitschotel en weer aangespannen. Verder heeft de Gemeente de gevaarlijkste putten gelijkgetrokken. Het wachten is op een nieuwe generatie jongeren, die de fietscrossbaan opnieuw bruikbaar wil maken. Aanmelden bij de dorpsraad.

Trimbaan waterwinbossen: wij hebben geconstateerd dat bij een aantal toestellen de grijze metallic coating loslaat van de buizen. We hebben hierover contact met de leverancier/fabrikant en er is inmiddels toegezegd dat zij dit kosteloos in orde maken.

Project N290 Kapellebrug: Provincie en Gemeente zijn volop aan de gang met de voorbereidingen voor de herinrichting van de N290 (Gentsevaart) vanaf de splitsing Molenstraat richting Clinge tot de grens op Kapellebrug.

24 november 2020

Vernieling voormalige basisschool. De Dorpsraad heeft de Gemeente en de projectontwikkelaar in kennis gesteld van de vernielingen in en om de oude school aan de Wilhelminastraat.
Zowel binnen als buiten zijn alle ramen ingegooid met een brandblusser. Overal glas, wat een behoorlijk gevaarlijke situatie oplevert. Dit is mogelijk geworden doordat tot voor kort het hek niet afgesloten was en op een gegeven moment ook de buitendeuren open stonden.
Inmiddels heeft de projectontwikkelaar alvast een hekwerk om de school gezet, in afwachting van de sloop. Deze stond gepland voor eind dit jaar, maar we hebben nu vernomen, dat in verband met mogelijk vleermuizen in winterslaap, de sloop pas in het voorjaar zal plaatsvinden. Nu slopen is wettelijk verboden.
We zullen ook kijken of de op het terrein staande speeltoestellen, na eventuele reparatie, nog bruikbaar zijn voor Fort Ravot.

Crossbaan Fort Ravot. Er zal gezocht moeten worden naar een “volgende generatie “ jonge kinderen die belangstelling hebben om de crossbaan weer nieuw leven in te blazen.
De dorpsraad en de Gemeente willen meewerken om de huidige baan in zodanige staat terug te brengen, dat ook de jongere kinderen kunnen crossen.
Kinderen (en ouders) die belangstellig hebben kunnen zelf met een plannetje komen hoe ze het willen hebben en dan kan in overleg bekeken worden wat mogelijk is. We zullen hier na de vakantie nog contact over opnemen via de basisschool.

Bouwprojecten.

Project N290 Kapellebrug: de dorpsraad zal nauw betrokken worden bij dit omvangrijke project. Een van onze leden heeft inmiddels een informatiebijeenkomst bijgewoond met Gemeente, Waterschap en Provincie. Verwacht wordt dat eind 2021/begin 2022 met de werkzaamheden begonnen zal worden. Het grootste probleem is momenteel: hoe leidt men de 10.000 voertuigen per dag om als de N290 afgesloten wordt. Woningen moeten wel bereikbaar blijven voor hulpdiensten.

Covid-19: zoals overal liggen door de steeds strenger wordende coronabeperkingen nogal wat werkzaamheden van de dorpsraad tijdelijk stil. We konden 24 november nog vergaderen in de Warande. Met de volgende vergadering wachten we tot 26 januari. (onder voorbehoud).


27 oktober 2020

Nieuwe wijkagent: wij hebben kennis gemaakt met onze nieuwe wijkagent Marvin Boogaard. Sinds begin dit jaar is hij aangesteld voor de grensdorpen Nieuw Namen, Clinge, Sint Jansteen, Kapellebrug en Heikant.
Zijn specialisatie is drugspreventie. De bedoeling was dat hij 8 van de 10 dagen wijkwerk zou doen, maar door personeelstekort en veel andere problemen is het slechts 1 dag wijkwerk geworden.
We hebben o.a. de verkeersoverlast binnen de 30km zone besproken, de vernielingen en de drugshandel in de oude basisschool, de vernielingen bij het voormalig Neckermannpand. Binnenin dit gebouw is er alarm en komt er regelmatig beveiliging langs.

Activiteiten senioren beweegtuin: het beweegprogramma ‘Sociaal Vitaal’ ligt momenteel stil. Zodra corona en de weersomstandigheden het toelaten, gaat de instructeur van HulstvoorElkaar weer van start.

Fort Ravot: er wordt gekeken of de fietscrossbaan aangepast kan worden voor gebruik door kleinere kinderen. De oudere kinderen komen er niet vaak meer. De Gemeente wil de baan fatsoeneren en lager maken.
Verder hebben wij geconstateerd dat de zitschotel van de kabelbaan verdwenen is. Er is een nieuwe besteld, compleet met aanbrengstang, omdat een los zitvlak niet verkrijgbaar is.

Vernieuwing trottoirs: in gesprek met de Gemeente hebben wij vernomen dat binnenkort een aantal trottoirs vernieuwd gaat worden.

Licht- en Hoopfeest gaat dit jaar definitief NIET door.

St. Jansteen in kerstsfeer: na vertrek van de Sint, zullen wij weer zorgen dat de kerststal en de bomen gezet worden en de verlichting wordt aangebracht in de leilinden aan het Martje.

Terug naar Start Pagina