DR


Vergaderingen 2015/2016:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

4 oktober 2016:

Bibliotheek/mediatheek:  tijdens het gesprek met wethouder F. van Driessche, had de dorpsraad begrepen dat er alles aan gedaan zou worden om te zorgen
dat er een volwaardige bibliotheek bij de nieuwe school komt. Nu blijkt dat het voorstel voor een mediatheek voor alleen de kinderen (doelgroep 0-12 jaar) door de Raad is aangenomen en dat hiervoor een budget is van  € 40.000.

Dikke bandenrace:  door Hulst in Beweging is ons gevraagd om mee te helpen bij de organisatie van een dikke bandenrace. 
Als dorpsraad houden wij ons normaal gesproken niet bezig met de organisatie van evenementen (m.u.v. Licht en Hoop), maar dorpsraadslid Eric heeft zijn medewerking
aangeboden bij dit evenement, dat zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 november.  Hierover later meer op deze website.

Rotonde Absdale:  de aanvang van deze werken,  gepland voor 2016, heeft aanzienlijke vertraging opgelopen omdat de grondtransacties nog niet geregeld zijn.
Met één persoon is nog geen overeenstemming bereikt. Daardoor kan ook nog  geen Europese subsidie aangevraagd worden door de Provincie.
Voorlopig is nog geen geplande einddatum in zicht.

Jaarvergadering: Onze jaarvergadering is op dinsdag 8 november om 19.30 uur in de Warande. Hier zal  aanvullende informatie gegeven worden over o.a. de inrichting van het vml Rabo-terrein
en de nieuwe school.  In week 44 worden de uitnodigingen huis-aan-huis verspreid.

Licht en Hoop feest  voor de kinderen van de basisschool houden we dit jaar op donderdag 8 december

Werken Geslechtendijk, Hoofdstraat, Martje van Wardje:  (voor meer informatie over deze ingrijpende werken met daarbij komende wegafsluitingen, zie persbericht Gemeente d.d 14 oktober. Kijk voor link op de home-page van deze website.

 

6 september 2016:

Barby Duysserinck  heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de Dorpsraad, wegens te drukke werkzaamheden.  We danken haar voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid.

Waterhuishouding:  na de oproep in de kranten zijn reeds 15 meldingen van wateroverlast in het dorp binnengekomen.
Per 1 oktober wordt alles doorgegeven aan de Gemeente.

Bibliotheek:  i.v.m. de wens om bij de nieuwe school een volwaardige bibliotheek te krijgen, zijn de cijfers opgevraagd van uitleen aan de bevolking van St. Jansteen bij de bibliotheek in Den Dullaert.
De uitkomst is als volgt: In 2015 zijn 21.627 boeken geleend door 838 leden (523 jeugdleden van 0-18 en 315 volwassenen).
Wij hopen dat dit aantal zal leiden tot de keuze van de meest complete variant.

MFA/brede school:  de architect heeft groen licht om een school met gymlokaal en bibliotheek te tekenen.
Het bestemmingsplan is definitief, de bouw kan worden aanbesteed. De planning is om in oktober/november te starten met de bouw, ingebruikname eind 2017.

Speelbos Fort Ravot:  inmiddels zijn door de Gemeente twee nieuwe banken en een kleuterglijbaan geplaatst.

Jaarvergadering:  dit jaar is onze jaarvergadering op dinsdag 8 november. Iedereen krijgt nog een uitnodiging in de brievenbus.

 

4 juli 2016:

Toekomstbestendigheid van de waterhuishouding. Op de vergadering van 4 juli heeft dhr. Hans Raanhuis van de Gemeente hierover een presentatie gehouden.
Rekening houdend met de klimaatontwikkeling (intensievere, langdurige buien en lange droge periodes) wil men de openbare ruimte zodanig inrichten dat de gevolgen van de klimaatontwikkeling zoveel mogelijk opgevangen kunnen worden. Er moeten maatregelen worden bepaald en uitgevoerd om de wateroverlast te beperken. Dit alles om schade aan het milieu te beperken, bijvoorbeeld de kwaliteit van het oppervlaktewater kan stank en vissterfte veroorzaken, door inklinking kan schade ontstaan aan kabels en dergelijke.
Er is gestart met een gegevensinventarisatie voor St. Jansteen. De dorpsraad is gevraagd om te proberen de inwoners te bereiken die de laatste tijd wateroverlast hebben gehad in hun straat, tuin of huis. Daarom onze vraag aan alle inwoners: meldt uw wateroverlast via de mail bij: drstjansteen@zeelandnet.nl  vóór eind augustus, zodat wij de bevindingen aan de Gemeente kunnen doorgeven.

Verlichting fietspad St. Jansteen-Heikant. We zijn blij dat onze aanhoudende verzoeken om lichtmasten op dit traject, eindelijk gehonoreerd zijn. Er zijn onlangs 20 lichtmasten geplaatst, zodat ook dit gedeelte van het fietspad veiliger is geworden.

Gevaarlijke kruising Oude Drydijck/Prins Hendrikstraat/Burg. IJsebaertstraat. Hier gebeuren regelmatig “bijna  ongelukken” sinds het stopbord weggehaald is. De dorpsraad heeft de Gemeente hierop attent gemaakt. Ons verzoek ligt momenteel bij de verkeerscommissie, die dit zal bekijken.

MFA/brede school. Het beeldkwaliteitsplan is goedgekeurd door de Gemeente. Of er een mediatheek in het gebouw wordt ondergebracht, staat nog ter discussie. Daarover wordt op korte termijn door de Raad een besluit genomen.  

Project “bewegingstuin c.q. ontmoetingsplaats voor ouderen” . In oktober gaan we dit project indienen bij de provincie, om in aanmerking te komen voor POP 3 subsidie. Om hierover wat meer te weten te komen, hebben we een aantal voorlichtingsbijeenkomsten van de provincie bijgewoond.  

Trimbaan Kapellebrug. We zijn in overleg met Het Zeeuwse Landschap en ‘Hulst in Beweging’ over de toekomst van deze trimbaan, ooit geschonken door de Rabobank en Neckermann aan de inwoners. De trimbaan verkeert, na jaren van intensief gebruik,  momenteel in slechte staat.  

Speelbos Fort Ravot.  Groot was onze verbazing en teleurstelling, toen we ontdekten dat iemand een complete zijwand uit het speelhuisje gezaagd en meegenomen heeft. Wie doet zoiets???  We hopen op tips van oplettende wandelaars of bezoekers van het speelbos. Graag melden bij de dorpsraad. Door de vele regenval is het voor de Gemeente nog niet mogelijk geweest om de banken  en de glijbaan te plaatsen. Zodra de grond niet meer te drassig is, zal dit gebeuren.  

 

10 mei 2016:

Woongoed Zeeuw-Vlaanderen: het bestuur van de dorpsraad heeft onlangs weer een gesprek gehad met Woongoed. Alles loopt momenteel in overeenstemming met de plannen, zoals uiteengezet op onze jaarvergadering in november. Woongoed is ook bereid om deel uit te maken van de commissie die de mogelijkheid van een bewegingstuin annex sociale ontmoetingsplaats wil realiseren in de Henri Dunantstraat.

Gebruikerscommissie Warande: de dorpsraad was vertegenwoordigd op de bijeenkomst met het bestuur van de Warande. Bedoeling is dat er een gebruikerscommissie wordt opgericht, indien daar behoefte een bestaat. Deze behoefte wordt gepeild a.d.h.v. de door de gebruikers ingevulde enquête. Er was gelegenheid om vragen te stellen. Een groot aantal vragen kon niet direct beantwoord worden door de voorzitter. Deze vragen worden teruggekoppeld. De bedoeling is dat minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst met de gebruikers gehouden zal worden.

Reconstructie Geslechtendijk tot en met het Martje van Wardje: de werkzaamheden verlopen volgens plan; het meeste werk is het verleggen van de leidingen. Het opbreken van de Hoofd- en Wilhelminastraat begint pas na de wielerkoers eind juni. Er zal eerst gestart worden met de Geslechtendijk vanaf de kruising met de Verrekijker.

MFA – stand van zaken: de politiek gaat voorbij aan de 70% van de inwoners die vóór een MFA gestemd hebben. Er komt gewoon een school met een gymzaal. De besprekingen over de locatie, voornamelijk met betrekking tot het draaien van het 3e voetbalveld, schieten niet erg op. We hopen binnen niet al te lange tijd antwoord te krijgen op onze vraag wanneer de bouw van de school daadwerkelijk kan beginnen.

Sociale ontmoetingsplaats annex beweegtuin voor ouderen: er zal een werkgroep komen, bestaande uit vertegenwoordigers van: de dorpsraad, KBO, bewoners Henri Dunantstraat, Woongoed, Gemeente en Provincie. Deze laatste twee instanties voornamelijk om ons te helpen met het verkrijgen van de benodigde subsidies.

Natuurspeelbos Fort Ravot: afgelopen 2 weken is 3x melding gemaakt van vernielingen aan de crossbaan.  Alleen cameratoezicht kan duidelijkheid geven omtrent de identiteit van de daders. De Gemeente brengt volgende week 2 bankjes en een glijbaan. Ook zullen op enkele plaatsen houtblokken neergezet worden, die kunnen dienen als tafeltjes en stoeltjes. We zouden graag nog meer speelattributen neerzetten, maar het voortdurende vandalisme weerhoudt ons.

En verder: dank aan iedereen die gezorgd heeft dat we 57 stemmen hadden in de Rabo Clubkascampagne. De opbrengst is bestemd voor de beweegtuin. Hopelijk hebben we volgend jaar nog meer stemmen.

 

15 maart 2016:

Reconstructie Geslechtendijk t/m  Martje van Wardje: de inloopavond van 2 maart is goed bezocht. Er was voldoende gelegenheid om schriftelijk zienswijzen in te brengen. De tekeningen zijn nog steeds te bekijken via onze website.

Brede school/MFA: op 10 maart was de inloopavond voor de nieuw te bouwen school/MFA op de locatie Badhuisweg. De dorpsraad heeft zowel bij de Gemeente als bij de school aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid in het totale plangebied.  Verlichte fiets- en wandelpaden richting school, ook via de ingang van het terrein schutters/tennis, teneinde het openbare karakter van het gebied te versterken. V.V. Steen is nog in onderhandeling met de Gemeente over het derde veld. We wachten de ontwikkelingen af.

Beweeg- c.q. ontmoetingstuin voor ouderen: de dorpsraad heeft plannen om een beweegtuin/ontmoetingstuin voor ouderen te creëren op een centrale plaats in het dorp, in de buurt van seniorenwoningen. Buiten bewegen wint steeds meer aan populariteit. Ouderen blijven langer vitaal en ze hebben meer sociale contacten onderling. Het doel van de beweegtuin is het bevorderen van een gezonde levenswijze en dit voor iedereen, maar met name voor de ouderen, bereikbaar te maken. We denken dat zo’n beweegtuin een meerwaarde is voor de leefbaarheid van het dorp. In overleg met Dr. Bert Schulte, wordt de opbrengst van zijn cd, uitgegeven t.g.v. zijn afscheid, gebruikt als startkapitaal voor dit project. Op deze manier denken we te voldoen aan de wens van Dr. Schulte om zijn gift aan de dorpsraad te besteden aan een project voor de ouderen van Sint Jansteen. De dorpsraad gaat in overleg met Gemeente, KBO, subsidieverstrekkers en sponsoren proberen om dit te realiseren.

Vandalisme: helaas hebben wij moeten constateren dat de door de dorpsraad i.s.m. met vrijwilligers en Landschapsbeheer gemaakte wilgentunnel nu helemáál kapot gemaakt is. De takken zijn uit de grond gerukt, zodat onze hoop dat een en ander dit voorjaar nog wel zou uitschieten, nu helemaal vervlogen is.  Wijkagente en jongerenwerker zijn op de hoogte en houden een oogje in het zeil, maar we hopen ook op de alertheid van de inwoners die daar wandelen of hun hond uitlaten. Ziet U iets, wat niet door de beugel kan, neem dan s.v.p. contact op met de dorpsraad. We willen graag dat Fort Ravot een leuk speelbos blijft voor iedereen, en proberen deze zomer nog wat vernieuwingen aan te brengen.

Rabo-clubkascampagne: Geef de dorpsraad 2 stemmen, als U van de Rabobank bericht krijgt dat er gestemd kan worden.  Het sponsorbedrag wat we hierdoor binnen hopen te krijgen wordt volledig bestemd voor de beweegtuin.

 

16 februari 2016:

Kunstwerk op geluidswal: De dorpsraad heeft positief geadviseerd m.b.t. het plaatsen van een kunstwerk op de geluidswal langs de N290.
Een oud-inwoner van St. Jansteen heeft bij de Gemeente een voorstel ingediend, om als afstudeeropdracht aan de academie, een kunstwerk te maken dat ter hoogte van St. Jansteen op de geluidswal geplaatst zal worden.
De dorpsraad heeft alles doorgesproken met de kunstenaar en de maquette bekeken. (Click op deze link: Ontwerp kunstwerk)
De planning is dat het kunstwerk omstreeks 2017/2018 klaar zal zijn.

Buurtvaders: op verzoek van jongerenwerker Timo Knieriem hebben wij gesproken over zijn voorstel om een project met zgn. buurtvaders op te starten.
(Zie filmpjes op deze 3 links: 1    2    3)
Door het toenemende vandalisme door hangjeugd kan de straathoekwerker niet meer in alle kernen werkzaam zijn en is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om dit op te vangen.
” Buurtvaders “ zijn vrijwilligers die een werkgroep samenstellen om hangjongeren positief te benaderen en hen alternatieven proberen te bieden om hun vrije tijd op een andere manier te besteden. Het is niet de bedoeling dat deze mensen corrigerend optreden, maar wel alert zijn op onveilige situaties. Wij denken dat vooral mensen die ’s avonds hun hond uitlaten, al regelmatig hangjongeren tegenkomen.
Mensen die interesse hebben hieraan vrijwillig mee te werken, kunnen contact opnemen met de Dorpsraad. Voor meer informatie: klik op deze link voor een filmpje.

Verkeersregelaars: wegens een steeds terugkerend probleem, dat er een tekort is aan gecertificeerde verkeersregelaars bij evenementen in de kernen, heeft dorpsraad Graauw het initiatief genomen om een poule van verkeersregelaars op te zetten, die tegen een kleine vergoeding hun diensten willen verlenen bij evenementen in wijken en dorpen in de Gemeente Hulst.
Belangstellenden kunnen ook hiervoor contact opnemen met de Dorpsraad.

Natuurspeelbos “Fort Ravot”:De Gemeente heeft toegezegd enkele eiken- en beukenstammen neer te leggen in het speelbos.
Wij hebben een vrijwilliger gevonden die voor ons een of meerdere houten bankjes wil maken, zodat de ouders/begeleiders van de kinderen straks ook kunnen zitten.

Reconstructie Geslechtendijk tm Martje: De voorzitter en secretaris van de dorpsraad hebben een gesprek gehad met de Gemeente over de komende werkzaamheden.
Het plan en de tekening zijn te bekijken via de link op de homepage van onze website. Voor belangstellenden is er een inloop/informatie avond in de Warande op woensdag 2 maart tussen 19.00 en 20.30 uur.

Wateroverlast kelders/huizen Prins Hendrikstraat: Wij hebben klachten hierover doorgegeven aan de Gemeente.
Daarop hebben wij als antwoord gekregen dat de mensen die een klacht hebben ingediend bij de Gemeente, inmiddels van de Gemeente ook een antwoord hebben gekregen. Degenen die dat niet ontvangen hebben, kunnen alsnog contact opnemen met de projectleider, dhr. A. de Deckere, (tel. 389232, e-mail: a.de.deckere@gemeentehulst.nl).

Onveilige situatie Wilhelminastraat: vanaf huisnummer 78 tot het bord Heikant. De klacht die wij hierover gekregen hebben, is doorgestuurd aan de wijkagente mevr. Ingrid van Dessel. Wij hebben gevraagd nogmaals een snelheidsmeting te doen, maar dan niet met politie zichtbaar in de berm.
Ook de colonnes wielrenners die op zondag midden op de weg rijden, veroorzaken overlast. Wij hebben gevraagd ook hierop eens te controleren.

Inbraken/buurtwhatsapp. Als gevolg van de vele inbraken zijn in diverse buurten whatsapp-groepen ontstaan. Hierover is contact geweest met wijkagente Ingrid van Dessel en zij brengt deze whatsapp-groepen in kaart. Naar aanleiding hiervan heeft zij een presentatie met gedragsregels doorgestuurd, die te vinden is op de website met deze link.

Verlichting fietspad naar Heikant (nabij de volkstuintjes): Van de Gemeente hebben wij vernomen dat er goede hoop is dat binnen niet al te lange tijd ook op dit stuk straatverlichting zal worden aangelegd. De dorpsraad heeft aan de gemeente gevraagd om na te gaan of dit door middel van zogenaamde slimme straatverlichting kan worden gerealiseerd.

 

19 januari 2016:

Evaluatie Licht en Hoopfeest: Over het algemeen zijn we tevreden over hoe alles gegaan is. De opkomst was goed, veel kleuters en kinderen uit de onderbouw.  Door de hulp van Carnavalsvereniging De Slippers, sponsoring door de Spar, Pluym, Lazarus, De Kroon, Boussen en de medewerking van nog een aantal vrijwilligers, konden wij dit jaar de oude traditie voortzetten.  Onze dank hiervoor.

Clubkascampagne Rabobank: de dorpsraad heeft zich ook dit jaar weer aangemeld. We hopen dat veel leden van de Rabo ons 2 stemmen gunnen. Ieder lid krijgt persoonlijk bericht van de bank wanneer gestemd kan worden.

Opbrengst CD ter gelegenheid van het afscheid Dr. B. Schulte. Er kunnen nog steeds CD’s besteld worden. (zie de homepage van deze website). De dorpsraad beraadt zich over een goede besteding van dit bedrag. Het is bestemd voor een project dat zal bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp.

Nachtopvang pand Brouwerijstraat 4+6.  Bij de Gemeente is hierover niets bekend. Wij distantiëren ons als dorpsraad van de uitspraken in de krant.

Bijeenkomst KBO en Woongoed. Op deze bijeenkomst is door Woongoed nog eens goed uitgelegd wat de plannen zijn voor de invulling van het voormalige Rabo-terrein,  de woningen in de Puttingstraat, de renovatie van de Henri Dunantstraat en de sloop van de seniorenflats aan de Geslechtendijk.

 

1 december 2015:

Evaluatie jaarvergadering: We hebben een evaluatie gehouden van de openbare jaarvergadering van j.l. november.
Met een opkomst van meer dan 100 belangstellenden zijn we zeer tevreden.  Elk jaar is er een stijging te zien: 2012 (40), 2013 (65) 2014 (83) 2015 (103)
We hebben zelf enkele verbeterpunten voor onze voorbereiding en we hebben ervaren dat de presentatie iets korter mag duren.
Dit is echter vaak moeilijk in te schatten, en een interessant onderwerp kun je o.i. niet zomaar afkappen.
Er kwamen veel positieve reacties binnen op de interessante presentatie van Woongoed.
Ook de presentatie over het jongerenwerk was verhelderend.  

Nagekomen antwoorden jaarvergadering: De antwoorden van de Gemeente op vragen die gesteld zijn tijdens de jaarvergadering komen geleidelijk aan binnen. Deze antwoorden zijn op onze website in rood in het verslag gezet, onder de betreffende vraag.  

Voorbereiding Licht en Hoopfeest: Verder hebben we ons voornamelijk beziggehouden met de voorbereidingen voor het Licht en Hoopfeest op 10 december en het plaatsen van de kerststal, de kerstbomen en de feestverlichting.  

Problemen: De problemen rondom het carnavalsbal in de Warande zijn ons ter ore gekomen, maar aangezien we als dorpsraad geen partij zijn, kunnen we hier weinig aan doen.  

Interview: Onze voorzitter is geinterviewd door NPO1 radio over de integratie van Belgen die in ons dorp zijn komen wonen. Het is live uitgezonden op een ochtend om 08.45 uur.

 

VERSLAG VAN DE OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

Aanwezig: 

College B&W:
Burgemeester J.F. Mulder en de wethouders Frank van Driessche, Jean-Paul Hageman en Adri Totté.  Wethouder D. van Damme-Fassaert afwezig wegens ziekte.

Dorpsraadleden:
Roland Merckx (voorzitter) , Hermine Lernout (secretaris), Barby Duysserinck, Titus Huijskamp, Eric de Kind en Jo van Remortele.

Gastsprekers:
De heren  Ralph van Dijk en Ronny den Exter (Woongoed Zeeuws-Vlaanderen)
Dhr. Jeroen Leenknecht (Stichting “’t Huus”)
Dhr. Timo Knieriem (Hulst voor Elkaar)

1.  OPENING

De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Er zijn ongeveer 103 bezoekers.

2.   NOTULEN OPENBARE VERGADERING 2014.

Secretaris Hermine Lernout verwijst naar de notulen van 2014 die al een jaar lang op de website van de dorpsraad staan. De vragen die op de vergadering niet direct beantwoord konden worden zijn later door de Gemeente alsnog beantwoord en door de Dorpsraad op de website toegevoegd.
Enkel de vraag over de verlichting van een gedeelte van  het fietspad naar Heikant (nabij de volkstuintjes) staat nog open. Men is nog steeds in overleg met het Waterschap. Het is een financiële kwestie. Het zal er dus voorlopig nog even donker blijven. We wachten af. Opnieuw is de vraag binnengekomen over de kruising St. Janshof/Brouwerijstraat. Het antwoord van vorig jaar was niet bevredigend voor de vragensteller. Wethouder Totté zal aan wethouder Van Damme vragen om een heroverweging te maken van het eerder ingenomen standpunt om geen borden te plaatsen op deze gelijkwaardige kruising.
Het verzoek is besproken in de Verkeerscommissie. Er worden geen borden geplaatst aan een gelijkwaardige kruising in een 30 km/uur-gebied. Het eerder ingenomen standpunt blijft daarom gehandhaafd.

3.  PRESENTATIE DOOR DHR. RALPH VAN DIJK, DIRECTEUR-BESTUURDER VAN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN.

Ralph stelt zichzelf voor. Hij geeft uitleg  over  de nieuwe woningwet, het ondernemingsplan,  de kernenstrategie en de ontwikkelingen in St. Jansteen.

- Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht gegaan. Als gevolg hiervan is het domein van de wooncorporaties heel erg ingeperkt. Er mag alleen nog gebouwd worden voor de doelgroep, dat zijn de mensen die het financieel wat minder hebben, nl. de sociale huurwoningen.

- Alle andere activiteiten, niet- DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) genoemd,  zijn niet langer toegestaan. De reeds bestaande niet- DAEB mogen blijven bestaan maar moeten hiervan afgescheiden worden. Als Woongoed nog iets wil bouwen wat niet-DAEB is, is dat in theorie wel mogelijk, maar in de praktijk heel moeilijk. Van de 6100 eenheden heeft Woongoed maar weinig niet-DAEB. Er worden hogere eisen gesteld in de verslaglegging aan de toezichthouders en er moet een intensiever overleg plaatsvinden met Gemeenten wat wooncorporaties willen doen. De huurders moeten geïnformeerd

In aansluiting hierop licht de heer Jeroen Leenknecht, directeur van Stichting ” ’t Huus” de plannen voor Ingehlosenberghe 22-24-26   nader toe. Stichting “t Huus” heeft een huurovereenkomst gesloten met Woongoed voor de woningen 22 tm 26 aan de Ingehlosenberghe.  “t Huus” biedt jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke  beperking wonen aan in een huiselijke omgeving, in een kleine en overzichtelijke groep met maximaal 10 anderen. ’s Nachts is er altijd een slaapdienst aanwezig. De Stichting biedt dagopvang aan, naschoolse opvang, individuele begeleiding, logeren, weekend opvang en wonen. Zij heeft nog 2 locaties in Vogelwaarde, er werken 19 part-timers en zij hebben momenteel 29 cliënten. Meer informatie is te vinden op hun website: www.stichtingthuus.nl

Vragen vanuit het publiek aan Woongoed en ’t Huus:

Wanneer worden bij sloop de aanwonenden ingelicht?
Antwoord dhr. Van Dijk; de eigen huurders worden altijd eerst ingelicht, pas later de omwonenden, maar ruim op tijd voordat met de sloop begonnen wordt.

 Wat gebeurt er met de panden die al leeg zijn, maar nog niet gesloopt. Krijgen we hier een getto-achtige situatie?
Antwoord: als nog niet een geheel blok gesloopt kan worden, krijgen de huizen die wel al leeg zijn een bewoond aanzicht, met gordijnen en misschien een plantje op de vensterbank. Er wordt niks dichtgespijkerd.

Kan Woongoed gedwongen worden hier vluchtelingen te huisvesten?
Antwoord: Woongoed kan niet garanderen dat dit nooit kan gebeuren, maar het is zeer zeker niet hun keuze en dat weet de Gemeente ook.

Kun je de straat nog in tijdens de sloop om te parkeren?
Antwoord: Woongoed zal proberen de overlast tot een minimum te beperken. Misschien moet eens een dagje in een andere straat geparkeerd worden, maar zeker niet langer dan strikt noodzakelijk.

Hoe verloopt de herhuisvesting tijdens de sloop van de Henri Dunantstraat?
Antwoord: met de bewoners zijn individueel gesprekken gevoerd Het sociaal plan gaat 1 jaar voor de daadwerkelijke sloop in. De mensen krijgen een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Er  wordt per inwoner per situatie een passende oplossing gezocht, waarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan de wensen van de inwoners te voldoen.

Dit is al de 3e keer dat over sloop gepraat wordt. Hoe reëel is het nu?
Antwoord: het wordt maatwerk.

Als er tussentijds (voor de sloop) iemand gaat verhuizen of overlijdt, wordt het huis dan nog tijdelijk verhuurd?
Antwoord: soms komt het voor iemand heel goed uit om ergens tijdelijk te wonen.

Waarom niet eerst nieuw bouwen en dan slopen?
Antwoord: dat kan niet als er op dezelfde plaats nieuwe woningen komen.

Pand Inghelosenberghe: de gehandicapten van Tragel zijn eruit, nu komen er weer gehandicapten in?
Antwoord: het pand is niet geschikt voor normale bewoning en verbouwing zou heel erg duur zijn. Daarom is Woongoed heel tevreden dat Stichting ’t Huus  dit pand wil huren en ’t Huus was al langer op zoek naar een dergelijk pand.

Als je een aanvraag doet voor een huurwoning, krijg je een heel pakket vragen thuis om in te vullen? Waarom zoveel vragen?
Antwoord; dit is wettelijk verplicht, het Rijk schrijft dit voor. Woongoed mag bij toewijzing hierin geen  enkele fout maken. Zij hebben woonconsulenten die de mensen helpen bij het invullen van alle formulieren.

De voorzitter bedankt de heren Van Dijk en Leenkecht voor hun  heldere uitleg en hun positieve bijdrage aan deze avond.

4.  PRESENTATIE OVER HET JONGERENWERK IN HULST DOOR TIMO KNIERIEM.

Timo stelt zichzelf voor en vertelt iets over zijn opleiding voordat hij werd aangesteld als jongerenwerker in  o.a. de Gemeente Hulst. Hij is voor 20 uur per week in dienst van Hulst voor Elkaar. De activiteiten die hij doet met jongeren hebben een pedagogisch tintje en bestaan uit:

·         Het begeleiden van jongeren o.a. preventief met hen werken om te voorkómen dat het probleemjongeren worden
·         Talentonwikkeling, stimuleren om van hun talenten hun beroep te maken
·         Ontmoetingsplek bieden (De Komma in Hulst)
·         JIP (Jongeren Informatie Punt) betreft voorlichting op scholen over actuele thema’s voor jongeren, zoals bijv. roken, alcohol en drugsgebruik. homoseksualiteit e.d.
     Vooral sinds er meer jongere docenten aan het Reynaert college werken, is een betere relatie ontstaan tussen school en jongerenwerker
·         Signaleren van problemen en doorverwijzen
·         Direct contact met jongeren
·         Straathoekwerk. Wijk- en dorpsraden kunnen aan Timo doorgeven waar eens extra gekeken moet worden.
     Timo praat met de jongeren en probeert ongeregeldheden te voorkómen
·         Activiteiten organiseren voor jongeren in Hulst ( bijv. “zinvolle zondag”)
·         Zelfredzaamheid vergroten (bijv. samen koken om de basiskennis van gezonde voeding bij te brengen)

Van de gelegenheid om vragen te stellen wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt. Dit vinden we jammer omdat we als Dorpsraad steeds vaker klachten krijgen over vandalisme en drugs dealen en andere overlast in het dorp. Timo wordt door de voorzitter bedankt voor zijn duidelijke verhaal.

5. GEREALISEERDE PROJECTEN EN NOG TE REALISEREN PROJECTEN.

Nieuwe rotonde bij Absdale: ter bevordering van de verkeersveiligheid en –doorstroming wordt de N258 (Absdaalseweg) tussen Absdale en Hulst aangepast. Er wordt een rotonde gerealiseerd en aan de noordzijde wordt een parallelweg gepland. Eind 2014 werd  door de Provincie Zeeland een informatieavond gehouden over het ontwerp bestemmingsplan. Er zijn  2 zienswijzen ingediend die in het plan zijn meegenomen, waarna opnieuw een info avond plaats vond in juli 2015.  Het plan komt op 17 december in de Raad. Daarna kan men alsnog een bezwaar indienen. In de loop van 2016 zal men beginnen met de werken.

Speelbos Fort Ravot:
 Wilgentunnel. Titus Huijskamp laat aan de hand van 2 foto’s zien hoe de wilgentunnel eruit zag, nadat hij door een aantal vrijwilligers met behulp van Landschapsbeheer, geplant was, en hoe hij na een paar  weken compleet vernield was. Hij vraagt iedereen die daar wel eens wandelt om ongeregeldheden direct te melden bij de Dorpsraad. Het is jammer dat de Dorpsraad veel moeite doet om een mooi speelbos aan te leggen en dat het daarna bewust  kapot gemaakt wordt. Het bord “Fort Ravot” was na 1 week ook volledig vernield,  en er waren attributen van de speelhuisjes afgebroken. Het is moeilijk te achterhalen wie de daders zijn.

De fietscrossbaan is een groot succes. De kinderen maken er veel gebruik van en brengen ook steeds veranderingen  aan. We hebben hen wel gevraagd niet ongebreideld te blijven uitbreiden, dat is niet de bedoeling. Er moet ook ruimte blijven voor de jongere kinderen om veilig te spelen en voor de wandelaars om rustig te wandelen. De dorpsraad wil nog houten bankjes maken uit boomstammen en creatieve ideeën voor het speelbos en hulp van vrijwilligers zijn  altijd welkom. Neem hiervoor contact op met de Dorpsraad.

MFA/nieuwe school: stand van zaken. Wethouder Frank van Driessche geeft uitleg. Er zijn 2 projectgroepen: een voor de bouw van de school en een voor kantelen van het voetbalveld.

In de loop van 2016 wordt het plan door de Raad vastgesteld (mits er geen bezwaar komt). Onderwijsgroep Perspecto werkt aan een plan van eisen. Momenteel wordt ook een architect gezocht en als het plan onherroepelijk is vindt de aanbesteding plaats na de zomer van 2016. Het is de bedoeling dat bij het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 de school in gebruik wordt genomen.

6. MOGELIJKHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN AAN B&W.

Wat gaat er gebeuren met de Neckermann gebouwen?
Antwoord J.P. Hageman: de Gemeente is hoopvol dat er op korte termijn een beslissing valt. Hij kan er nu nog niets over zeggen, maar zodra het kan wordt het meegedeeld. Intussen is het magazijn verkocht aan de familie Kuijl

Wat is het vluchtelingenbeleid van de Gemeente?
Antwoord Burgemeester Mulder: dit wordt gecoördineerd door het COA. Crisisopvang is voor maximaal 3 dagen een bed in een sporthal. Noodopvang is tot hoogstens 1 jaar. Er is nog geen aanvraag binnengekomen voor Hulst, maar dat kan misschien nog voor het eind van het jaar veranderen.

Wat wordt gedaan tegen drugsoverlast?
Antwoord JF Mulder: Drugsoverlast is niet op te lossen. Als je ziet handelen, noteer dan kentekens en meldt het bij de politie of bij het meldpunt drugsoverlast.

Er is meerdere malen aangifte gedaan bij de politie voor het dagelijkse dealen onder de patio bij de Spar. Wat is er met die aangiftes gedaan?
Kennelijk gebeurt er niets.
Antwoord: de Burgemeester gaat dit bespreken met de politie.
Is doorgegeven aan de politie. Reactie afwachten.

Doorgaand landbouwverkeer, voornamelijk vanuit België, rijdt veelvuldig te hard door de Wilhelminastraat en de Hoofdstraat. Wat kan hieraan gedaan worden?
Antwoord  A. Totté: Als bekend is van welke bedrijven deze voertuigen komen, kan  een gesprek worden aangegaan. Probeer dit dus door te geven aan de Gemeente.

Er rijdt nog steeds vrachtverkeer door de Hemelstraat, hoewel dit na de reconstructie verboden is.
Antwoord A. Totté:  enkele bedrijven hebben een ontheffing.

Waarom zijn er nooit snelheidscontroles? Een bord alleen is niet genoeg.
Antwoord JF Mulder:  Er zijn wel degelijk snelheidscontroles, maar deze worden niet van tevoren aangekondigd. Er is er pas een geweest, maar als er behoefte is aan meer zal de burgemeester dat bespreken met de politie. Er staan ook matrixborden.
Is doorgegeven aan de politie. Reactie afwachten

Er is ook behoefte aan meer matrixborden.
Antwoord JF Mulder:  Er zijn er pas 2 bij gekomen, nu zijn er 4. De burgemeester zal kijken of dit nog uitgebreid kan worden.
Er zijn in 2015 twee extra matrixborden aangeschaft. Dit brengt het totaal nu op vier borden. Er komen geen extra borden bij. De metingen zullen met deze vier borden plaatsvinden.

Er worden bekeuringen gegeven op het verkeerde moment. In de buurt van de school zijn alle dagen foutparkeerders en andere overtredingen en als de politie voorbij komt rijdt die gewoon door. Tijdens een uitvoering op school zijn wel verkeersboetes uitgeschreven voor de opa’s en oma’s die daar geparkeerd stonden.
Antwoord JF Mulder:  Jammer dat de wijkagente deze avond niet aanwezig kon zijn. De burgemeester zal dit aan haar doorgeven.
Is doorgegeven aan de politie. Reactie afwachten

Het huidige schoolgebouw is voldoet niet meer aan de normen. Moeten de kinderen daar dan nog blijven tot 2017/2018?
Antwoord F. van Driessche: de school is nog niet onveilig.

Wat is de toekomst van de Warande?
Antwoord A. Totté:  Er kan gebruik van gemaakt worden zo lang er nog verenigingen in blijven zitten. Het blijft vooralsnog zoals het is.

Waarom is het MFA niet doorgegaan?
Antwoord A. Totté: om financiële redenen. Ook omdat veel sportgebouwen overdag leeg staan en gebruikt kunnen worden door verenigingen.

Op de geluidswallen aan de Zoetevaart en de Rijksweg staat het onkruid een meter hoog, terwijl onderaan wel gemaaid wordt. Kan daar iets aan gedaan worden?
Antwoord A. Totté:  voor de geluidswal langs de Zoetevaart zal een service melding gemaakt worden. Wat betreft de Rijksweg, moet eerst gekeken worden van wie die geluidswal is. In ieder geval moet ook hier  het onkruid aangepakt worden.
Geluidswal Zoetevaart: de erfgrens (tussen gemeente enerzijds en eigenaren van de aangrenzende percelen anderzijds), is pal bovenop de geluidswal. Elke burger heeft een andere tuinafzetting gemaakt. Het is voor de gemeente mogelijk het talud te maaien maar tegen de erfscheidingen groeit de aanplanting van de burgers vaak over de perceelsgrenzen. Dit geeft een rommelig beeld.  
Geluidswal Rijksweg: deze is recentelijk in profiel gebracht en ingezaaid. De grond moet zich nog zetten. De gemeente heeft daarom niet gemaaid om schade aan het talud te voorkomen.

Is er een plan voor de herinrichting van ’t Martje van Wardje?
Antwoord A. Totté:  het proces loopt. Over enkele weken zal het plan gepresenteerd worden aan de bewoners.

Het fietspad Hulst-St. Jansteen richting Visserijstraat komt omhoog door wortelgroei. Kan daar iets aan gedaan worden?
Antwoord A. Totté;  er wordt een service melding gemaakt met het verzoek om dit fietspad te egaliseren.

Wat gaat er gebeuren met de verpauperde panden aan de Brouwerijstraat?
Antwoord JP Hageman: de Gemeente heeft de verpauperde panden in beeld. Een aantal is particulier eigendom. De Gemeente kan nog niet zeggen of er aanschrijvingen zullen plaatsvinden. Per jaar worden er dergelijke acties in 2 kernen van de Gemeente uitgevoerd. Nagegaan wordt wanneer St. Jansteen op de planning staat. Via “Krot of Kans” kunnen eigenaren dan hun pand opknappen.
In de top 10 van KLUS panden staan 2 panden uit Sint Jansteen / Kapellebrug. Inmiddels is 1 pand hiervan gesloopt (Heerstraat 7) en omtrent het andere pand is de gemeente in gesprek. Van de geïnventariseerde panden nr. 11 t/m 20 staan nog 4 in Sint Jansteen / Kapellebrug. Inmiddels is 1 pand hiervan gesloopt (Gentsevaart 61 Kapellebrug),
over 1 pand heeft de gemeente afspraken gemaakt en over de andere 2 panden moeten de eigenaren nog benaderd worden.

Er worden veel autobanden stuk gereden op de kantstenen langs het fietspad St. Jansteen-Heikant. Kan hier een ander soort afscheiding komen?
Antwoord A. Totté: vooropgesteld dat deze kantstenen niet bedoeld zijn om tegenaan te rijden, zal er naar gekeken worden. Er zal eventueel alleen iets aan de kantstenen gedaan worden als er werkzaamheden aan de weg worden uitgevoerd. Op die manier kan er werk-met-werk worden gemaakt.

Kan er een abri (bushokje) geplaatst worden aan de halte in de Hoofdstraat waar de Haltetaxi stopt?
Antwoord A. Totté: deze vraag wordt doorgegeven aan wethouder Van Damme.

Wat is mogelijk om via de WMO een aanpassing aan je huis te laten doen?
Antwoord F. Van Driessche: Dit kan bekeken worden via Hulst voor Elkaar. Er is echter geen budget meer voor woningaanpassing zoals enkele jaren geleden. Er zal altijd eerst gekeken worden wat je zelf kunt of wat je familie nog kan doen. Voor alle zorgvragen kan men terecht bij Hulst voor Elkaar. www.hulstvoorelkaar.nl  In crisis situaties wordt meteen een oplossing gezocht.

Kan er een rotonde komen i.p.v. de stoplichten bij het kruispunt Hulst-St. Jansteen?
Antwoord A. Totté: Deze vraag moet voorgelegd worden in Middelburg en het antwoord zal “nee” zijn.

De kerk gaat per 1 januari 2016 dicht. Is de Dorpsraad bereid mee actie te voeren bij het zoeken naar een goede bestemming voor het gebouw? En wat kan de Gemeente doen?
Antwoord R. Merckx (voorzitter Dorpsraad): de Dorpsraad is altijd bereid een goed plan te steunen maar zal niet de kar trekken.

Antwoord JP Hageman: er zijn al gesprekken over geweest. Als het bestemmingsplan gewijzigd   moet worden zal de Gemeente medewerking verlenen. Het bisdom legt wel kwalitatieve verplichtingen op, bijv. geen horeca in de kerk. Misschien horeca als nevenactiviteit in overleg met het bisdom. De Gemeente zal zeker meewerken aan een goede herbestemming, maar geld is er niet voor.

De toren is van de Gemeente. Wat gaat de Gemeente doen t.a.v. het onderhoud?
Antwoord A. Totté: daar is een potje voor.
Er staan op dit moment geen werkzaamheden aan de toren op de planning. De staat van de toren is bij de gemeente in beeld. Indien noodzakelijk zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd.

Waar gaan de opbrengsten van de zendmasten naar toe en om welk bedrag gaat het hier?
Antwoord A. Totté: deze gaan via de Gemeente naar het kerkbestuur van de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee. JP Hageman zal nakijken hoeveel dat is en de Dorpsraad zal bericht krijgen.
De huuropbrengst voor de GSM masten op de kerktoren te Sint Jansteen gaat voor 50% naar de Parochie H. Maria Sterre der Zee. In 2014 was dit bedrag € 4.137,15

Kan het oude Gemeentehuis (uit 1795) op de Monumentenlijst? Kan de Gemeente hier iets aan bijdragen?
Antwoord JP Hageman: de Gemeente kan in overleg gaan met de eigenaar, maar kan verder wettelijk niets doen.  De Gemeente kan de eigenaar wel wijzen op subsidies.
Wethouder Hageman gaat in overleg met de eigenaar van het betreffende pand. Dit overleg moet op dit moment nog nader gepland worden.  

De kerncentrales in Doel zijn aan het einde van hun levensduur. Dit geeft een gevoel van onveiligheid.  Toch willen de Belgen ze opnieuw in gebruik nemen. Welke actie heeft de burgemeester hier al ondernomen?
Antwoord JF Mulder:  België kan niet zomaar bepalen of ze weer open gaan. Dit wordt op wereldniveau gecontroleerd. Het ontploffinkje van afgelopen week wordt opgeklopt, we moeten ons geen zorgen maken over de veiligheid. De Gemeente wil zich niet in die discussie mengen. Er is wel een overleg met Borssele en Hoogerheide. Wij  zitten in  Hulst in 2 zones. Er is een internationale commissie die dat controleert op veiligheid.

Landgoederen: er is er een en er komen er nog twee bij. Wie moet toezien op het onderhoud van o.a. de wandelpaden?
Antwoord JP Hageman: Tegenwoordig wordt een landgoed toegestaan op 1,5 ha, vroeger op 5 ha. Daarom komen er nu meer In de hele gemeente zijn 9 landgoederen. Deze zijn wel toegankelijk, maar niet voor bijv. rolstoelgebruikers en je moet niet je beste kleren aan hebben om er door te lopen. Wethouder Hageman stelt voor om met de vragensteller eens te voet door het landgoed te lopen om samen te bekijken hoe het er bij ligt.

Omdat er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  Tot slot bedankt de burgemeester de dorpsraad en spreekt zijn waardering uit voor de organisatie van de avond.
Namen het gemeentebestuur biedt hij alle aanwezigen nog een drankje aan.

 


Terug naar Start Pagina