DR

Vergaderingen 2017/2018:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

4 september 2018:

Kapellebrug. Er zijn gesprekken geweest met een verkeersveiligheidsbureau over de verkeersproblematiek op de N290 bij Kapellebrug. Bij het eerste gesprek waren alleen vertegenwoordigers van de dorpsraad en een aanwonende van de N290 aanwezig, bij het vervolggesprek ook mensen van provincie, gemeente Hulst en Vlaamse grensgemeenten en er komt ook nog een informatieavond voor alle aanwonenden van de N290. De datum is nog niet bekend.

Bossen. De dorpsraad is aanwezig geweest bij een overleg over het recreatieve gebruik van de bossen van St. Jansteen. Voor de Clingse bossen was dorpsraad Clinge vertegenwoordigd en voor de Wildenlanden de dorpsraad van Heikant. Er komt nog een vervolg.

Open Dag Warande. Op zaterdag kunnen belangstellenden tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in het opgeknapte gemeenschapshuis “De Warande”. Tevens zal daar dan de nieuwe AED voor de buitenkast overhandigd worden.

Fort Ravot. Door een aantal fietscrossertjes wordt nog steeds gewerkt aan de aanleg van een nieuw parcours, ook voor de allerkleinsten wordt een baantje aangelegd.

De kapotte zitschaal van de kabelbaan zal binnenkort door de Gemeente vernieuwd worden.

Openbare jaarvergadering 9 oktober. Het grootste gedeelte van de vergadering van 4 september is besteed aan de organisatie van de komende jaarvergadering. Huis-aan-huis worden eind september uitnodiging/programma verspreid. Inwoners die zich ooit aangemeld hebben voor de nieuwsbrief, krijgen bovendien een uitnodiging per mail.

 

3 juli 2018:

Nieuwe coördinator wijk- en dorpsraden. Sinds begin juni hebben de wijk- en dorpsraden een nieuwe coördinator bij de Gemeente Hulst. Op de vergadering van 3 juli hebben wij kennis gemaakt van Samira van Dorsselaer, geboren en nog steeds woonachtig in St. Jansteen. Samira zal op fulltime basis de wijk- en dorpsraden van dienst zijn bij het oplossen van problemen en het doorspelen van vragen aan de juiste ambtenaar bij de Gemeente.

Zij heeft ons gevraagd alle zaken door te geven die te maken hebben met drugsoverlast, vandalisme, overlast van hangjongeren, geluidsoverlast etc. Als vaker dezelfde klacht op dezelfde locatie voorkomt, zullen sneller maatregelen genomen worden om hier iets aan te doen.

Nieuwe jongerenwerker HulstvoorElkaar. Reinder Hegi, afkomstig uit Middelburg, wordt de nieuwe jongerenwerker in onze Gemeente. Hij volgt Rose Mandungu op. Inmiddels heeft hij al een keer de jeugdsoos in St. Jansteen bezocht. De leeftijdsgroep waar hij zich op richt zijn jongeren van 12 tot en met ongeveer 23 jaar. Vooralsnog is er geen geschikte locatie voor jongerencentrum “De Komma”, maar de verwachting is dat er op korte termijn een ruimte zal worden gevonden in Den Dullaert, als deze opgeknapt is. Reinder houdt zich ook bezig met voorlichting op allerlei gebied op de middelbare scholen in Hulst.

Vragen van inwoners. Er is gevraagd of er een lijst is van Gemeentelijk Monumenten, en zo niet, of deze dan samengesteld kan worden. Een lijst van Rijksmonumenten bestaat al. We zullen dit opnemen met de Gemeente.
Verder is ons nog eens gevraagd om bij de Gemeente de staat van onderhoud van het tunneltje onder de N290 onder de aandacht te brengen. We hebben geadviseerd om de lichtkoepel eens goed schoon te maken, de lampen te vervangen door Ledverlichting en de muren wat lichter te maken, zodat het er wat netter uitziet en je ook niet een dergelijk donker gat binnenkomt.

Matrixborden. Binnenkort krijgen we de aangepaste lijst van matrixborden. Het bord bij de oude school vervalt en komt nu in de buurt van de nieuwe school. De rest blijft voorlopig ongeveer hetzelfde.

Trimbaan. De kapotte toestellen zijn gerepareerd en nu volledig in orde. De Gemeente heeft de jaarlijkse inspectie op zich genomen. Aan een handleiding voor gebruik van de toestellen wordt gewerkt.

De kerk is definitief verkocht. Er komt een B&B, een brouwerij/distilleerderij en zalenverhuur. De nieuwe eigenaren gaan er een meerjarenproject van maken.

Jaarvergadering Dorpsraad. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de jaarvergadering van 9 oktober a.s. De uitnodigingen worden eind september huis-aan-huis verspreid.

 

22 mei 2018:

De afvalcontainers staan weer op de oude locatie, in de buurt van de nieuwe school.

Trimbaan: we hopen dat de kapotte toestellen zo snel mogelijk gerepareerd/vervangen zullen worden door de firma NIJHA. Ook gaan we deze zomer een handleiding maken, waarop duidelijk gemaakt wordt hoe men de toestellen kan gebruiken en waar ze voor dienen. De huidige stickers op de toestellen blijken toch voor veel mensen onvoldoende informatie te geven. We hebben gezien dat inmiddels ook een afvalbak geplaatst is.

Snelheidsremmer. De verkeersdrempel bij de nieuwe school blijkt wel erg hoog te zijn, zeker omdat nog niet duidelijk is aangegeven dat de maximum snelheid bij de drempel maar 15 km is i.p.v. 30.  We wachten nog even af tot de werkzaamheden klaar zijn, voor we aan de bel trekken bij de Gemeente. Wellicht wordt nog een bord met 15km geplaatst.

Omroep Hulst. Waarschijnlijk zal Sint Jansteen in september centraal staan in het Tv-programma “op de bank bij…”, waarbij drie mensen uit ons dorps geïnterviewd worden over een speciale traditie of evenement. De dorpsraad mag dan optreden als een soort “gastregisseur”. We komen hier later op terug.

Vakantiesluiting Warande. De Warande zal gesloten zijn van 9 tot en met 29 juli. Houdt U er rekening mee dat dan ook de bibliotheek niet toegankelijk is17 april 2018:

AED. Het ziet ernaar uit dat binnen afzienbare tijd bij de Warande een AED in een buitenkast komt te hangen, zodat deze 24 uur per dag beschikbaar is voor hulpverleners.

Fort Ravot. Er wordt nog steeds gewerkt aan het nieuwe crossparcours.

Jaarvergadering. We zijn begonnen met de voorbereiding voor onze jaarvergadering op 9 oktober, die inhoudt dat we uitkijken naar een spreker om uitleg te geven over een actueel thema.

Rabo Clubkascampagne 2018: de dorpsraad heeft 57 stemmen gekregen, wat een bedrag van € 226,47 heeft opgeleverd. Dank aan degenen die met hun stem de dorpsraad gesteund hebben.


20 maart 2018:

Toegangsbordjes landgoederen Heerstraat.
Zowel in de Heerstraat als in de St. Janstraat, staat sinds kort door middel van bordjes duidelijk aangegeven waar het
landgoed (te voet) betreden kan worden en hoe men aan de andere kant het landgoed weer kan verlaten.

AED-buitenkast. Er is contact met het Rode Kruis en de EHBO afd. St. Jansteen i.v.m. het aanbrengen van een buitenkast aan de Warande, zodat het AED-apparaat 24 uur per dag/nacht beschikbaar is voor de daartoe bevoegde personen. Het wachten is nog op toestemming van de EHBO. Het Rode Kruis is initiatiefnemer voor de buitenkasten.

Trimbaan. Er zijn door de firma NIJHA enkele reparaties uitgevoerd aan apparaten op de trimbaan. Van de legpress is het vastzittende gedeelte meegenomen voor herstel en wordt later teruggeplaatst. Het handvat van de chest is vervangen, maar we hebben geconstateerd dat het ook nu weer opengebarsten is. Dit wordt doorgegeven aan de fabrikant. Verder zijn de rekstokken bij de calisthenics bar dichter bij elkaar gezet, stonden eerst op 84 cm, nu op 50 cm. De draaiende evenwichtsbalk is vervangen door een balkenbrug.

Fietscrossbaan in Fort Ravot. Er wordt, met goedkeuring van de Gemeente, een nieuw parcours aangelegd voor de fietscrossers. Ze doen dit helemaal zelf, naar eigen ontwerp en onder begeleiding van enkele ouders.

Jaarvergadering. De geplande datum voor onze jaarvergadering is dinsdag 9 oktober.

20 februari 2018:

Mutaties: na afsluiting van het project “Trimbaan 2.0” heeft DR-lid Jo van Remortele besloten zijn werk voor de dorpsraad te beëindigen. We bedanken hem voor zijn inzet en
betrokkenheid van de afgelopen jaren. Inmiddels hebben wij Margriet Wullems verwelkomd als nieuw lid. Wij wensen haar veel succes toe.

Cultuurbijeenkomst Gemeente Hulst: Op 30 januari heeft een van onze Dr-leden deelgenomen aan het cultuurdebat, waarbij men in groepjes zijn/haar visie kon geven over het cultuurbeleid in de Gemeente en nieuwe ideeën naar voren kon brengen.

Verplaatsing afvalcontainers Oude Drydijck: er waren klachten van bewoners over de verplaatsing van de afvalcontainers. De dorpsraad heeft navraag gedaan bij de Gemeente. Dit is slechts een tijdelijke maatregel. Zodra de nieuwe school klaar is, worden ze weer op de oude plaats teruggezet.

Speelbos “Fort Ravot”: Er komt een nieuw bord bij de ingang van “Fort Ravot”.  We zijn hiervoor in overleg met de Praktijkschool in Hulst. Het eerste bord was al na enkele weken vernield, waarna we besloten het maar even zonder bord te doen. Te vaak moeten we constateren dat veel mensen het speelbos niet weten te vinden, daarom zal er dit voorjaar een bord komen, wat hopelijk vandalismebestendig is. Verder heeft een nieuwe groep fietscrossers zich aangediend. Zij hebben toestemming gevraagd om de crossbaan aan te passen, zodat ze zowel geschikt wordt voor tieners, als voor kleinere kinderen. Voor de kleintjes komt een aangepast parcours naast de grote baan. Dit gebeurt onder leiding en toezicht van de vader van een van de jongens. De Gemeente verleent alle medewerking.

AED-kasten: Binnen de Gemeente Hulst probeert het Rode Kruis buitenkasten aan te schaffen om de AED-apparaten die binnen hangen (zgn. “binnenslapers”) in een buitenkast te plaatsen, tenminste één apparaat per kern/wijk, zodat in noodgevallen er altijd een apparaat beschikbaar is. De dorpsraad heeft de Warande aangemeld als meest geschikte locatie. Het AED- apparaat in de Warande is eigendom van de EHBO St. Jansteen. We wachten nu op toestemming van hen om dit apparaat in een buitenkast te mogen laten hangen.
De kast is al beschikbaar.

28 november:

Evaluatie jaarvergadering 31 oktober. De opkomst was iets minder dan vorig jaar. Dit is ook sterk afhankelijk van het thema, wat dit jaar vooral ging over huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben. De uitleg door de mensen van ZorgSaam was duidelijk en er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Nieuwe manier van afvalinzameling: m.i.v. 1 januari 2018 wordt begonnen met een nieuwe manier van afvalscheiding en –inzameling. De grijze container (restafval) zal nog slechts 1 keer per maand worden geleegd en plastic afval wordt 1 keer per 14 dagen opgehaald. Hiervoor stelt de Gemeente plastic zakken beschikbaar, die aan elkaar gebonden op de plaats van de container ophaalplaats neergelegd dienen te worden.  Alle huishoudens zijn van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld. De oranje containers voor plastic afval blijven voorlopig  ook nog staan.

Opstart nieuwe WMO raad: de dorpsraden in de Gemeente Hulst zijn betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe WMO raad, nadat de vorige WMO raad afgelopen zomer is opgestapt. De samenwerkende wijk- en dorpsraden hebben antwoorden geformuleerd op de door de Gemeente gestelde vragen. Vervolgens kon iedere raad zelf bepalen of zij wel of niet advies wilde uitbrengen. Dorpsraad St. Jansteen heeft advies uitgebracht.

Opening nieuwe trimbaan: op vrijdag 15 december wordt de nieuwe trimbaan in “de Schommeling” officieel geopend. Alle sponsoren, waarvan naam en adres bekend zijn, worden hiervoor uitgenodigd.

Licht en Hoopfeest nieuwe stijl. Eveneens op 15 december wordt het jaarlijkse Licht en Hoopfeest weer door ons georganiseerd. We hebben hiervoor de grote zaal van de Warande afgehuurd, waar vanaf 16.00 uur kinderen hun lampion in elkaar kunnen knutselen onder leiding van vrijwilligers . (zelfde  dames als de vrijwilligers van de minibieb). Wij zorgen zoals altijd weer voor het lampje. Tevens is er gelegenheid om gratis een kraampje te bemannen om zelfgemaakte spulletjes te verkopen. Mede dankzij sponsoring van Restaurant De Kroon en Bakkerij Boussen, zijn er weer volop gratis lekkernijen voor de kinderen, en worden er wafels verkocht door  Wafelkraam Martje en saté en hamburgers door Benjamin’s Catering.  Om 17.30 uur trekt de
lichtjesoptocht met de kerstman weer door de straten, en rond 20.00 uur wordt het feest afgesloten.

 

NOTULEN OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 31 OKTOBER 2017

Aanwezig:   
Burgemeester J.F. Mulder en de wethouders Diana van Damme-Fassaert, Frank van Driessche, Jean-Paul Hageman en Adri Totté.
Dorpsraadleden: Roland Merckx (voorzitter), Hermine Lernout (secretaris), Titus Huijskamp, Jo van Remortele, Jo Sturms en Geert Velghe.

Gastspreker: Jacqueline den Hamer, zorgmakelaar bij ZorgSaam.       


1. OPENING.

De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn ongeveer 85 bezoekers.
Hij meldt dat Eric de Kind om gezondheidsredenen gestopt is als lid van de dorpsraad. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid.
Twee nieuwe dorpsraadleden worden voorgesteld: Geert Velghe en Jo Sturms.

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2016.

Secretaris Hermine Lernout verwijst naar de notulen van 2016, die al een jaar lang op de website staan. De vragen die niet direct beantwoord konden worden, zijn door de Gemeente alsnog beantwoord en deze antwoorden zijn door de dorpsraad later toegevoegd op de website. Ook de wandeling van wethouder Hageman, de familie Van Dorsselaer en de dorpsraad over het landgoed aan de Heerstraat heeft plaats gevonden. De paden lagen er op dat moment redelijk goed bij, alleen een betere aanduiding van de ingangen aan de Sint Janstraat en de Heerstraat is nog noodzakelijk. Wethouder Hageman belooft dat hij hiervoor zal zorgen. Op de vraag om doorgroeistenen op de plaats waar de Vinkebroeksestraat uitkomt in de Wilhelminastraat, hebben wij niets meer gehoord.  (Na afloop van de vergadering weet iemand uit de zaal te vertellen dat die stenen er inmiddels al wel liggen)
Aan de aanwezigen wordt gevraagd de presentielijsten in te vullen en vooral duidelijk hun emailadres te vermelden, wanneer zij de nieuwsbrieven van de dorpsraad willen ontvangen.

Vervolgens geeft Hermine het woord aan Jacqueline den Hamer van ZorgSaam.

3. Thema “Kleiner gaan wonen en wat komt daar zo al bij kijken”.

Jacqueline stelt zich voor. Zij is een van de zorgmakelaars van ZorgSaam en maakt deel uit van het ZorgAdviesPunt, waarvan het werkgebied inmiddels geheel Zeeuws-Vlaanderen omvat. Ook de ziekenhuizen van Terneuzen en Oostburg hebben een vertegenwoordiging. Voor Oost Zeeuws-Vlaanderen is het ZorgAdviesPunt gevestigd in de Blaauwe Hoeve (voorheen Curamus, na de fusie met ZorgSaam). Zij geven advies over zorg, wonen, behandeling en welzijn, maar zijn er ook voor crisisplaatsing en preventie. Mailadres: zorgadviespunt@zzv.nl  tel. 0114-381316.
Jacqueline geeft een opsomming van de mogelijkheden die er zijn, als het thuis allemaal wat moeilijker wordt. Van zelfstandig wonen met zorg, zorgappartement tot verpleeghuis. De zorgappartementen in de Gemeente Hulst worden beheerd door de Woonstichting Hulst (Binnenstad) en door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (de kernen) en de zorg wordt verleend door ZorgSaam, die een grote inbreng heeft bij de toewijzing van de woningen. Voor zorg van ZorgSaam wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Zij beheren de wachtlijsten en begeleiden de mensen tijdens de wachttijd. Crisisplaatsing (op zeer korte termijn) moet zoveel mogelijk voorkómen worden, omdat dat soms ook in een plaats ver weg van het eigen dorp kan zijn. Jacqueline vertelt iets over de psychogeriatrie (kleinschalige woningen voor mensen met dementie), de seniorenkliniek (voor tijdelijk verblijf na bijv. een operatie) en dagbesteding (enkele dagdelen per week), revalidatie en bijzondere zorg.

Belangrijkste punt voor deze avond is de vraag hoe de toewijzing gebeurt voor de nieuw te bouwen zorgappartementen aan de Geslechtendijk/Van Hovestraat te St. Jansteen. De bouw hiervan begint in het eerste kwartaal van 2018. Er komen 30 appartement, waarvan een derde bedoeld voor mensen van Stichting Tragel. De rest zijn vrije 2-persoons appartementen, gedeeltelijk zonder advies van de zorgmakelaar. Sociale huur, niet te koop. 
Men kan zich inschrijven bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Jacqueline heeft inschrijfformulieren meegebracht voor belangstellenden. Voor inschrijving in de binnenstad van Hulst, is er een formulier van Woonstichting Hulst. 
Toewijzing gebeurt in overleg met de zorgmakelaars. Hun advies wordt zeer serieus genomen, maar ieder heeft zijn wettelijke regels waaraan voldaan moet worden.
Huurtoeslag:
dit verschilt per persoon en situatie.

Vragen vanuit de zaal:

o  Krijgen inwoners van St. Jansteen voorrang bij toewijzing?
   Antwoord: Nee.

o   Kan men een andere zorgaanbieder kiezen dan ZorgSaam, bijv. Privazorg?
   Antwoord: Dat is in principe mogelijk. Maar als er acuut iets aan de hand is komt toch ZorgSaam, die dan niet precies weet wat de achtergrond van de mensen is.
   Dat geeft soms problemen.

o   Hoe is de situatie met België? Is er samenwerking?
    Er is geen samenwerking voor wonen met zorg. In België is het veel duurder en moet het eerste jaar zelf betaald worden. Wethouder Hageman voegt hieraan toe, dat het qua
   regelgeving en verzekeringen heel ingewikkeld is.

Jacqueline vertelt nog iets over het mantelzorgcafé. Dat is elke laatste donderdag van de maand en steeds in een andere kern.

Omdat er verder over dit onderwerp geen vragen zijn, sluit zij de presentatie af. Voor belangstellenden ligt er foldermateriaal, zijn er inschrijfformulieren en een huurtoeslagtest.
Zij blijft de hele avond om individuele vragen te beantwoorden indien daar behoefte aan is.

4. OVERZICHT PROJECTEN SINT JANSTEEN

Presentatie “Steen blijft in beweging”, door DR-lid Jo van Remortele)

Jo laat aan de hand van een aantal afbeeldingen zien wat er afgelopen jaar in St. Jansteen gerealiseerd is en welke projecten nog in uitvoering zijn.

·         In maart is gestart met crowdfunding voor de nieuwe trimbaan/annex ontmoetingsplaats in de bossen van Kapellebrug.
·         In april is gestart met de aanleg van een nieuw “grassmaster” voetbalveld.
·         In mei is de 1e steen gelegd voor de nieuwe school aan de Badhuisweg.
·         Sinds augustus rijdt de buurtbus weer door St. Jansteen.
·         Eveneens in augustus is begonnen aan de werken in Absdale (aanleg rotonde, landbouwweg en fietspad).
·         In september is de aanzet gegeven voor een minibieb in de Warande. Deze werd in oktober geopend. Gratis boeken lenen voor alle inwoners van St. Jansteen.
·         In oktober konden de inwoners weer in hun eigen dorp een griepprik halen.
·         In november is er voldoende geld om te starten met de aanleg van de trimbaan.
·         In het eerste kwartaal van 2018 wordt begonnen met de bouw van 30 (zorg) appartementen op de locatie Van Hovestraat/Geslechtendijk.

Vragen vanuit de zaal:

o    Komt er ook een sportzaal bij de nieuwe school?
    Antwoord: Er komt een compleet nieuwe gymzaal.

o    Is er ook gelegenheid voor oudere mensen om daar te sporten?
    Antwoord: Ja, ook buiten de schooluren kan men daar terecht. Mensen hoeven niet meer naar Hulst. Huren van een zaal kan via “Hulst voor Elkaar”.
    De dorpsraad kan hiervoor contact leggen met “Hulst in Beweging”.

5. VRAGEN OVER ACTUELE ONDERWERPEN IN SINT JANSTEEN, ABSDALE, EN KAPELLEBRUG.

1)   Schriftelijk verzoek van een inwoner van de H. Dunantstraat om gratis waterontlastputjes ter beschikking te stellen. Dit is ook gebeurd in de Gemeente Borsele. Huizenbezitters en huurders worden door die gemeente op deskundige en verantwoorde wijze geholpen om regenwater af te tappen.
Antwoord wethouder Van Damme: dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woningen, in dit geval Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

2)   Wateroverlast: Wat is er gedaan met de gegevens van de enquête m.b.t. wateroverlast bij hevige regenval?
Antwoord Wethouder Van Damme: deze worden van alle kernen verzameld en besproken met het Waterschap en Evides. Het vinden van ideeën voor een oplossing staat centraal. Het resultaat wordt aan B&W ter vaststelling aangeboden. Dat gebeurt in 2018/2019.
De gegevens uit de enquête van vorig jaar worden gebruikt in het kader van het onderzoek naar de  “Toekomstbestendige waterhuishouding in St. Jansteen”. Op dit moment worden alle gegevens en informatie gebundeld. Er zijn diverse oplossingen mogelijk om de wateroverlast tegen te gaan, o.a. gescheiden rioolstelsel, vijvers aan elkaar koppelen.   Onderzoek loopt nog steeds maar niet alles kan tegelijk.

3)   Bewoners van Oude Drycijck 56 en 58 hebben last van vocht en wateroverlast sinds het verhogen van het kruispunt Oude Drydijck/Prins Hendrikstraat. Ze willen weten hoe een en ander opgelost kan worden en bij wie eventuele schade geclaimd kan worden.
Antwoord wethouder Van Damme: zal contact met deze mensen (laten) opnemen.

4)   Afvalcontainers bij de nieuwe school. Er is sprake van geweest dat deze naar een andere locatie zouden verhuizen. De dorpsraad heeft deze zomer enkele suggesties gedaan. Waar gaan ze naar toe?
Antwoord wethouder Van Damme: ze blijven op de huidige locatie staan, of in ieder geval in de buurt van de school. Dit blijkt toch de meest centrale plaats, waar dagelijks veel inwoners (ouders van schoolkinderen) langs komen.

5)   Ontwikkeling Industrieterrein Hogeweg V. Enkele bewoners van de Verdunlaan en Clingedijk maken zich zorgen als er gebouwen op dit industrieterrein komen tot max. 20 m hoogte. Zij verwijzen naar een eerder plan “De Nieuwe Uitlegh”, waarin gesproken wordt van kleinschalige bedrijven en woningen. Dit plan is inmiddels 3 keer gewijzigd. Zij vrezen voor horizonvervuiling en meer verkeersoverlast, terwijl in hun visie het aantal beloofde arbeidsplaatsen veel minder zal zijn dan nu wordt voorgesteld.
Antwoord wethouder J.P. Hageman: vanaf de Clingedijk tot waar de loodsen komen is een afstand van 600 m.  Er gaat inderdaad iets veranderen aan het uitzicht, maar er komt een groensingel om het terrein, waarop een dubbele rij bomen. We moeten ook aan de werkgelegenheid in de streek denken.

Reactie hierop vanuit de zaal: gebouwen worden zo hoog als de kerktoren zonder spits. Bovendien zal door het vrachtverkeer van en naar Antwerpen ook de Gentsevaart nog drukker worden. Kan het niet op een andere locatie, er zijn nog terreinen genoeg.
Wethouder Hageman: er wordt overlegd met de betrokkenen. Er zijn zienswijzen ingediend.

6)   “Absdale Veilig”. Bewoners van Absdale zijn verontrust nadat bekend gemaakt is dat na afronding van de werken het inrijverbod door de kern wordt opgeheven.
Antwoord wethouder Van Damme: is verbaasd dat hierop weer teruggekomen wordt na het gesprek met een vertegenwoordiger van “Absdale Veilig” en de dorpsraad. Er is voorgesteld een 30km zone in te voeren en daar was iedereen het mee eens.

Volgens de voorzitter van de dorpsraad, Roland Merckx, is er daarna nog een mail van de werkgroep gekomen met het verzoek om drempels en een voetpad. Hij zal deze mail opzoeken en doorsturen aan de wethouder.

7)   Voormalige Gemeentehuis aan de Hoofdstraat. Het probleem dat stukken uit de muur vallen kwam ook vorig jaar al aan de orde. Er zou contact worden opgenomen met de eigenaar, maar sindsdien hebben we niets meer gehoord.
Antwoord wethouder Van Damme: de situatie is bekeken met een architect. Er is gehandhaafd. De gevaarlijke dingen zijn gerepareerd. Momenteel ligt de bal bij de eigenaar.

8)  Weekend-parking vrachtwagens Kapellebrug. De chauffeurs die er overnachten en het weekend doorbrengen veroorzaken overlast voor de buren.
Antwoord wethouder Van Damme: Er mag niet overnacht worden, maar de wagens staan op een afgesloten privéterrein. De eigenaar is ervan op de hoogte gesteld dat overnachten niet toegestaan is op straffe van een boete. Er loopt nu een procedure, het wordt juridisch onderzocht. Echter, het bestemmingsplan is altijd leidend.

9)  Terrein oude basisschool. Wat gaat hier gebeuren als de school afgebroken wordt?
Antwoord wethouder Hageman: Dat is nog niet bekend, misschien een geschikte plek voor levensloopbestendige woningen. De wethouder stelt voor dat de dorpsraad een enquête houdt onder de inwoners en vraagt waar zij behoefte aan hebben.

10)  Zijn er nog plannen om bedrijven uit de kern te verplaatsen naar het bedrijventerrein?
Antwoord wethouder Hageman: er is ooit sprake van geweest dat de firma Pateer naar het bedrijventerrein zou gaan, maar de vraag is ook: wat doe je met het vrijkomende terrein? Er zijn wel mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen te saneren, maar men kan niemand dwingen.

11)  Vrachtwagens en grote landbouwmachines passeren door de Wilhelminastraat en veroorzaken geluidstrillingen in de huizen. Men rijdt veel te hard. Vaak komen de tractoren ook uit België.
Antwoord wethouder Van Damme: geef door op welk adres, er kunnen geluidsmetingen verricht worden. Ze weet dat men zich niet houdt aan de 30km, maar boetes worden gewoon betaald en er verandert niets. Ze vraagt om kentekens te noteren, indien mogelijk. Het is moeilijk op te lossen.De Gemeente controleert niet zelf, maar kan een technisch onderzoek laten doen. Wordt nader bekeken.

12)  Wandeling over het landgoed. Een andere inwoner van de Heerstraat had ook wel mee gewild met die wandeling. Hij was niet ingelicht. Wanneer komen de bordjes waar men wel of niet in kan?
Wethouder Hageman: bordjes komen al heel snel, zodat het landgoed ook toegankelijk is voor andere mensen. Is uitgevoerd

13) Wat betreft de landgoederen heeft wethouder Hageman vorig jaar gezegd: “We gaan in de Ellestraat niet dezelfde fouten maken als in de Heerstraat. De eigenaar dient zich aan de regels te houden.” Er is daar nu geen bestrating. Gaat de eigenaar dat nog doen?
Antwoord wethouder Hageman: er is nooit gesproken over bestrating, zeker niet in de 80% die vrij toegankelijk is. Als de eigenaar in die 20% die niet vrij zijn, zijn eigen oprit niet bestraat, moet hij dat zelf weten. Daar kan niemand iets over zeggen.

14) Parkeren op de hoek Hoofdstraat/Heerstraat. Het plein staat meestal vol en dan zie je niks als je vanuit de Heerstraat de Hoofdstraat indraait.
Antwoord wethouder Van Damme: zij zal er gaan kijken en terugkoppelen aan de dorpsraad.

15) Milieupark. Er komen daar mensen van buiten de Gemeente Hulst, ook auto’s met Belgische firmanaam en Belgisch kenteken. Die betalen hier geen reinigingsheffing.
Antwoord wethouder Van Damme: er zijn ook Belgen die in Nederland wonen en die een leaseauto hebben of met de bedrijfsauto rijden van het Belgische bedrijf waar zij werkzaam zijn. Dit is al eens gecontroleerd. Een eigen auto moet na verloop van tijd een Nederlands kenteken hebben, maar een leaseauto niet. Natuurlijk kun je het niet zeker weten en niet alle dagen controleren, maar als je het verbiedt wordt het afval waarschijnlijk ergens anders in een sloot gegooid.

16) Aan het eind van de Ellestraat/Elledijk bij de laatste grenspaal staat een oud “komiezenkot” (douanehuisje) te verpauperen. Kan daar eens naar gekeken worden.
Antwoord wethouder Van Damme: “Dat gaan we doen”. Is bekeken. Er wordt nog nagevraagd wie de eigenaar is. Kan ook België zijn, en dan heeft de Gemeente er niks over te zeggen.

15) Parkeergelegenheid bij de Warande is een probleem, nu het terrein van Drankenhandel Pluym niet meer gebruikt kan worden.
Antwoord wethouder Van Damme: er is op dit moment geen andere plek.

16) Puttingstraat. De oneven nummers worden afgebroken. Wat komt er op die plaats?
Antwoord Wethouder Hageman: met Woongoed wordt gekeken naar een passende invulling. Er komen open plekken als Woongoed gaat slopen. Ook particulier initiatief is mogelijk. De Gemeente is geen eigenaar van de grond maar kan wel faciliteren.

Een bewoner stelt voor er een parkeerplaats en/of een speelplaats te maken.
Wethouder Hageman adviseert om wensen en ideeën door te geven aan de Dorpsraad.

17) In de kapel te Kapellebrug schijnt een toilet en een keukentje te komen. Mag dat zomaar in een historisch gebouw? En wie is daar de eigenaar van?
Antwoord wethouder Hageman: eigenaar is de parochie “Maria Sterre der Zee”. Als het een monument is moet er zeker een vergunning voor zijn.
De wethouder zal het navragen en komt erop terug.

Reactie vanuit de zaal: het plan is bij de parochie blijkbaar al goedgekeurd.
Is gerealiseerd met vergunning

18) Wijziging afvalinzameling: terug naar de plasticzak voor plasticafval is 50 jaar terug in de tijd. Het wordt een bende op straat als zakken wegwaaien of opengetrokken worden door honden.
Antwoord wethouder Van Damme: het is een voorstel. Er moet dringend iets gebeuren voor het milieu. 236 kg restafval per hoofd moet naar 100 kg worden teruggebracht in 2020.  Daarom zo min mogelijk afval in de grijze bak en slechts 1x per maand ophalen. De Gemeente heeft met de ZRD alles nauwkeurig onderzocht. In het begin zal het moeilijk zijn. Er is een flink tekort op reinigingsrechten (1 ½ miljoen, is nooit doorberekend aan de gezinnen). Er is een pilot geweest met 100 gezinnen en dit was succesvol. Er is nog geen geld voor nieuwe containers voor plasticafval, maar in de gemeente Tholen worden de plastic zakken aan elkaar geknoopt en waaien niet weg.

Wethouder Totté: uitgaande van 12000 gezinnen gaat het € 60,00 per gezin per jaar meer kosten. Het financiële probleem kan opgelost worden, het milieuprobleem niet.

Wethouder Van Damme: Laten we het een half jaar aankijken, het kost discipline. In Goes, Terneuzen en Middelburg is met dit systeem begonnen, De wethouder pleit ervoor, de Raad maakt een keuze.

Vraag uit de zaal: moeten de plastic zakken zelf betaald worden?
Wethouder Van Damme: waarschijnlijk in het begin nog niet, later wel. Moet nog bekeken worden.

Een inwoonster merkt op dat zij al lang sorteert terwijl de buren alles bij elkaar gooien in de zwarte bak. Zij betaalt evenveel reinigingsrechten als de buren.
Wethouder Van Damme: Als er een aanbestedingsvoordeel is, kan er misschien iets teruggegeven worden.

Opmerking uit de zaal: In Nederland worden gemiddeld 10kg luiers (drooggewicht) per persoon bij het afval gegooid. Gebruikt gewicht 20 kg per persoon. Dit zal toch in de zwarte bak terecht blijven komen. Voor gezinnen met kleine kinderen is dan 1x per maand ophalen te weinig, uit hygiënisch oogpunt en vergroting van de kans op ziekte.

19) Als de nieuwe school klaar is, wordt er dan ook iets aan het nabijgelegen kruispunt gedaan?
Wethouder Van Damme: het verkeersveiligheidsplan wordt aangepast. Vlak bij de school geldt een maximumsnelheid van 15 km. In de overige straten 30 km.

20) In St. Jansteen staan 2 paaltjes gruwelijk in de weg: nl. bij Café “De Kroon” en bij de ingang naar het Martje.
Antwoord Wethouder Van Damme: die palen zijn daar niet voor niets gezet, maar voor de veiligheid van het terras van “De Kroon”.

De eigenaar van “De Kroon” is inderdaad blij met de paaltjes, maar beaamt dat het een gevaarlijk bocht is.

21) Bij de herbestrating van de Prins Hendrikstraat zijn de oude stenen hergebruikt. Alles ligt los en rammelt als je er overheen rijdt. Daarna zijn bij reconstructie van de Hoofd- en Hemelstraat nieuwe stenen gebruikt, maar ook bij het pand van Verschueren ligt alles los.
Antwoord wethouder Van Damme: dit wordt aangekaart bij Openbare Werken.  Gedeeltelijk verbeterd, maar nog niet overal bijvoorbeeld verderop richting Hemelstraat.

Omdat er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering maar geeft het laatste woord aan Burgemeester J.F. Mulder. De burgemeester vond het een zeer informatieve avond en spreekt zijn waardering uit voor de goede organisatie door de Dorpsraad. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

 


Terug naar Start Pagina