DR


Vergaderingen 2016/2017:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

 

 

 

10 oktober:

Deze vergadering was voor het grootste gedeelte gewijd aan de voorbereiding van de jaarvergadering op 31 oktober a.s. Enkele andere punten die behandeld zijn:

Minibieb in de Warande: in het weekend van 8 september zijn ongeveer 5000 boeken binnengebracht, waarvan de helft geschikt voor de minibieb.
Een groepje van 7 vrijwilligers heeft de bruikbare boeken gestickerd en gestempeld en voorzien van een kleuraanduiding per categorie.
De boekenkast is getimmerd door 2 vrijwilligers van de KBO. Met 27 vakken van gemiddeld 20 boeken per vak is de kast vol. Er is voldoende voorraad om aan te vullen.
Op vrijdag 13 oktober is de minibieb geopend. Inwoners van St. Jansteen, Absdale en Kapellebrug kunnen gratis 2 boeken per persoon meenemen en we hopen dat iedereen ze terugbrengt als ze uit zijn. Er is geen registratie.
De openingstijden van de minibieb zijn gelijk aan de openingstijden van de Warande.

Trimbaan Kapellebrug: aan de firma NIJHA is opdracht gegeven voor de aanleg van de nieuwe trimbaan. We verwachten dat omstreeks week 46 begonnen wordt.

Jaarvergadering: deze is op dinsdag 31 oktober a.s.  Aanvang 19.30 uur. De uitnodiging wordt huis-aan-huis verspreid in St. Jansteen, Kapellebrug en Absdale.

 

5 september:

Reconstructie Absdale: Twee vertegenwoordigers van de werkgroep “Absdale Veilig” hebben onze vergadering bezocht en hun bezorgdheid uitgesproken over de verkeersveiligheid na de reconstructiewerken in Absdale, vooral omdat besloten is de geslotenverklaring voor snelverkeer binnen de bebouwde kom op te heffen.
Op hun verzoek heeft de Dorpsraad aan de Gemeente gevraagd of op korte termijn een gesprek kan plaatsvinden om het nieuwe verkeersplan te bekijken en indien mogelijk aan te passen met additionele maatregelen, indien het besluit om de geslotenverklaring op te heffen niet herzien kan worden.

Trimbaan Kapellebrug: De werkgroep zal zeer binnenkort overgaan tot het plaatsen van de order voor de nieuwe toestellen voor de trimbaan. Er ontbreekt nog een klein gedeelte van het benodigde bedrag, maar met de tot nu toe gedane toezeggingen hopen we het binnenkort rond te krijgen, zodat dit najaar een compleet vernieuwde trimbaan in gebruik kan worden genomen. De sponsoren, van wie naam en mailadres bekend zijn, krijgen binnenkort een nieuwsbrief over de stand van zaken.

Minibieb in De Warande: Op 5 september was nog niet bekend hoeveel boeken binnen gebracht zouden worden in het daaropvolgende weekend. Inmiddels weten we dat we enkele duizenden boeken in ontvangst hebben genomen. Momenteel worden de rekken geplaatst door 2 vrijwilligers van de KBO en er hebben zich 8 vrijwilligers gemeld om te zorgen dat deze rekken binnen enkele weken vol staan met geselecteerde, gestickerde en gestempelde boeken. Met de bezorgers is overeengekomen dat boeken die niet bruikbaar zijn mogen worden verkocht tijdens de rommelmarkt op zaterdag 14 oktober. Er komen vanaf 18 september ook dagelijks een of meerdere dagbladen op de leestafel. Zo hebben we een gezellige ontmoetingsplaats gecreëerd waar iedereen welkom is tijdens de openingsuren van de Warande.

Jaarvergadering op dinsdag 31 oktober: Het thema wordt “Zorgsupport”. We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen. De uitnodiging/programma zal in week 42 huis-aan-huis verspreid worden.

 

4 juli:

Mutaties binnen de Dorpsraad: naast Geert Velghe, die sinds vorige maand lid van de dorpsraad geworden is, hebben we er inmiddels nog een nieuw lid bij: Jo Sturms (Carmen 4). Wij zouden nu nog graag iemand hebben die de jeugdactiviteiten voor zijn/haar rekening wil nemen. Hierbij denken we aan een jonger persoon, liefst met een of meerdere kinderen op de basisschool. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat.

Nieuwsbrief 02: deze week is onze 2e Nieuwsbrief verstuurd aan alle inwoners, die tijdens de laatst gehouden jaarvergadering hebben aangegeven, dat ze deze periodieke nieuwsbrief willen ontvangen. Wilt U dit ook, geef dan Uw naam en mailadres door aan het secretariaat.

Werken Absdale: Op 3 juli is begonnen met de eerste fase van de reconstructie van de Absdaalseweg (N258). Het werk zal in 6 fases worden uitgevoerd. Dit alles staat te lezen in de Nieuwsbrief van H4, die U kunt vinden via de link op de homepage: N258 Absdale.

Minibieb in de Warande: er zijn plannen om een minibibliotheek met leestafel te starten in de Warande, een initiatief van enkele inwoners, KBO en dorpsraad. Hebt U ook een passie voor boeken en wilt U meewerken als vrijwilliger, laat dit dan weten aan het secretariaat van de dorpsraad.

Vrijwilligerswerk voor statushouders: momenteel wordt binnen de gemeente Hulst gekeken of statushouders vrijwilligerswerk kunnen doen bij verenigingen in de kernen. De Gemeente heeft alle mensen (25 in St. Jansteen) in beeld met hun achtergrond en hun beroep of werk wat zij deden in hun land van herkomst. Door een netwerk op te zetten binnen de kern, komen statushouders in die kern ook dichter bij de arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk dat vrouwen betrokken worden en mee gaan doen in de samenleving.

Buurtbus: vanaf begin september rijdt de buurtbus weer door Sint Jansteen, zodat de mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, weer gemakkelijk in Hulst kunnen komen. De exacte route is bij de dorpsraad nog niet bekend, later meer hierover.

Griepprik: op ons verzoek aan Pallion, om de griepprik dit najaar weer in St. Jansteen te organiseren, hebben wij een positief antwoord ontvangen. De inenting zal gegeven worden in de Warande. Alle patiënten van Pallion krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Drugsoverlast: bij bestrijding van drugsoverlast is Uw melding van groot belang. Bij Bureau Houdgreep komen alle meldingen van drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen binnen. Een melding doet U digitaal via de website van de politie www.politie.nl. U kunt ook de drugsoverlastlijn bellen via het gratis (en eventueel anonieme) telefoonnummer 0800-0225085.

 

23 mei:

Mutaties: Eric de Kind heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de Dorpsraad. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Eric blijft zich nog wel inzetten als vrijwilliger bij de jeugdsoos.
Geert Velghe
is toegetreden tot de Dorpsraad. Geert is enkele maanden geleden naar St. Jansteen verhuisd vanuit België en woont in de Jos Everaardstraat.

Bij de Gemeente is een nieuwe contactpersoon benoemd voor de wijk- en dorpsraden: Nadia Bleyenberg is de opvolgster van Evert de Moor, die ons jarenlang van advies gediend heeft en nu een andere functie heeft binnen de Gemeente.

Trimbaan Kapellebrug: mede dankzij “aandeel in de buurt”, de Gemeentelijke bijdrage en de vele sponsoren hebben we inmiddels 2/3 van de benodigde middelen bij elkaar voor een nieuwe trimbaan in de bossen bij Kapellebrug. We gaan de komende weken flink ons best doen om het totale bedrag bij elkaar te krijgen en hopen na de zomer het project in zijn geheel te kunnen uitvoeren.

Gesprek Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: op 17 mei vond het jaarlijkse gesprek plaats tussen de Dorpsraad en Woongoed. Kort samengevat de plannen voor de komende jaren:

Nieuwe school: op 17 mei is officieel gestart met de bouw van de nieuwe basisschool aan de Badhuisweg. Verwacht wordt dat de school in de zomer van 2018 in gebruik kan worden genomen.

Licht en Hoopfeest:
dit jaar gepland voor vrijdag 15 december. We willen deze keer meer samenwerken met de basisschool en starten vanuit de Warande. We proberen een nieuw programma te organiseren, wat begint om 16:00 uur en eindigt om ongeveer 20:00 uur. Verdere details moeten nog uitgewerkt worden.

4 april: 

Trimbaan Kapellebrug: de actie  “aandeelindebuurt”  heeft € 15.635 opgebracht. Inmiddels staat de teller op  ongeveer € 17.200. We hopen dat veel inwoners bij de Rabo Clubkascampagne ook hun stemmen hebben gegeven aan de dorpsraad, want ook deze opbrengst komt ten goede aan het trimbaan project. We hebben € 30.000 nodig en doen  met z’n allen hard ons best om dat bij elkaar te krijgen, zodat we voor de komende 20 jaar weer een mooie voorziening kunnen realiseren voor iedereen.

Griepprik: wij hebben een positief antwoord ontvangen van Pallion, dat dit jaar de griepprik weer gegeven zal worden in St. Jansteen. Locatie is nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk de Warande zijn.

Nieuwe brede school:
op 4 april is begonnen met het  kapot spuiten van het gras van het voetbalveld, waar de school komt te staan. Als gevolg hiervan heeft VV STEEN nu één veld minder. Het wedstrijdschema is zodanig aangepast dat in het weekend 1 uur eerder begonnen wordt en men 1 uur later eindigt.
De school wordt gebouwd door de firma De Caluwé & Broekaart. Men hoopt in mei te beginnen.
Planning is dat de school na de meivakantie van 2018 in gebruik wordt genomen. De dorpsraad heeft inmiddels het nieuwe verkeerscirculatieplan rondom de school besproken met de Gemeente.

Natuurspeelbos “Fort Ravot”. Er moet een nieuw toegangsbord komen  aan de kant van het tunneltje. We proberen hiervoor een “vandalismebestendige” oplossing te zoeken. 

Jaarvergadering: de jaarvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 31 oktober.


21 Februari:

Buurtbus: de buurtbusverbinding St. Jansteen-Hulst is weer uitgesteld. Er zijn blijkbaar problemen met de aansluiting op andere lijnen als St. Jansteen meegenomen wordt in de route. We kunnen momenteel weinig anders doen dan afwachten.

Nieuwsbrief Dorpsraad: er is een eerste nieuwsbrief gemaild aan alle inwoners die zich hiervoor aangemeld hebben. Enkele mailadressen waren niet juist.
Mocht er iemand zijn, die niets ontvangen heeft, terwijl hij/zij toch was aangemeld, dan graag het correcte e-mailadres doorsturen aan
drstjansteen@zeelandnet.nl.
We gaan voorlopig 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen en als er belangrijke mededelingen zijn zullen we met een extra nieuwsbrief komen.

Vragen en klachten van inwoners: dit wordt vanaf nu een apart agendapunt op onze vergaderingen. Deze keer kwam de slechte verlichting in het tunneltje aan de orde en het ontbreken van verlichting in het pad achter de huizen in de Henri Dunantstraat. Beide klachten zijn doorgegeven aan de Gemeente.  

Feestelijk afsluiting reconstructiewerken: op 15 februari vond de opening plaats van het opnieuw bestrate en ingerichte Martje van Wardje en werd een feestelijk tintje gegeven aan de voltooiing van de reconstructie van de Geslechtendijk en de Hoofdstraat.
Aanwonenden werden uitgenodigd voor een hapje en een drankje in Café-Restaurant De Kroon.

Trimbaan Kapellebrug: de campagne aandeelindebuurt van de Rabobank, om geld bij elkaar te krijgen voor vernieuwing van de trimbaan, is gestart en duurt tot en met 9 april.  De dorpsraad zet zich samen met sportieve vrijwilligers in om zoveel mogelijk sponsoren te vinden die een bijdrage willen leveren. Elk bedrag is welkom. Log in op de website: www.aandeelindebuurt.nl, zoek ons project op en help ons dit doel te bereiken: het in stand houden van een fantastische plek voor jong en oud om te recreëren of te presteren in de vrije natuur. Ook op onze Facebook pagina is hierover informatie te vinden.

Jeugdsoos: de jeugdsoos in de Warande draait weer op volle toeren. Op 17 maart zijn de kinderen van 10 tot en met 14 jaar weer welkom tussen 19.00 en 22.00 uur. Identiteitsbewijs is verplicht.  Ons dorpsraadslid Eric is een van de toezichthouders en politie en jongerenwerker komen gedurende de avond altijd langs. Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Aanmelden kan door even langs te komen na 19.00 uur.


17 Januari:

Openbaar vervoer St. Jansteen-Hulst: Wij proberen er alles aan te doen om te zorgen dat er toch een (buurt)busverbinding komt van St. Jansteen naar Hulst. Wethouder D. van Damme is nog bezig met het zoeken naar een oplossing.


“Boef in de Wijk” :
In samenwerking met de Gemeente Hulst, Woongoed, ZLM
verzekeringen en de Politie, wordt op zaterdag 18 februari a.s. vanuit De Warande een spel gespeeld om op een leuke en leerzame manier kennis te maken met (mogelijk) verdachte situaties. Het is bedoeld voor jong en oud en voor alle inwoners van de Gemeente Hulst. Hoe U zich kunt aanmelden, kunt U vinden op onze website. Inwoners die aangegeven hebben dat zij prijs stellen op nieuwsbrieven van de dorpsraad, zijn persoonlijk uitgenodigd per mail.


Eenden voeren:
Vanuit de Gemeente is gevraagd of men de eenden in de vijvers geen brood meer wil geven. Er worden soms hele broden neergegooid en dat is veel te veel.


Stimuleringsbijdrage Gemeente:
Er kan door verenigingen een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd van max. € 150, wanneer men een evenement organiseert waaraan minimaal 20 personen deelnemen.


Griepprik:
De dorpsraad gaat een brief sturen naar Pallion met de vraag of de griepprik eind dit jaar weer op St. Jansteen gegeven kan worden voor onze inwoners. Dit zou naar onze mening best kunnen in een zaaltje in de Warande. We houden U op de hoogte.


Licht en Hoopfeest:
We kijken of er een nieuwe opzet mogelijk is voor het Licht en Hoopfeest in december. Dit samen met de horeca, basisschool, sponsoren en vrijwilligers.


Het Martje van Wardje
wordt momenteel van nieuwe bestrating voorzien. Verwacht wordt dat dit half februari klaar is. Dan is hiermee het gehele project van de reconstructie van de Geslechtendijk, Hemelstraat, Hoofdstraat en Martje afgerond.


Trimbaan Kapellebrug:
De dorpsraad is momenteel druk bezig met fondsenwerving voor renovatie van de trimbaan in de bossen van Kapellebrug. Dit in samenwerking met Evides, Het Zeeuwse Landschap, Hulst in Beweging en trimclubs.


Nieuwe basisschool:
De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. In en om de school komt ook een nieuw verkeerscirculatieplan.  Later meer hierover.


Absdale:
Er is begonnen met het verleggen van de kabels en graafwerkzaamheden zijn gestart. De grote werken, duiker en rotonde volgen later dit jaar. De dorpsraad heeft vorige week met wethouder Van Damme en de projectleider van de Gemeente de gewijzigde verkeerssituatie besproken.

 

OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 8 NOVEMBER 2016
 
 
Aanwezig: Burgemeester J.F. Mulder en de wethouders Diana van Damme-Fassaert, Frank van Driessche, Jean-Paul Hageman en Adri Totté.
               Dorpsraadleden: Roland Merckx (voorzitter), Hermine Lernout (secretaris), Eric de Kind, Titus Huijskamp en Jo van Remortele.
               Gastspreker: de heer Pol van de Vijver (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen)
 
Rood = nagekomen reactie

1. OPENING.
De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn ongeveer 120 bezoekers.
 
2. NOTULEN JAARVERGADERING 2015
Secretaris Hermine Lernout verwijst naar de notulen van 2015, die al een jaar lang op de website staan. De vragen die op de vergadering niet direct beantwoord konden worden zijn later door de Gemeente alsnog beantwoord en door de dorpsraad op de website toegevoegd. Er staat dit jaar geen enkele vraag meer open. Ook aan onze wens om verlichting op het donkere gedeelte van het fietspad St. Jansteen-Heikant, is tegemoetgekomen; er zijn 20 nieuwe lichtmasten geplaatst (met dank aan de Gemeente en het Waterschap).
 
3. PRESENTATIE DOOR DHR. POL VAN DE VIJVER, PROJECT MANAGER VAN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN.
Pol stelt zich voor.  Aan de hand van een pp presentatie geeft hij uitleg over de plannen van Woongoed m.b.t. de Henri Dunantstraat, Puttingstraat en de herontwikkeling van het voormalige Rabo terrein aan de Geslechtendijk/van Hovestraat. In 2017 worden in de Puttingstraat 16 woningen gesloopt. De aanwonenden zijn geïnformeerd. Er zijn voorlopig geen herbouwplannen. De bestemming van de grond wordt bepaald in overleg met de Gemeente. In 2018 worden in de Henri Dunantstraat 12 woningen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 10 levensloopbestendige woningen terug. Ook hier zijn de aanwonenden op de hoogte gebracht.  Al sinds 2009 zijn er plannen om het voormalige Rabo-terrein opnieuw in te richten. Pol laat nog even de diverse plannen de revue passeren en komt zo  bij het uiteindelijke plan in 2016. Er komen 12 en 18 (in totaal dus 30) zorgappartementen in een gebouw van 2 verdiepingen. Pol laat de tekeningen en indelingen zien en een impressie van hoe de aanblik wordt als het allemaal klaar is. Op de begane grond komt, op verzoek van Curamus) één appartement wat niet verder voor bewoning afgebouwd wordt. Hier worden woon- en slaapkamer samengevoegd tot één ruimte voor dagbesteding. De plannen liggen nu bij de Gemeente, komen in december ter visie en hopelijk volgt in april 2017 de vaststelling van het bestemmingsplan. In de zomer van 2017 kan dan gestart worden met de bouw. Hier vindt U de link naar de presentatie: Rabo locatie
 
Vragen vanuit het publiek aan Woongoed:

Eén appartement wordt niet afgebouwd, maar wordt waarschijnlijk gebruikt als dagbesteding door Curamus. Waarom is dat? Curamus heeft al zoveel woningen in St. Jansteen en er is dringend behoefte aan seniorenwoningen.

Hierop komt eigenlijk geen duidelijk antwoord van Pol, alleen dat het een verzoek is van Curamus. (De dorpsraad gaat hierover nog in overleg met Woongoed).
 
Wordt dit een soortgelijk plan als in de Koolstraat in Hulst? En werkt dat daar: een dagbesteding in een appartementencomplex?

Pol weet dit niet. Dat zijn appartementen van Woonstichting Hulst. Wethouder Diana van Damme antwoordt hierop dat dit inderdaad soortgelijk is en dat ze nog geen klachten gehoord heeft dat deze combinatie problemen geeft.
 
Wanneer kunnen mensen zich gaan inschrijven voor deze appartementen?

Iedereen kan zich altijd inschrijven bij Woongoed, maar in dit complex krijgen mensen met een zorgbehoefte voorrang.
 
Gaat de sloop van de woningen aan de Henri Dunantstraat in oktober 2018 nog door?

Ja, dat is nog steeds de planning.
 
De voorzitter bedankt Pol voor zijn heldere uitleg en positieve bijdrage.
 
4. HUIDIGE EN NIEUWE PROJECTEN:

Stand van zaken nieuwe brede school - door wethouder Frank van Driessche.
In de Gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2015 is hierover een positief besluit genomen. Het ontwerp is gemaakt door V&G Architecten uit Sas van Gent. De school komt aan de Badhuisweg. Er komt een kinderopvang en een buitenschoolse opvang. Er zal ook opvang zijn in de vakanties. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen huurt de ruimte. Er komt ook een mediatheek. Dit is van belang om het lezen bij de kinderen de stimuleren. De bibliotheek is vooralsnog alleen bestemd voor de kinderen en alleen open tijdens schooluren. Aanpassingen in het gebouw zijn later altijd nog mogelijk, als dat nodig mocht blijken. Het subsidieplafond voor de bibliotheken in Zeeuw-Vlaanderen moet opgehoogd worden. Omdat de toneelvereniging te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van de zaal in de nieuwe school en liever in de Warande wil blijven, komt hiervoor geen podium met voorzieningen in de nieuwe sportzaal. Verwacht wordt dat de school per 1 januari 2018 in gebruik kan worden genomen.  De Oude Drydijck wordt in zijn geheel 30 km zone.
Frank toont enkele impressies en plattegronden van het gebouw en omgeving. Na afloop van de vergadering kunnen belangstellenden de originele tekeningen en plattegronden bekijken en zal Frank eventuele vragen beantwoorden. Hier is de link naar de presentatie: brede school
 
Vragen vanuit het publiek n.a.v. deze presentatie:

Wordt er iets gedaan aan de gevaarlijke kruising Oude Drydijck/Burg. IJsebaertstraat?

Antwoord van wethouder Van Damme: dit wordt bekeken tijdens de plannen.
 
Namens de toneelvereniging wordt opgemerkt dat een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven
. De toneelvereniging heeft zijn medewerking verleend aan een MFA. In april is nogmaals gepraat over een toneelvoorziening in de nieuwe school, maar toen bleek hiervoor geen budget te zijn. De toneelvereniging heeft hierover op 7 oktober een brief gestuurd aan B&W, waarop nog geen antwoord ontvangen is. Via dhr. Hiel van de Gemeente heeft de toneelvereniging bericht gekregen dat hij al een antwoord van B&W aan het voorbereiden is.
Antwoord van wethouder Van Driessche: bij B&W is deze brief niet bekend, maar als dhr. Hiel werkt aan een antwoord, kan een reactie van  B&W  binnen afzienbare tijd verwacht worden.
 
Wat komt er op het terrein van de oude school, als deze afgebroken wordt?

Antwoord: dit wordt een bouwkavel.
 
Nadat er over dit onderwerp verder geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter Frank voor zijn uitleg.
 
"STEEN IN BEWEGING" - korte presentatie door dorpsraad lid Jo van Remortele
“Steen in Beweging” staat voor de plannen van de dorpsraad om een bewegingstuin voor ouderen te realiseren aan de Henri Dunantstraat en om de trimbaan te renoveren in de Schommeling bij Kapellebrug.
- Bewegingstuin.  Het plan voor de bewegingstuin voor ouderen is ontstaan na een gift van huisarts Dr. Schulte aan de dorpsraad, en zijn wens dit bedrag te besteden t.b.v. een voorziening voor de ouderen van St. Jansteen. De uitvoering van dit plan zal gebeuren in overeenstemming met Woongoed als de nieuwbouw in de Henri Dunantstraat van start gaat. Hierover is al overleg geweest. Ook de projectgroep Leefbaarheid van de Gemeente, KBO, en omwonenden, zijn enthousiast voor dit plan. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor senioren, waar ze samen kunnen koffiedrinken, bijkletsen en de krant lezen in een soort “praathuis”, maar waar ze ook samen kunnen bewegen op aan hun leeftijd aangepaste toestellen. Ook wordt nagedacht over een moestuin en serre met groenten en fruit “van en voor elkaar”. Een boodschappendienst en transport van en naar deze woonwijk voor senioren wordt eveneens bij het project betrokken. Jo laat een aantal voorbeelden zien van hoe zo’n bewegingstuin eruit kan zien. Bij de uitvoering willen we ook de zorgverzekeraars, Dethon en Hulst voor Elkaar betrekken. Het project is aangemeld voor Europese subsidie POP III.
- De trimbaan. Deze is ongeveer 20 jaar geleden geschonken door de Rabobank St. Jansteen en Neckermann aan de bevolking van St. Jansteen. Momenteel verkeren de toestellen in vervallen staat en zijn niet meer veilig. Eigenaar van het bos, Evides, wil niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en ook de beheerder van het bos, het Zeeuwse Landschap, heeft te kennen gegeven dat een aantal toestellen verwijderd of vervangen moet worden. De dorpsraad, Evides en het Zeeuwse Landschap, zijn de initiatiefnemers van dit project, samen met Hulst in Beweging, sportscholen, sportverenigingen en individuele gebruikers. Ook hiervoor proberen we samen de benodigde gelden bij elkaar te krijgen via Europese subsidies en sponsoren en een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget van de Gemeente. De eerste sponsoren hebben zich inmiddels gemeld, we hopen dat er meer volgen. Jo laat met enkele voorbeelden zien, hoe zo’n trimbaan anno 2016 eruit kan zien.
 
Vragen vanuit het publiek n.a.v. deze presentatie:
Hoeveel grond is er beschikbaar voor de bewegingstuin in de Henri Dunantstraat?
Antwoord van Jo: het gebiedje moet bekeken en gereorganiseerd worden. Er worden 12 woningen gesloopt en er komen er 10 voor terug. Verder wordt onderzocht wie de eigenaren zijn van allerlei stukjes grond die daar omheen liggen. Het gebied wordt anders ingericht als begonnen wordt met de sloop en herbouw.
 
Omdat er verder geen vragen zijn over dit onderwerp, wordt Jo bedankt voor zijn uiteenzetting.
Voor we verder gaan met punt 5, wil dorpsraad lid Eric nog even iets zeggen. Hij benadrukt dat we veel kunnen bereiken voor de leefbaarheid van ons dorp door samen te werken. Als voorbeeld noemt hij o.a. de samenwerking tussen de wijk- en dorpsraden in de Gemeente Hulst om samen subsidies los te krijgen van de provincie, het samen met buurtbewoners en de wijkagente oplossen van problemen, en het samenwerken om de jeugdsoos weer op gang te krijgen. In verband met het laatste geeft Eric het woord aan Rose Mandungu, de nieuwe jongerenwerker in de Gemeente Hulst. Rose legt in het kort uit waarom de jeugdsoos na 30 jaar stilligt. De vrijwilligers worden door een klein groepje kinderen respectloos behandeld en pikken dit niet langer. Ook met de ouders van deze kinderen is geen gesprek mogelijk. Daarom is een aantal vrijwilligers gestopt en degenen die nog over zijn willen alleen verder gaan als er minimaal 10 vrijwilligers bijkomen. De dorpsraad is hierover al in gesprek geweest met Hulst voor Elkaar.  Daarom de oproep van Rose in deze vergadering om extra vrijwilligers. Er komt waarschijnlijk een pasjessysteem, zodat naam en adres van de bezoekers bekend zijn. Een vrijwilliger uit de zaal merkt op, dat er bij de scouting een reglement is, waarbij de mogelijkheid bestaat tot schorsing van minimaal een weekend of een maand, of voor altijd.
Een dergelijk systeem moet bij de jeugdsoos ook mogelijk worden gemaakt. Ook wijkagente Ingrid van Dessel zal samen met Rose de soosavonden gaan bezoeken en ingrijpen indien nodig. Het zou eeuwig zonde zijn dat een paar raddraaiers een paar honderd kinderen een leuke vrijdagavond ontzeggen.
 
5. MOGELIJKHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN AAN B&W.

Sinds dit jaar is er geen huisartsenpraktijk meer in St. Jansteen. Voor de griepprik moet iedereen naar Hulst. Dit is vooral voor de oudere mensen een probleem. Zijn er mogelijkheden om dit volgend jaar toch weer in het dorp te laten plaatsvinden, bijv. bij de dagbesteding in het nieuwe complex?
Antwoord Burgemeester J.F. Mulder: De praktijk van Dr. Schulte was al een afbouwpraktijk, in de vakantiemaanden was de praktijk gesloten. Hier is niets aan te doen.
(De Dorpsraad gaat hierover contact opnemen met Pallion om te kijken wat de mogelijkheden zijn, bijv. voor de griepprik een ruimte huren in de Warande).
 
Als de kerk verkocht wordt, wordt dan de toren mee verkocht en wordt er nog onderhoud gepleegd aan de toren?
Antwoord JP Hageman: de toren is eigendom van de Gemeente.  Als de kerk verkocht wordt, gebeurt dat in overleg. Er is niet bekend dat de toren bij verkoop van de kerk vervreemd wordt. De Gemeente is niet geïnformeerd door de betreffende makelaar en er is ook geen verzoek gedaan tot vervreemding van de toren. Dhr. Hageman gaat contact opnemen met K&B. Wat betreft het onderhoud van de toren: hiervoor is een onderhoudsschema met een beperkt budget. Onlangs nog is het uurwerk hersteld.
 
Meldingen wateroverlast. Afgelopen najaar heeft de dorpsraad op verzoek van de Gemeente de wateroverlast bij hevige regenval geïnventariseerd. Er waren 15 meldingen. Wat gebeurt er verder met die gegevens?
Antwoord D. van Damme: De gegevens worden samen met de gegevens uit de andere dorpen verzameld en in de toekomst (2018/2019) worden de betreffende straten aangepast.
 
Zijn er nog gegadigden voor de Neckermann gebouwen?   
Antwoord JP Hageman: In het grote gebouw komt St. Paul kaasproducten van de familie Kuyl. Dit is nu definitief en zal 120 arbeidsplaatsen opleveren. Binnen een aantal maanden is bekend wat in de kantoorgebouwen komt. Er zijn onderhandelingen met een e-commerce bedrijf, een Nederlands-Belgisch consortium.

Hoe kijkt de Gemeente aan tegen het afnemend winkelaanbod in St. Jansteen?
Antwoord JP Hageman: momenteel wordt de retail visie 2005 bekeken en op 24 november bekijken ongeveer 100 ondernemers het winkellandschap in de Gemeente Hulst. In 2017 komt er een nieuwe retail visie.
 
Drugsoverlast. Wat wordt er aan gedaan?
Burgemeester Mulder: Als je een groepje jongelui bij een auto ziet rondhangen, hoeven dat niet altijd drugsdealers te zijn. Er zijn al controles gedaan, waarbij niets gevonden werd. Maar het is zaak om te blijven melden. Kentekens fotograferen en doormailen of melden bij 0800-0225085. Tegenwoordig is er altijd een terugkoppeling.
 
Gevaarlijke kruisingen o.a. Oude Galgenstraat-Hoofdstraat en Roskamstraat-Verrekijker (komende uit de richting Kapellebrug). Hoge struiken in privétuinen belemmeren het uitzicht. Kan hier iets aan gedaan worden.
Antwoord D. van Damme: ik kan van hieruit niet zien waar het om gaat, zal dit bekijken, maar aan struiken in privétuinen kan niks gedaan worden, tenzij ze ver over het trottoir hangen.
 
Het voormalige gemeentehuis (uit 1795) ziet er slecht uit. Er vallen stukken uit de dakbedekking. De buren van Hoofdstraat 25 denken dat het om asbest gaat.
Antwoord D. van Damme: Zij gaat in overleg met de eigenaar, als het idd om asbest gaat, kan men handhaven. De buren van nr. 25 krijgen nog antwoord. De gemeente en de eigenaar zijn in gesprek met elkaar.

De verkeersdrukte op de Gentsevaart is toegenomen sinds de tolheffing in België. Vooral ’s ochtends vroeg en ’s nachts wordt er ook veel te hard gereden, soms 70/80 km.
Antwoord JP Hageman: Er zijn onlangs tellingen verricht i.o.v. de provincie. Er zullen nog twee extra matrixborden aangeschaft worden, omdat dit er toe bijdraagt dat snelheid geminderd wordt.
Antwoord Eric (dorpsraad): het is ook drukker geworden omdat het terrein van Luctor een van de weinige plaatsen is waar een tolvignet opgehaald kan worden. Daarom rijden veel vrachtwagens daar naar toe via de Gentsevaart.
Antwoord JF Mulder: er zal opnieuw gecontroleerd moeten worden, ook ’s nachts.
 
Vervoer vanuit St. Jansteen naar Pallion. Wat is er mogelijk met de buurtbus?
Antwoord D. van Damme: er wordt gekeken of de buurtbus Hulst hier iets aan kan doen. De buurtbus Axel gaat nl. niet verder dan St. Jansteen.
 
Nieuwe trottoir aan de Geslechtendijk bestaat uit slechts 5 tegels i.p.v. 7, die zouden zijn toegezegd op de informatieavond in de Warande.

Antwoord D. van Damme: het trottoir is, inclusief banden voor en achter, 180 cm breed, dat is genoeg. (na afloop van de vergadering wordt de discussie hierover  door de vragensteller en de wethouder nog even voortgezet, het blijven echter 5 tegels).
 
In hoeverre kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de brede school door derden?
Antwoord F. van Driessche: de school wordt beheerd door onderwijsorganisatie  Perspecto.  Voor een antwoord op deze vraag  dus contact met  hen opnemen. ( info@ogperspecto.nl)
 
Landgoederen. Het landgoed in de Heerstraat ligt er erbarmelijk bij. Er wordt door de eigenaar niks onderhouden. De paden zijn overwoekerd en niet meer te vinden. Nu komen er nog twee landgoederen bij in de Warandestraat. Is hier een oplossing voor?

Antwoord JP Hageman: JP heeft het landgoed in de Heerstraat bezocht en kon idd het pad niet vinden. De eigenaar is  hierop aangesproken en dit wordt in de gaten gehouden. Bij de nieuwe landgoederen zijn in de overeenkomst boeteclausules ingebouwd. Er moet door de eigenaren € 30.000 in depot gestort worden, zodat bij het in gebreke blijven, de Gemeente hieruit het onderhoud kan laten doen.
 
Leegstaande panden Brouwerijstraat. Drie huizen staan al 10 jaar weg te rotten. Er wordt niks aan gedaan.

Antwoord JP Hageman: deze panden zitten in een erfenis. De erfgenamen kunnen wel aangeschreven worden. Er wordt momenteel actie ondernomen via de notaris.
 
Hoe zit het met de plannen voor de nieuwe rotonde en parallelwegen bij Absdale?
Waarom is men nog steeds niet begonnen?

Antwoord D. van Damme: met één familie is de grondtransactie  nog niet rond. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2017 gestart kan worden.
(De dorpsraad heeft  hierover dinsdag 15 nov. een gesprek met de provincie)
 
Is er in de nieuwe school rekening gehouden met een lift en een invalidetoilet?

Antwoord F. van Driessche: in beide is voorzien.
 
Henri Dunantstraat 18. De bewoner woont er nu 10 jaar. Er zijn al diverse spiegels van zijn auto gereden omdat er te weinig plaats is om te passeren door overhangend groen. Er is ook overlast in de brandgang.

Antwoord van P. v.d. Vijver (Woongoed): hier zal iemand van Woongoed op korte termijn naar kijken.(dit is de volgende dag al gebeurd en het probleem wordt opgelost)
 
Het trottoir bij de SPAR-supermarkt wordt nu gebruikt als fietspad, er is geen verlaagd gedeelte om eraf te rijden, dus blijft men doorfietsen over het trottoir tot er in de Hoofdstraat een afrit is.

Antwoord D. van Damme: er is geen afrit in het verlengde van de SPAR om te voorkómen dat men de drukke kruising op fietst. Dit probleem zal opgelost zijn als de werken klaar zijn op 30 november. In januari is er dan nog even tijdelijk overlast als het Martje op de schop gaat. Bovendien is het trottoir geen fietspad.
 
Vinkebroeksestraat. Er liggen doorgroeistenen in een gedeelte van het nieuwe fietspad St. Jansteen-Heikant. Kunnen die ook gelegd worden waar de Vinkebroeksestraat uitkomt in de Wilhelminastraat. Het is daar een natte modderboel.

Antwoord D. van Damme: daar wordt naar gekeken en de wethouder komt erop terug.
 
Parkeerplaats Warande. De parkeerplaats bij de Warande is te klein. Sinds gisteren mag niet meer op het terrein van Pluym geparkeerd worden, omdat het daar ook steeds drukker wordt en het hinderlijk wordt voor hun eigen vrachtwagens.
Antwoord D. van Damme: ik denk het een taak is voor de nieuwe bestuursvoorzitter van de Warande om hierover met Pluym te overleggen.
 
 
Omdat er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij zegt blij te zijn met de geweldige opkomst.
Tot slot bedankt Burgemeester Mulder de dorpsraad  en spreekt zijn waardering uit voor de organisatie van de avond. Namens het gemeentebestuur biedt hij alle aanwezigen een drankje aan.
 

 


Terug naar Start Pagina