DR

Vergaderingen 2019/2020:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

JAARVERGADERING AFGELAST WEGENS COVID-19

 

15 september 2020.

Licht en Hoopfeest 2020: Vanwege de coronabeperkingen is in deze vergadering besloten dat dit jaar de viering van het Licht en Hoopfeest in de Warande wordt afgelast.
Ook de lichtjesoptocht gaat niet door. De vrijwilligers staan unaniem achter dit besluit.

Jaarvergadering 2020: Ook de jaarvergadering, die gepland stond voor 6 oktober a.s., gaat niet door. De Gemeente had al eerder besloten dat de jaarvergaderingen in alle kernen afgelast worden vanwege corona.
Als dorpsraad zullen we kijken of de trouwe bezoekers van onze jaarvergaderingen op de hoogte kunnen worden gehouden met een digitale nieuwsbrief.
De gewone vergaderingen vinden inmiddels wel weer plaats in de Warande, maar zonder het “inloop halfuurtje” voor de inwoners. Zodra dat weer kan melden wij dit in de banner op onze website.

Seniorenbeweegtuin: Hier is Hulst voor Elkaar inmiddels begonnen met het trainingsprogramma “Sociaal Vitaal” voor kleine groepjes ouderen. Iedere donderdag om 13.30 uur achter de appartementen in de Van Hovestraat. Aanmelden/meer informatie bij info@hulstvoorelkaar.nl

Herplaatsing standbeeldje bij Neckermann kantoren: Voor wie het al heeft opgemerkt: dit beeldje is inderdaad weggehaald om het te behoeden bij eventuele toekomstige sloopactiviteiten van de gebouwen. Het staat in depot bij de Gemeente en zal een nieuwe plaats krijgen ergens in het dorp.

Nieuwbouw Henri Dunantstraat: Volgens berichten van Woongoed liggen de werkzaamheden op schema.

Tappunt Steense waterwinbossen: Het verzoek hiervoor van een aantal sporters/trimmers is zowel door de Gemeente als door Evides afgewezen o.a. vanwege de onderhoudskosten. Het water moet altijd schoon drinkwater zijn, dus moet er voortdurend gecontroleerd worden. Jammer, want het zou in een behoefte voorzien.

Terrasdeur achterzijde appartementencomplex Woongoed. In oktober wordt de deur geplaatst, zodat de bewoners ook langs achter de tuin kunnen bereiken.

Oude basisschool Wilhelminastraat. Bedoeling is dat eind dit jaar de boel gesloopt wordt en de grond bouwrijp gemaakt wordt voor de bouw van 3 vrijstaande woningen aan de Wilhelminastraat en een insteekweg naar achter met plaats voor 8 woningen. Er komt ook extra parkeerruimte.
Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast.

Rabo ClubSupport.
Ook dit jaar doet de dorpsraad mee met de Rabo ClubSupport actie. Stemmen kan, mits lid van de Rabobank vanaf 5 oktober tot 25 oktober.

18 juni 2020.

Mutaties na 3 maart: Jo Sturms is in mei gestopt als lid van de dorpsraad. In de vergadering van 18 juni hebben wij Eric Mortier uit de Verdunlaan verwelkomd als nieuw lid.
We vergaderen weer in september als de Warande open is en hopen dan op nog een of enkele nieuwe dorpsbewoners die willen meehelpen om de leefbaarheid van St. Jansteen, Kapellebrug en Absdale in stand te houden en te bevorderen.
Graag zouden we ook iemand vinden die zich bezig wil houden met jeugdactiviteiten, zoals enkele jaren geleden ook gebeurde (o.a. hengelwedstrijd aan de visvijver, fietscrosswedstrijd in Fort Ravot e.d.) Er zal in september in onderling overleg een nieuwe taakverdeling gemaakt worden.


Fort Ravot:
Het nieuwe toegangsbord is inmiddels geplaatst bij de ingang aan de Tragel. We hopen dat vandalen enig respect kunnen opbrengen voor de vrijwilligers die dit weer voor elkaar gekregen hebben.

Parkeervakken einde Heerstraat:
Op verzoek van inwoners is gevraagd om enkele parkeervakken, omdat anders in de berm geparkeerd wordt. Wij hebben als dorpsraad hierover contact gehad met Evides, die ons weer terug verwees naar de Gemeente/Waterschap. Uiteindelijk van de Gemeente bericht gekregen dat wij ons neer zullen moeten leggen bij het besluit van Evides, die zich beroept op de bijzondere wet en regelgeving voor waterwingebieden, die is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening, artikel 3.36 lid 3. Daarin staat dat o.a. het inrichten van de volgende constructies verboden is:
  “Onder de in het eerste lid, onder b, bedoelde constructies of werken worden in elk geval begrepen boorputten, grond- en funderingswerken, wegen, parkeergelegenheden
   voor   motorvoertuigen, kampeerterreinen, recreatiecentra, leidingen, installaties, opslagreservoirs, begraafplaatsen en terreinen voor de uitstrooiing van as."
Verwezen wordt naar de officiële parkeerplaats aan de N290 ingang Van Hogendorplaan.

Tappunt drinkwater Steense bossen: De sporters/recreanten zouden graag een watertappunt zien in de bossen. Na aanvraag bij Evides blijkt dit wel mogelijk te zijn, maar dit moet door de Gemeente Hulst worden aangevraagd en er moet betaald worden voor onderhoud van de installatie, controle op de waterkwaliteit e.d. Verzoek ligt momenteel bij de Gemeente. We wachten op antwoord. 

Terrasdeur achterzijde appartementencomplex Van Hovestraat/Geslechtendijk: Bewoners van deze appartementen willen graag een deur aan de achterzijde, zodat ze van hieruit de tuin in kunnen. De dorpsraad heeft navraag gedaan bij Woongoed. Hier is al vóór de bouw over nagedacht en samen met Stichting Tragel is toen besloten dat er uit veiligheidsoverwegingen geen deur komt, omdat men niemand verantwoordelijk kan maken voor deze deur, dat die steeds afgesloten wordt. Momenteel wordt nu toch de mogelijkheid bekeken van een systeem waarbij elke bewoner met een speciale afstandsbediening van buitenaf een dergelijk deur zou kunnen openen, die dan automatisch dichtvalt. De fietsenberging heeft al een dergelijk systeem. Even afwachten nog.


Sinds 3 maart heeft onze dorpsraad niet meer live vergaderd. Achter de schermen is nog wel het nodige gedaan om lopende zaken af te werken. (Inmiddels is de dorpsraad op 18 juni bij elkaar geweest bij een van de leden thuis, een kort verslagje van die vergadering volgt binnenkort)
Hieronder in het kort wat gebeurd is tussen 3 maart en 18 juni.

Bottom-up: er waren 3 projecten ingediend n.l.

  1. inrichten van een seniorenbeweegtuin achter het appartementencomplex van Woongoed aan de Geslechtendijk/Van Hovestraat (ingediend door de dorpsraad)

  2. plaatsen van een voetbalkooi voor de jeugd bij de voelbalvelden (ingediend door VV Steen)

  3. plaatsen van een klok in een klokkenstoel bij de kapel te Kapellebrug (particulier initiatief).

De eerste 2 projecten zijn gehonoreerd door de gemeente. Het totaalbedrag is verdeeld op 50/50 basis, er is niet meer over gestemd. Het 3e project kwam niet in aanmerking.

Senioren beweegtuin: Met hulp van sponsoren zijn we er in geslaagd toch het gehele project (6 toestellen) te laten uitvoeren. Deze staan nu te wachten om in gebruik te worden genomen, maar helaas konden ook hier vanwege de coronamaatregelen nog geen groepsactiviteiten plaatsvinden. Hulst voor Elkaar zal hiermee van start gaan zodra het weer kan. Zij hebben ondertussen wel een instructiefilmpje gemaakt, wat eerstdaags aan de potentiële gebruikers zal worden toegestuurd en op hun website zal verschijnen. Bedoeling was een presentatie te geven voor de senioren, maar omdat de Warande nog dicht is en KBO-bijeenkomsten voorlopig ook niet kunnen plaatsvinden, is alles uitgesteld. Ook de feestelijke opening van appartementen en beweegtuin is verschoven naar een nader te bepalen datum.

Minibieb: Net voor sluiting van de Warande, heeft de vrijwilligersgroep nog gezorgd voor 125 nieuwe boeken in de kasten.
Jammer voor de lezers, die er deze zomer voorlopig geen gebruik van kunnen maken.

Muziek in coronatijd: Ook in ons dorp heeft Hulst voor Elkaar op twee plaatsen een “voor de deur optreden” laten verzorgen door zanger/muzikant Frans Verwilligen. Dit werd door de bewoners zeer gewaardeerd.

Werken in volle gang: De Jos Everaardstraat en de Antoniusdreef zijn bijna klaar. In de Henri Dunantstraat worden momenteel nieuwe woningen gebouwd. Als deze woningen klaar zijn wordt de definitieve bestrating aangebracht. Daarna komt de Oude Drydijck aan de beurt. De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd, het herinrichtingswerk volgt direct na het rioolwerk. Voorlopig dus nog volop omleidingen in en door het dorp.

Jaarvergadering
: Deze staat nog steeds gepland voor dinsdag 6 oktober, afhankelijk van het aantal mensen dat zal worden toegelaten en de maatregelen tegen die tijd.

3 maart 2020.

Fort Ravot: De dorpsraad heeft een nieuw bord laten maken voor de natuurspeeltuin. Zodra de grond minder drassig is zal het geplaatst worden bij de ingang aan de kant van de fietstunnel. We hopen dat dit bord langer mee gaat dan het eerste bord, wat een week na opening al vernield werd.

BMX baan Fort Ravot: enkele jonge initiatiefnemers hebben gezorgd dat deze baan er weer prima bij ligt voor het nieuwe seizoen.
Zowel voor de oudere als de jongere crossertjes ligt er weer een nieuwe uitdaging. Bedankt hiervoor aan allen die hieraan hebben gewerkt.

Vragen jaarvergadering 2019: De dorpsraad heeft van de Gemeente nog een aantal antwoorden ontvangen, die in rood zijn toegevoegd op deze website bij “Notulen jaarvergadering 2019”.
De nog ontbrekende antwoorden worden toegevoegd zodra wij deze ontvangen.

 

28 januari 2020:

Mutaties: wegens drukke bezigheden elders heeft Geert Velghe afscheid genomen van de dorpsraad. We vinden het jammer, maar respecteren zijn besluit. We zijn op zoek naar, bij voorkeur jongere, mensen om ons te helpen de leefbaarheid van St. Jansteen, Absdale en Kapellebrug in stand te houden en te bevorderen.

Nieuwe wijkagent: voor de grensdorpen Nieuw Namen, Clinge, Kapellebrug, Sint Jansteen en Heikant is een nieuwe wijkagent benoemd. Zijn naam is Marvin Boogaard, inmiddels 16 jaar werkzaam bij de politie, waarvan 6 jaar op het politiebureau in Hulst. Zijn specialisme is verkeer (alcohol/drugs/snelheid/voertuigen). De dorpsraad zal binnenkort kennis met hem maken en we zullen hem uitnodigen voor onze jaarvergadering op 6 oktober dit jaar.

Bottom-up project: de Gemeente zal op 3 maart beslissen welke projecten geselecteerd worden om mee te doen aan de stemming.
De dorpsraad zal als dit nodig is vrij kort daarna in de Warande een avond organiseren, waarop de inwoners hun stem kunnen uitbrengen.
Eventuele datum en tijdstip van de avond zal meegedeeld worden via onze facebook pagina en deze website.

Licht en Hoopfeest 15 december. Ook dit jaar weer een succes, met leuke knutselmiddag voor de kinderen, lichtjesoptocht met de kerstman, samen eten en ter afsluiting een sfeervol samenspel van de kinderen met de kerstelfjes. Licht en Hoopfeest in 2020 staat gepland voor vrijdag 11 december.

Waterwinbossen: dit wordt de nieuwe gezamenlijke naam voor de Clingse bossen, Steense bossen en Wildelanden. Het eindrapport van Bureau De Lynx uit Wageningen is klaar.
Er komen meer regels. Wandelaars en natuurbeleving krijgen voorrang. Ook duidelijkere markering voor hondenlosloopgebieden en ruiterroutes. Mountainbiken (mtb) en fietsen alleen op bewegwijzerde mtb routes en doorgaande fietspaden. In februari wordt gestart met nieuwe infoborden bij de ingangen.

 

12 november 2019:

Jaarvergadering. Wij kunnen terugkijken op een drukbezochte jaarvergadering met meer dan 115 bezoekers. Tijdens de evaluatie op 12 november hebben wij besloten dat geen vragen meer gesteld kunnen worden zonder microfoon. Het is vervelend voor mensen die niet horen wat er gevraagd wordt en zorgt voor onrust in de zaal. Ook voor de notulist is het dan moeilijk te volgen.
Dus voor volgend jaar constant twee personen met een microfoon tussen het publiek. De volledige notulen van 8 oktober j.l. zijn te vinden op deze website.
In 2020 is onze jaarvergadering op dinsdag 6 oktober.

Henri Dunantstraat. De sloop van de huisjes is begonnen, nieuwbouw wordt verwacht vanaf begin 2020. Het idee voor een beweegtuin is door de bewoners afgewezen; zij geven de voorkeur aan een bloementuin met bankje en insectenhotel. Deze zal worden aangelegd en onderhouden door Woongoed.
Er is nog onduidelijkheid over het al dan niet kappen van enkele bomen en het terug planten van nieuwe.
Ook over het benodigde aantal parkeerplaatsen is nog een verschil van mening.
De dorpsraad zal binnenkort de bewoners nog eens bij elkaar roepen om samen met de Gemeente te kijken wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Voor de beweegtuin wordt een andere plaats in het dorp gezocht.

Ruimte voor initiatief. Tot nu toe zijn slechts 2 bruikbare initiatieven binnen gekomen om in aanmerking te komen voor de impulsgelden van de Gemeente.
- Van de jeugdcommissie van VV Steen een aanvraag voor een sportkooi en ander spelmateriaal.
- Van de dorpsraad een verzoek om een bijdrage voor de aanleg van een beweegtuin voor ouderen.
Indienen van een voorstel kan nog tot februari. Formulier hiervoor is te vinden op de website van de dorpsraad en op de website van de Gemeente Hulst.

Rabo Club Support heeft de dorpsraad € 360,68 opgeleverd.
Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft.

Licht en Hoopfeest vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 december. Kinderen krijgen nog een uitnodiging via school of in de brievenbus.

Kerststal en versiering bomen. In het weekend van 7 december zal de Dorpsraad weer zorgen voor de kerststal en kerstbomen bij de kerk en zal de feestverlichting op het Martje aangebracht worden.

Tunneltje. Ons verzoek aan de Gemeente om de LED verlichting in het tunneltje zowel overdag als ’s nachts te laten branden is ingewilligd. Een hele verbetering, nu het donkere gat weg is.

OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 8 OKTOBER 2019.

Aanwezig: de Wethouders Diana van Damme-Fassaert, Gino Depauw, Jean-Paul Hageman, René Ruissen, en Adri Totté. (Burgemeester J.F. Mulder afwezig wegens vakantie), Samira van Dorsselaer, coördinator wijk- en dorpsraden Gemeente Hulst.

Dorpsraadleden Roland Merckx (voorzitter), Hermine Lernout (secretaris), Titus Huijskamp, Danny Nachtegael, Jo Sturms, Geert Velghe.

Gastspreker: Jan Willem Meinen – Woongoed Zeeuws Vlaanderen.

Opgevolgde en later binnengekomen (aanvullende) antwoorden zijn in rode kleur aangegeven.

1. OPENING

De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom, Er zijn minimaal 115 bezoekers. Hij stelt het College voor aan de aanwezigen. Ook de leden van de dorpsraad worden voorgesteld. Margriet Wullems is gestopt. Een nieuw lid is Danny Nachtegael.

 

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2018.

Secretaris Hermine Lernout verwijst naar de notulen van 2018. Vragen en antwoorden zijn te vinden op onze website. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De nog niet voldoende beantwoorde kwesties (opknappen fietstunneltje en te hard rijden Wilhelminastraat), komen aan bod bij agendapunt 5.
De vraag over het levensloopbos wordt beantwoord door wethouder Van Damme. Zij vond dit vanaf het begin een goed idee. Ook een aantal andere dorpen staat hier positief tegenover.
De Gemeente is voor ons momenteel op zoek naar een geschikt stukje grond binnen St. Jansteen. Binnen afzienbare tijd horen we hier meer over.

 

3. HERINRICHTING HENRI DUNANTSTRAAT.

Dhr. Jan Willem Meinen van Woongoed Z.Vl. legt uit waarom het allemaal zo lang geduurd heeft. De huisjes staan er nog, maar worden nu in november gesloopt. In januari zal met de bouw van 9 nieuwe woningen begonnen worden. De bewoners van de oneven nummers wonen inmiddels elders, sommigen tijdelijk, anderen permanent. De vertraging is mede veroorzaakt door onderzoeken op asbest, regelgeving flora en fauna beheer en de problemen over de stikstoftransmissie, vooraleer groen licht gegeven kon worden voor de sloop en de nieuwbouw. De 12 woningen die gesloopt worden voldoen niet meer aan de eisen. Bij de 9 nieuw te bouwen woningen wordt nu geïnvesteerd in duurzaamheid.
Er wordt een ‘artist impression’ van de woningen getoond. Ze zijn ontworpen door een architect volgens de richtlijnen van Woongoed: niet te groot, levensloopbestendig, en energieneutraal (0 op de meter). H4A realiseert de woningen. De stikstoftransmissie berekeningen moeten nog getoetst worden aan de normen. De woningen worden breder, de tuinen ondieper.
Naar aanleiding van de plattegrond van het interieur, komen de volgende vragen naar voren:

o   Waarom zit de keuken aan de straatkant. Mensen kijken meestal liever vanuit hun woonkamer naar buiten?

o   Het toilet is 0,9 m². Hier kan geen rolstoel naar binnen.

o   Ook bij voorkeur geen drempels.

o   Bij de binnen berging/bijkeuken de deur iets naar links verplaatsen, zodat er aan de ene kant ruimte is voor een wasmachine.

o   Door de platte daken is er weinig bergruimte, daarom misschien een idee om de buitendeur in de kamer te maken, zodat de berging optimaal gebruikt kan worden. Bovendien kunnen de bewoners dan zo gemakkelijk op hun terrasje komen.

Dhr. Meinen zegt dat dit nog niet de definitieve schets is, slechts een voorlopig plan. Hij zal alle opmerkingen meenemen en kijken of er in het definitieve ontwerp rekening mee gehouden kan worden.

Op de vraag hoe hoog de huurprijs wordt, zegt J.W. Meinen dat die niet hoger zal zijn dan € 640.

Op de vraag hoe groot de achtertuinen zijn, kan hij op dat moment geen antwoord geven. Ook niet op de vraag hoeveel je jaarinkomen mag zijn om voor zo’n woning in aanmerking te komen. Dit kan opgevraagd worden bij Woongoed. Wethouder Hageman voegt hieraan toe dat Woongoed gebonden is aan die inkomensgrens bij toekenning van een woning. In uitzonderijke gevallen wordt hier wel eens van afgeweken. Hij raadt de mensen aan, wanneer men zo’n woning wil, zich vooral te laten inschrijven, omdat er ook wachtlijsten zijn.

Op de vraag of mettertijd ook de woningen 2 tm 12 gesloopt worden, kon geen antwoord gegeven worden. Dit is op dit moment niet aan de orde. Bewoners worden altijd 3 jaar van tevoren ingelicht.

Tot slot toonde dhr. Meinen nog een paar voorbeelden van een wilde-planten tuin, met insectenhotel. De bewoners van de Henri Dunantstraat hadden eerder al aan de Dorpsraad te kennen gegeven, dat zij op het braakliggende stukje grond allen de voorkeur geven aan een wildtuin boven een beweegtuin.
Woongoed is hiermee akkoord, gaat het aanleggen en doet ook het onderhoud.

De problemen die de bewoners nog hebben met vallende eikels en hars van bomen, het omkappen of behouden van weer andere bomen en het aantal parkeervakken, zullen op een aparte bijeenkomst met alleen de bewoners van deze straat, Gemeente en Dorpsraad besproken worden.

De voorzitter bedankt dhr. Meinen voor zijn uitleg.

 

4. RUIMTE VOOR INITIATIEF.

Secretaris Hermine Lernout geeft uitleg over de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de impulsgelden van de Gemeente. Eerder heeft iedereen hierover al een flyer in de brievenbus gekregen.

Het totale bedrag wat de Gemeente (éénmalig) beschikbaar stelt voor alle 16 wijk- en dorpsraden is ongeveer € 150.000.
Hiervan is ruim € 14.000 bestemd voor de kernen St. Jansteen, Absdale en Kapellebrug.
Elke dorpsraad krijgt een vast bedrag van € 5.000 en de rest naar rato van het aantal inwoners. Per inwoner € 2,50. Voor Dorpsraad Sint Jansteen betekent dit 3669 inwoners x € 2,50 het totaalbedrag is dan € 14.172,50.
Men kan ideeën indienen die bijdragen aan de onderlinge band tussen de inwoners. Ideeën met een groot draagvlak, waar zoveel mogelijk inwoners of groepen inwoners, buurten, of verenigingen van kunnen profiteren. Het is dus NIET bedoeld voor bijv. fietsenrekken, verkeersborden, infoborden, lantaarnpalen en dergelijke.

Voorwaarde is dat ideeën alleen ingediend kunnen worden via een speciaal formulier van de Gemeente, dat gedownload kan worden via de website van de dorpsraad of de gemeente.

Het onderstaande tijdschema wordt hiervoor gehanteerd:

Hermine benadrukt dat het jammer zou zijn als we als dorp deze kans voorbij zouden laten gaan.

Eén serieuze aanvraag was al binnengekomen. Hiervoor moet de initiatiefnemer alleen nog het benodigde formulier invullen.

Vanuit de Gemeente (Samira) wordt opgemerkt dat, mocht er onverhoopt geen enkel idee zijn, het bedrag toch ten goede zal komen aan de leefbaarheid van de kern, alleen wordt in dat geval door de Gemeente bepaald waarvoor, en niet meer door de inwoners.

Vragen hierover vanuit de zaal:

 

5. AANDACHTSPUNTEN IN ONS EIGEN DORP.

Woningbouw: Roland toont beelden van de snelle bouw van 13 huurwoningen in de Puttingstraat, die al na 2 weken klaar waren. Mooi initiatief van een particulier investeerder.
Ook het project op de oude Rabo locatie aan de Van Hovestraat/Geslechtendijk is zo goed als klaar en al deels bewoond. Officiële opening komend voorjaar, als ook de tuin aangelegd is.

Snelheidsmetingen: twee leden van de dorpsraad hebben de snelheid gemeten met een laser gun, zowel in de Wilhelminastraat als in de Hoofdstraat/Hemelstraat. Een grafiek n.a.v. de metingen van de verkeerssituatie in de Wilhelminastraat laat duidelijk zien dat er veel te hard gereden wordt. Aangetoond is dat 80% harder rijdt dan 30km. Op het 50km stuk richting Heikant wordt 80 gereden. Eerder al is gevraagd om een herhalingsbord, dat is er niet gekomen.
Roland stelt voor om overal 30 km in te voeren, omdat er maar een paar straten zijn waar men
50 km mag rijden. Dan zouden er veel borden weg kunnen.

Volgens wethouder Depauw moeten doorgaande wegen altijd 50km aangeven. Hij zal onze vraag nog wel doorgeven aan de Verkeerscommissie. Hij geeft toe dat ook metingen met matrixborden aantonen dat 85% te hard rijdt, maar er is te weinig politiecapaciteit om te handhaven.
De politiecapaciteit bepaalt waar snelheidscontrole gedaan wordt.

Tunneltje: na een recent ongeval in het tunneltje brandt de LED verlichting nu ook overdag.
Hierdoor is het “zwarte gat” in het midden ook zichtbaar voor de fietsers. De lichtkoepels laten weinig licht door, ook al worden ze af en toe schoongemaakt. Het materiaal is versleten. Onze vraag om schijnwerpers wordt afgewezen, omdat dit licht weer te fel blijkt waardoor mensen verblind worden.


6. VRAGENRONDE OVER ACTUELE ONDERWERPEN IN DE 3 KERNEN

1.       Wanneer gebeurt er iets met de oude school? Onkruid groeit gigantisch, is al 2 keer door omwonenden weggehaald.
Antwoord wethouder Totté: voor eind dit jaar wordt de school verkocht en gesloopt.

2.       Rijrichting Badhuisweg vanaf de Wilhelminastraat verbieden voor auto’s.
Antwoord wethouder Depauw: ouders die hun kinderen naar school brengen moeten gebruik maken van de Burg. IJsebaertstraat, maar doen dat kennelijk niet. Probleem wordt onder de aandacht gebracht van de Verkeerscommissie.
Het probleem wordt opnieuw aangekaart bij de verkeerscommissie die vindt in de loop van de eerste week van maart plaats.

 3.       Waar doe je melding van slecht onderhouden voortuinen?
Antwoord wethouder Depauw: bij sociale huurwoningen doorgeven aan Woongoed. Bij andere woningen doorgeven aan de Gemeente. Melden via info@gemeentehulst.nl Bij tuinen van particulieren kun je er niks aan doen.

 4.       Hondenpoep afvalbakken met zakjes?
Antwoord wethouder Depauw: zakjes worden niet meer geleverd, mensen namen ze mee voor andere doeleinden. Zelf zakje meenemen en in gewone afvalbak doen.
Aangeven bij de gemeente als er ergens geen bak staat.

 5.       Wat is de stand van zaken betreffende de nieuwe WMO-raad?
A
ntwoord wethouder Ruissen: de Adviesraad is inmiddels samengesteld en wordt binnenkort geïnstalleerd.

 6.       Hoe ver staat het met de lijst van plaatselijke monumenten?
Antwoord wethouder DePauw: er is een rondgang gemaakt door de gemeente met mensen van het Cuypersgenootschap. Men is bezig met het maken van een lijst, er wordt dus nog steeds aan gewerkt.

7.       Wat gebeurt met het leegstaande gebouw van Tragel aan de Kastanjelaan?
Antwoord wethouder Hageman: dit gebouw is van Woongoed. Er wordt aan gewerkt om er een onderkomen voor iets of iemand anders van te maken.

8.      
Wanneer wordt er, zoals beloofd, gehandhaafd bij te hard rijden op o.a. de Polderstraat in Absdale. Er wordt veel te hard gereden, ook door vrachtwagens. Kan er een verbod komen voor vrachtwagens, behalve bestemmingsverkeer?
Antwoord wethouder Depauw: zoals al eerder gezegd hangt handhaving af van de capaciteit van de politie. De Gemeente doet geen controles.
Er zijn maar twee wijkagenten, misschien komt er binnenkort een derde bij. Ook hangt het af van de eigenaar van de weg, dit kan de Provincie zijn of het Waterschap. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kennen de weg niet en volgen de navigatie. Als de parallelweg er ligt kan het opgelost worden. Als het vrachtwagens zijn van een bedrijf uit de buurt, kan het vaak opgelost worden als de Gemeente in gesprek gaat met de eigenaar.

9.       Hoe lang duurt de laatste fase van de onteigening aan de N290 bij Absdale?
Antwoord wethouder Hageman: als de grondeigenaar niet meewerkt, is onteigening de enige oplossing. Dit duurt soms 2 jaar. De Provincie zet spoed achter de onteigeningsprocedure.

10.   Wat is het beleid voor bestrijding van de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en andere exoten? Bij de afvalwaterzuivering aan de Clingeweg in Hulst is het afgelopen jaar de duizendknoop succesvol bestreden, er zijn dus middelen beschikbaar. Ook aan de Heerlijkheid is dit soort planten kapot gespoten.
Antwoord wethouder Depauw: De Gemeente mag geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Als er iets kapot gespoten is, is dat niet door de Gemeente gebeurd.

11.   Henri Dunantstraat: plakkerige hars op de auto’s en overlast van eikels, te weinig parkeerplaatsen, te hoge trottoirs.
Antwoord wethouder DePauw: tegen het hars kunnen de bomen geïnjecteerd worden,eiken staan op Gemeentegrond.
Bekeken zal worden of ze weg kunnen.
(Wat betreft de lindenbomen, parkeervakken en nog meer problemen, zal misschien nog een aparte bijeenkomst gehouden worden met alleen de bewoners van de HD straat, Gemeente en dorpsraad. Mensen krijgen hiervoor dan een uitnodiging in de brievenbus).

12.   Fietspad Hulst-St. Niklaas te smal aan de Vlaamse kant. Wat kan hieraan gedaan worden?
Antwoord wethouder Van Damme: Gemeente kan dit aankaarten bij de buurgemeenten, maar meestal duurt dat allemaal veel te lang. Ze kan nu niets beloven.
Door de Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Sint-Gillis-Waas is een project voorzien. Het gaat hier dan over het her-aanleggen van de fietssnelweg, tussen de grensovergang in De Klinge tot de brug E34. Dit traject omvat circa 3 km en de breedte bedraagt 3 m. De voorbereidende werken starten in het najaar 2020 en zijn waarschijnlijk voor de zomer 2021 voltooid. Daarnaast werkt onze gemeente ook samen met het stadsbestuur Sint-Niklaas om de rest van het tracé van deze fietssnelweg tot de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas verder aan te pakken. Het dossier zit in de opstartfase

13.   Busverbinding De Lijn rijdt rond Hulst en stopt alleen bij het busstation. Zou ook moeten stoppen bij Morres en aan de Van de Maelstedeweg.
Antwoord wethouder Van Damme: dat klopt. Misschien zouden we dat eens kunnen aankaarten bij De Lijn.
Wij hebben dit idee ook al eerder voorgelegd aan de Lijn en de verantwoordelijken in de regio Waasland. Momenteel zijn de busmaatschappij en de verantwoordelijken voor het openbaar vervoer in de regio Oost Vlaanderen het OV plan aan het herzien. Ook hierbij hebben wij hen deze suggestie gegeven. Wat zij daar verder mee doen hebben wij geen invloed op. Deze keuze is aan hen.

14.   Slecht wegdek in de Hemelstraat, kolkputten zitten te hoog. Wordt hier iets aan gedaan?
Antwoord wethouder Depauw: Dat is inderdaad het geval. De weg verzakt maar de putten blijven op dezelfde hoogte. Dit moet hersteld worden.
Hiervoor is een melding gemaakt in het systeem. De buitendienst heeft dit doorgegeven aan de afdeling Bedrijfsbureau. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat door deze verzakking de gehele Hemelstraat her-bestraat moet worden. Er wordt/is gekeken wat/wanneer de mogelijkheden hiervoor zijn.
Dit w
ordt nog opgevolgd door Samaira van de gemeente.  

15.   Overkapping fietsenstalling bij de nieuwe school, zodat de fietsen droog staan en in de zomer de afhalers uit de zon kunnen staan. Is dit mogelijk?
Antwoord wethouder Van Damme: Bij een overkapping krijg je vaak overlast van andere bezoekers en worden het hangplekken. Dit moet voorkómen worden. Daarom is destijds
besloten geen overkapping te maken. Blijkbaar is een groep mensen toch bezig hier geld voor in te zamelen in samenwerking met de school en VV Steen.

16.  
Verlichting op “De Rat” bij avond en nacht? Kan dit geregeld worden?
Antwoord wethouder Totté: de Gemeente heeft hier geen geld voor. Misschien eens bespreken met de maker Eddy Saman.

17.   Geruchten dat entree gevraagd gaat worden in de bossen. Is dat zo?
Wethouder Totté: nee dat is pertinent niet zo. Er zijn wel 3 gesprekken geweest met Evides, Zeeuws Landschap en de dorpsraden van Clinge. St. Jansteen en Heikant over het gebruik van de bossen.
Evides heeft bureau De Lynx uit Wageningen opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen, met de bedoeling de evenementen (wandeltochten, mountainbike tochten, paarden
tochten etc.) beter te reguleren, zodat niemand last heeft van elkaar, zonder dat de natuur en de waterwinning worden aangetast.
M.a.w. hoe past recreatie in de natuurfunctie en de waterwinfunctie van de bossen. Het is wel vreemd dat de Gemeente Hulst, waartoe dit gebied behoort, niet bij dit overleg betrokken is geweest. Er komen in alle 3 de gebieden nieuwe infoborden te staan waarop aangegeven wordt wat de nieuwe regels zijn.

18.   Verkeersdrempel bij de kerk ligt onhandig. In hoek van 90 graden leggen mogelijk?
Antwoord wethouder Depauw: het ontwerp van deze drempel is destijds goedgekeurd. Misschien kan eens een plannetje getekend worden hoe het anders en beter kan.
Er wordt geen noodzaak gezien in het veranderen van deze verkeersdrempel. Deze drempel is zo ingetekend om juist de snelheid er uit te halen. Meerdere inwoners hebben aangegeven dit niet als noodzaak te zien en zijn van mening dat hier niets aan veranderd moet worden.
Echter
wanneer inwoners dit daadwerkelijk zien als probleem bij inwoners graag aantonen met draagvlak uit het dorp, met naam, adres etc. van die inwoners die het eens zijn dat deze drempel veranderd moet worden.


19.   Parkeren bij Café Ambiance veroorzaakt hinder voor verkeer dat uit de Heerstraat komt.
Antwoord wethouder Van Damme: Deze klacht kwam ook vorig jaar aan de orde. Diana is toen zelf gaan kijken. Het is behandeld in de Verkeerscommissie.
Handhaving controleert regelmatig bij Café Ambiance. Bezoekers van het café hebben geen andere mogelijkheid tot parkeren. Welke oplossing ziet men voor zich?

20.   Slalom rijden richting Heikant, de zwart/witte palen slecht te zien. Kunnen deze een andere kleur krijgen?
Antwoord wethouder Depauw: de witte stukken zijn reflecterend.

Omdat er verder geen vragen meer zijn uit de zaal, sluit de voorzitter de vergadering en geeft het laatste woord aan locoburgemeester J.P. Hageman, die bij afwezigheid van de burgemeester de mensen bedankt voor hun komst en inbreng. “De zaal zit hier altijd stampvol en er zijn ook altijd veel vragen”, aldus de wethouder. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

Terug naar Start Pagina