DR


Vergaderingen 2014/2015:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

15 september 2015:

Speeltuintjes en speelbos: De dorpsraad heeft met de dames van de speeltuinwerkgroep een evaluatiegesprek gehad over het totale  speeltuinproject. De dames hebben een rondgang gemaakt langs alle speeltuinen in het dorp en hebben geconcludeerd dat de meeste speeltuintjes zijn aangepast of omgevormd tot plantsoen, zoals dat bij aanvang van het project met de gemeente is afgesproken. Bij de Jos  Everaardstraat is één bankje nog kapot, dit moet opgeknapt worden. Bij Plein de Mate is drugsoverlast bij de bankjes en de vuilnisbak. We gaan dit bespreken met de Gemeente.
Fort Ravot: de kabelbaan moet opnieuw worden aangespannen. Dit is destijds ook door de leverancier geadviseerd. Bijna het gehele bos wordt momenteel als crossbaan gebruikt. Dit is gevaarlijk en geenszins de bedoeling geweest. In overleg met de Gemeente zal gekeken worden hoe we het crossgedeelte beter kunnen afscheiden van het kleutergedeelte. Dit moet op korte termijn gebeuren.
Bovendien willen we meer speelobjecten in het kleutergedeelte. Er zijn ook plannen om zelf bankjes te maken van boomstammen. Zoals iedereen heeft kunnen zien is de door de dorpsraad aangelegde wilgentunnel vernield. We hebben nog geen beslissing genomen, of en hoe we hiermee verder gaan. Er was ook nog een wigwam gepland, maar als alles vernield wordt heeft het weinig zin.
Ook de aanleg van de hoogstamfruitboomgaard wordt uitgesteld. De geplande locatie in Fort Ravot is te vandalismegevoelig.

Jaarvergadering: Deze wordt gehouden op dinsdag 3 november en is voor iedereen toegankelijk. We zijn al volop bezig met de voorbereidingen.

Licht en Hoop Feest: het Licht en Hoopfeest zal plaats vinden op donderdag 10 december.

Klachten geparkeerde vrachtwagens: Er zijn klachten binnengekomen over geparkeerde vrachtwagens op het industrieterrein Hogeweg in de straat van Gemeentewerken. Het gaat om vrachtwagens van buitenlandse chauffeurs, die verplicht moeten rusten. Er zijn geen toiletten en geen vuilnisbakken, er wordt gebarbecued en er blijft vuilnis liggen. We gaan dit bespreken met de wethouder.

7 juli 2015:

Henri Dunantstraat: Er komt een extra bord voor eenrichtingsverkeer, zodat de chauffeurs van geparkeerde auto’s kunnen zien dat ze niet terug kunnen rijden in de richting vanwaar ze gekomen zijn. Dat is nu niet duidelijk.
De Gemeente zal ook een nieuwe zitbank plaatsen. Wij hebben gevraagd om eerst te overleggen met de bewoners of die bank nog op dezelfde plaats moet komen of ergens anders. Verder heeft de dorpsraad gevraagd of de Gemeente ervoor wil zorgen dat de troep in deze straat opgeruimd wordt.
Er is toegezegd dat dit zal gebeuren.

Speelbos “Fort Ravot” :  Er zijn twee vuilnisbakken geplaatst, die duidelijk in een behoefte voorzien. We hopen dat dit zo blijft, zodat het speelbos geen vuilnisbelt wordt.
Verder heeft de dorpsraad geconstateerd dat de fietscrossers de baan dusdanig hebben uitgebreid, dat er ook gecrost wordt in het gedeelte waar de kleuters/peuters spelen.
Dat is natuurlijk gevaarlijk en niet de bedoeling. We zijn met de Gemeente in onderhandeling hoe we het crossgedeelte beter kunnen afscheiden van het speelgedeelte.
Verder hebben wij ideeën om de rioolbuizen in Fort Ravot op een meer creatieve manier te gebruiken. We gaan met de Gemeente bekijken wat mogelijk is.

Dinsdag 14 juli komt in de Gemeenteraadsvergadering een voorstel voor de bouw van een nieuwe school en sportzaal aan de Badhuisweg. Bij de bouw van de nieuwe school zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid om later, indien nodig, uit te breiden tot een MFA

26 mei 2015:

Introductie nieuwe inwoners:  De Gemeente gaat opnieuw starten met een voorlichtingsdag voor nieuwe inwoners. Een vertegenwoordiging van de dorpsraden wordt hiervoor niet uitgenodigd. We hopen dat de Gemeente de nieuwe inwoners zal attenderen op onze website.

Vissteiger:  de vissteiger in het Weelken, die onder water staat, zal deze zomer omhoog gehaald worden.

Landbouwroute (Veldweg):  de dorpsraad vraagt nog steeds aandacht voor het feit, dat het belangrijk is om landbouwverkeer uit het dorp te weren.
Door aanleg van de Veldweg is dit probleem niet verholpen. De Gemeente is hiervan door de dorpsraad op de hoogte gesteld. 

Speelbos “Fort Ravot”. Met hulp van Landschapsbeheer en enkele vrijwilligers, hebben de leden van de dorpsraad onlangs een stuk wilgentunnel aangelegd. (zie foto’s). Na één week was dit werk alweer vernield  zoals iedereen in de krant heeft kunnen lezen.  Op advies van Landschapsbeheer laten we de afgeknakte takken voorlopig staan, in de hoop dat ze uitschieten en we ze alsnog vast kunnen maken aan de rest.  We hopen dat de mensen die er vlakbij wonen en er wandelen, een oogje in het zeil houden en ons waarschuwen.  Ook bij het speelhuisje is een soort verrekijker eraf gehaald en waarschijnlijk weggegooid.
In de hoop dat iedereen zijn eigen afval mee naar huis zou nemen, en om overlast van ongedierte te voorkómen, waren er nog geen vuilnisbakken geplaatst.
Gezien de grote bergen afval die er nu liggen, hebben we alsnog een verzoek ingediend bij de Gemeente om een afvalbak te plaatsen en die ook op gezette tijden leeg te maken.
Voor het vernielde bord bij de ingang zoeken we nog een oplossing.

Jammer genoeg moeten we constateren dat alles wat de dorpsraad doet om het de jeugd naar de zin te maken, binnen de kortste keren weer afgebroken wordt.
Toch zijn we bezig met het ontwerpen van zitbankjes, zodat ouders en opa’s en oma’s die de kinderen begeleiden, binnenkort niet meer hoeven te blijven staan.

Hondenuitlaatterein.  Er zijn niet veel mogelijkheden binnen de bebouwde kom. We weten momenteel ook niet hoe groot de behoefte is om honden binnen een afgezet terrein even
los te laten lopen. Mensen die dit willen kunnen dit kenbaar maken aan de dorpsraad. Als er voldoende draagvlak voor is, kan er misschien iets gerealiseerd worden.

14 april 2015:

Veldweg (landbouwroute E290): Er is antwoord binnengekomen van de Gemeente op onze brief van 18 februari. Hierin wordt gesteld dat de Veldweg een alternatieve route is.
Het landbouwverkeer kan dus ook de bestaande route blijven volgen. Er komt geen verbodsbord om rechtsaf te gaan als men de Verrekijker op komt en het verkeer richting Heikant blijft gewoon door het dorp rijden via de Geslechtendijk, Hoofdstraat en Wilhelminastraat.
De dorpsraad is van plan hierover een gesprek aan te vragen bij de Gemeente.

Nieuwe rotonde bij Absdale. De dorpsraad is ingelicht over de gewijzigde plannen voor de nieuwe rotonde bij Absdale. In juni komt er opnieuw een informatie avond voor de bewoners in De Bourgondiër. Dan wordt het verbeterde tracé gepresenteerd.  Dit is tevens de start van de bestemmingsplanprocedure. De werken zullen in 2016 uitgevoerd worden.

Speelbos Fort Ravot. Nu het wat beter weer is, is ook het waterprobleem opgelost. Bij de crossbaan heeft de Gemeente de grond bewerkt, zodat er een betere afvoer is.
Ook de rioolbuizen zijn op hun plaats gelegd. We willen nu zo spoedig mogelijk beginnen met de aanleg van de wilgentunnel.
  Vrijwilligers graag aanmelden bij de dorpsraad!!  
De aanleg van een hoogstamfruitboomgaard opzij van de crossbaan, staat gepland voor dit najaar.

Hondenuitlaatterrein: bij de dorpsraad is de vraag binnengekomen voor een afgesloten  terrein waar honden los  kunnen lopen. We zullen bij de Gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn.

 

10 maart 2015

Rabo Clubkas Campagne:  we hopen voor de Dorpsraad (en natuurlijk ook voor de KBO) dat zoveel mogelijk Rabobank rekeninghouders die lid zijn, gebruik maken van de mogelijkheid
om op ons te stemmen tussen 2 en 14 april via  www.rabobank.nl/zvl  Elke stem is geld waard voor onze stichting. (voor meer info, zie pamflet op deze website)

MFA  (Multifunctionele Accommodatie): Stand van zaken: we wachten het ambtelijk advies af, daarna volgt het raadsbesluit.

Openbaar vervoer: 2 leden van de dorpsraad hebben de bijeenkomst met Gedeputeerde G. van Heukelom in Vogelwaarde bijgewoond. Bijna alle wijk- en dorpsraden uit de Gemeente Hulst waren hierbij aanwezig. Veel vragen en problemen m.b.t. de nieuwe busdiensten kwamen aan de orde. Hier werd door de gedeputeerde en de provinciale ambtenaren goed naar geluisterd, en men gaf toe dat de provincie veel te laat was met de uitkomst van alle ingediende bezwaren. Resultaat is, dat er tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld is om de grootste knelpunten op te lossen.
Voorlopig blijft lijn 10  van Terneuzen, via Vogelwaarde, Hengstdijk, Kloosterzande, Kuitaart en Terhole ieder uur naar Hulst rijden, tot augustus. Er zal gekeken worden of de lijn rendabel is, maar met de zomer voor de deur denken wij dat dit geen reëel beeld zal geven. In de wintermaanden is het natuurlijk veel drukker.

Speelbos:  Het bord is vernield. De dorpsraad zoekt een andere oplossing. Het grootste probleem is momenteel  het water op de crossbaan. Hierover is al contact geweest met de gemeente.
Als het droog weer blijft, zal de gemeente de grond bewerken, zodat het water beter wegloopt. De crossbaan zal opnieuw aangelegd moeten worden. Er staan wilgentakken gereed voor het maken van een wilgentunnel. We willen dit eind april uitvoeren o.l.v. Landschapsbeheer en met behulp van vrijwilligers. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij de dorpsraad.

Landbouwroute (Veldweg): De dorpsraad heeft een brief gestuurd aan de Gemeenteraad, omdat wij ons zorgen maken over de gevaarlijke situaties die ontstaan voor fietsers en bromfietsers bij de kruising.
Bovendien is er van het begin af sprake geweest van een verbodsbord naar rechts als het landbouwverkeer de Verrekijker op komt. Dit om te voorkómen dat de landbouwmachines toch weer door de bebouwde kom van St. Jansteen gaan rijden. Dat bord staat nu niet meer op de tekening. We wachten de reactie van de Gemeente af.

Vernielingen: De vernielingen in de Brouwerijstraat en andere straten in het dorp hebben wij weer doorgegeven aan de wijkagente. Er wordt momenteel door de politie serieus onderzoek gedaan om de daders te pakken te krijgen. Verder kunnen wij als Dorpsraad hier niets aan doen. Wij vragen nogmaals iedereen die iets verdachts ziet, dit onmiddellijk te melden en als het kan een foto te maken van de dader (s) of verdachte auto.

Vissteiger: Er wordt bekeken of de vissteiger die onder water staat, omhooggehaald kan worden.  

 

3 februari 2015

Terugkoppeling vragen aan B&W tijdens de jaarvergadering: de antwoorden die de dorpsraad reeds heeft ontvangen van de Gemeente, zullen in het verslag in een afwijkende kleur onder de betreffende vraag worden vermeld.  De dorpsraad zal aan de Gemeente vragen hoe het staat met de zaken waarop we nog geen antwoord gekregen hebben.

 Clubkascampagne Rabobank:
  De Dorpsraad doet, samen met de KBO St. Jansteen, mee met de clubkascampagne van De Rabobank.  De Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verdeelt een donatiebudget van € 60.000 onder de deelnemende verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hebben aangemeld. Iedere inwoner die een rekening heeft bij de Rabobank, en die tevens lid is, kan  begin april  zijn/haar stem uitbrengen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest U op een door ons opgesteld pamflet, wat binnenkort huis-aan-huis verspreid wordt in St. Jansteen en Kapellebrug. Dit pamflet vindt U bovendien op onze website.  Onder het motto: STEEN VOOR JONG EN OUD – STEEN VOOR IEDEREEN, willen de Dorpsraad en de KBO zoveel mogelijk stemmen verwerven. Iedere stem is geld waard, wat besteed zal worden aan activiteiten en voorzieningen ten behoeve van jong en oud.

Vernielingen: Het groepje jongelui wat verantwoordelijk is voor de vernielingen in het dorp is bij de politie bekend. Er zal extra gecontroleerd worden, maar dan nog is een “heterdaadje” niet altijd gemakkelijk. Wij kunnen de politie behulpzaam zijn, door meteen melding te maken als we ongeregeldheden zien, b.v. via Burgernet.  
Probeer foto’s te maken met je telefoon voor  bewijsmateriaal.


Openbaar vervoer: Eind februari komt er in Kloosterzande nog een aparte, door de Gemeente georganiseerde bijeenkomst  met gedeputeerde G. van Heukelom en enkele mensen van de Provincie over de knelpunten in het openbaar vervoer, met name na 1 maart, als de nieuwe dienstregeling ingaat. Zodra de datum bekend is, zullen wij dit op de website zetten.
Deze niet-openbare bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 februari om 19.30 uur in het dorpscentrum van Vogelwaarde.

Klus- en kuisdag: De Dorpsraad heeft zich bij de Gemeente ook aangemeld voor de “klus- en kuisdag” op St. Jansteen. We hebben hiervoor een prioriteitenlijstje ingediend  t.a.v. groenvoorzieningen en openbare veiligheid. Bij de realisering hiervan wordt uitgegaan van “eigen kracht” (participatiemaatschappij). Het beoogde resultaat is een kwaliteitsverbetering van de openbare groenvoorzieningen.
Zodra bekend is wanneer St. Jansteen aan de beurt is, zullen wij via de website uitleggen hoe dit georganiseerd gaat worden. Later meer hierover.


Stimuleringsbudget: In het kader van het stimuleringsbudget van de Gemeente, hebben wij het volgende project ingediend: “Verfraaiing van het sociaal maatschappelijk hart van St. Jansteen, het centrum, bijvoorbeeld door het aanbrengen van nog meer sfeerverlichting op het Martje van Wardje, bloempotten aan de lantaarnpalen, en een jeu-de boules baan aan de rechterkant van de kerkmuur. Dit alles ter optimalisering van de leefbaarheid”

Jaarvergadering: De datum voor de Jaarvergadering 2015 is dinsdag 3 november.

Speelbos. Het bord “Fort Ravot” is nu onherstelbaar vernield.

 

2 december 2014:

 

Het verzoek van de Gemeente om vóór 19 december 3 prioriteiten door te geven voor openbaar groen en 3 voor veiligheid in St. Jansteen.

Evaluatie jaarvergadering.  De Dorpsraad is tevreden over het verloop van deze avond. De opkomst (83 inwoners) was goed. Vorig jaar waren er 65. Alle vragen
en antwoorden staan inmiddels op de website bij de notulen. De vragen die op de vergadering onbeantwoord zijn gebleven, worden momenteel door de Gemeente
bekeken en de antwoorden worden aan de Dorpsraad doorgegeven. Wij zetten deze dan op de website.

Licht & Hoop feest. Wij organiseren dit jaar geen Licht & Hoop feest op 11 december, omdat op 12 december de basisschool een kerstmarkt organiseert, ook met kerstman,
krentenbrood, chocolademelk en Glühwein. Twee dagen achter elkaar hetzelfde evenement gaat ten koste van het een of het ander. De Dorpsraad zal wel de verlichting
aanbrengen bij het Martje, de gerestaureerde kerststal wordt geplaatst en er komen twee kerstbomen met verlichting.


We hopen dat er door de “vernielers” enig respect kan worden getoond voor het werk van de vrijwilligers die er steeds weer alles aan doen om St. Jansteen aantrekkelijk te maken en te houden.

Natuurspeelbos Fort Ravot. We gaan het bord, wat al in de eerste week gesloopt werd, opnieuw ophangen.
Verder proberen we met de Gemeente een oplossing te zoeken voor het vuilnis (lege plastic flessen en andere verpakkingen) dat in  het speelbos wordt neergegooid.
Een afvalbak  is niet direct een oplossing, omdat dit ongedierte aantrekt. Liever hadden wij gezien dat ieder zijn eigen vuilnis meeneemt om thuis in de afvalbak te gooien.

De Dorpsraad zoekt nog vrijwilligers die deze winter mee willen helpen bij de aanleg van een wilgentunnel in het speelbos, onder leiding  van Landschapsbeheer. 
Aanmelden kan via de mail van de dorpsraad.

Gesprek wijkagente. Het gesprek wat de Dorpsraad heeft gehad met de wijkagente heeft geresulteerd in extra politiecontroles bij Plein de Mate, Spar, fietstunnel,
voetbaltribune, fietspad naast de kerk en Badhuisweg.
Verder zijn enkele lichtmasten op de nachtbrander gezet bij de containeropslag/parkeerplaats Badhuisweg en
bij Plein de Mate. Er wordt ook gekeken naar de onveilige situatie die zou kunnen ontstaan bij de aansluiting van de nieuwe landbouwweg op de Verrekijker.

LEADER bijeenkomsten.  Enkele leden van de Dorpsraad hebben de LEADER bijeenkomsten bijgewoond. LEADER is een gebiedsbijeenkomst om gezamenlijk te komen tot een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie. Op vragen als: “Wat is de kracht van de streek?” en “Wat leeft er op dit moment in het gebied en wat wordt in de toekomst belangrijk?”
wil men antwoorden krijgen die de basis kunnen vormen van de nieuwe ontwikkelingsstrategie
van Z.Vl. in de periode 2015-2020.

MFA – stand van zaken. De Dorpsraad verwacht in december de uitslag van het door Woongoed gedane onderzoek.

Absdale – nieuwe rotonde.  Op woensdag 10 december a.s. is er tussen 18.30 en 21.30 uur een inloopavond in De Bourgondiër. Er zullen mensen van de provincie
aanwezig zijn om a.d.h. van situatietekeningen belangstellenden te informeren over de geplande nieuwe rotonde oostelijk van Absdale.

 

 

De volgende vergadering van de dorpsraad is op dinsdag 3 februari 2015. Inloop van 19.30 tot 20.00 uur. 

 

VERSLAG VAN DE OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 10 NOVEMBER 2014.

Aanwezig: Burgemeester J.F. Mulder en de wethouders Diana van Damme, Frank van Driessche, Jean-Paul Hageman en Adri Totté.

                Dorpsraadleden: Roland Merckx (voorzitter) , Hermine Lernout (secretaris), Barby Duysserinck,Titus Huijskamp, Eric de Kind en Jo van Remortele.

                Gastspreker:  Dr. Guido Wallagh

1. OPENING

     De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Er zijn ongeveer 83 bezoekers.

2. NOTULEN OPENBARE VERGADERING 2013.

     Secretaris Hermine Lernout meldt, dat geen enkel punt uit de jaarvergadering van 2013 onafgerond is gebleven.
    Alle vragen en antwoorden staan al een jaar lang op de website van de dorpsraad, zodat de meeste bezoekers hiervan kennis hebben kunnen nemen.
    Zij denkt dat dit de meest efficiënte wijze van communicatie is tussen dorpsraad en bewoners, omdat vrijwel iedereen internet heeft.
    Op de vraag of er mensen zijn met suggesties om dit op een andere manier te doen, wordt niet ingegaan, waaruit we mogen concluderen dat iedereen het hiermee eens is.
    Hoewel reeds schriftelijk beantwoord, blijft er nog één vraag over met betrekking tot het dempen van de vijver bij het terrein van VDM. Er is reeds meegedeeld dat deze
    vraag bij het Waterschap thuishoort.
    Mevr. Van Damme biedt de vragensteller aan te bemiddelen, door contact te leggen met het Waterschap voor een afspraak op het stadhuis, waarbij deze persoon
    ook zal worden uitgenodigd.

 3. GEREALISEERDE PROJECTEN.

Project Kapellebrug.
Titus Huijskamp geeft aan de hand van foto’s een korte presentatie over het afgeronde project bij Kapellebrug: de rotonde, de middengeleider en het fietspad
vanaf de Brouwerijstraat tot de supermarkt.
Hij merkt op, dat het fietspad eigenlijk geen volwaardig fietspad is, omdat een gedeelte daarvan niet voldoet aan de breedtenorm van 3 meter, daarom is dat
gedeelte een voet/fietspad. Het bord voetpad, wat er eerst stond is verwijderd, zodat er nu ook gefietst mag worden.

4.  NOG TE REALISEREN PROJECTEN.

MFA  (Multifunctionele Accommodatie)

(Een combinatie van onderwijs, sport, cultuur en welzijn onder één dak)

Uit Amsterdam is Dr. Guido Wallagh gearriveerd. Hij stelt zich voor, is  o.a. hoofddocent Planologie aan de Universiteit van Utrecht  en partner-adviseur bij Inbo en
zeer ervaren op het gebied van stad- en dorpsvernieuwing. Aan de hand van een voorbeeld uit de buurt (Sas van Gent) laat hij zien hoe daar in samenwerking met woningcorporatie
Woongoed een oude buurt een totale facelift heeft gekregen en hoe door samenvoeging van allerlei voorzieningen in een gebouw, de leefbaarheid binnen Sas van Gent enorm
verbeterd is. Hij toont aan dat iets wat nu een dure voorziening is, op de lange termijn alleen maar voordelen oplevert (2 scholen onder één dak, sport- en culturele voorzieningen
daarbij, in combinatie met woningen voor ouderen en een bibliotheek). Het op de been houden van slechte accommodaties kost veel geld en een dure investering wordt op termijn
terug verdiend. Mensen zijn geneigd geen afstand te willen doen van reeds lang in gebruik zijnde gebouwen, maar op de langen duur zal het financieel niet meer mogelijk zijn
deze gebouwen in stand te houden en zullen deze toch verdwijnen.

Na deze presentatie worden de volgende vragen gesteld:

Vanuit de toneelvereniging heeft men de zaal in Sas van Gent bekeken. Het is geen zaal die geschikt is voor theater.
Vanaf rij 4 zie je niet meer wat er op het podium gebeurt.

Guido Wallagh: niet elke functie kan in hetzelfde gebouw. Sport en theater is inderdaad moeilijk te combineren.

Hierna wordt door iemand van de toneelvereniging opgemerkt, dat de Gemeente gezegd zou hebben dat toneelspelen gemakkelijk in een sportzaal kan.
Guido Wallagh: “SAMEN moet groeien, maar er zijn wel mogelijkheden. Men moet kijken wat de meerwaarde is om samen te gaan en ook wat financieel mogelijk is.

Reactie A.Totté: “We praten al bijna 13 jaar over een MFA. Er is een klankbordgroep waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Er is gesproken met 27 partijen.
Er is nog geen tekening gemaakt. De volgende stappen worden gemaakt:

Guido Wallagh: “Het kan ook goedkoper. Er komt een nieuwe kijk op de exploitatie. De exploitatie kan door vrijwilligers gedaan  worden”.

Vanuit de zaal komt de vraag, of een aantal verenigingen samen de Warande kan kopen en zelf exploiteren.
Hierop antwoordt wethouder Totté, dat ze morgen maar eens langs moeten komen omdat hij nu niet kan zeggen wat de prijs is.

Hierna wordt Guido door de dorpsraad bedankt voor zijn bijdrage en wordt hem een kleine attentie overhandigd.

5.   VEILIGHEID EN INBRAAKPREVENTIE door Burgemeester J.F. Mulder

Het thema van de presentatie is: “Had ik het kunnen voorkómen?” Alvorens de burgemeester hiermee begint, stelt hij eerst de nieuwe wijkagente, Ingrid van Dessel, voor.
Wij hebben sinds kort twee wijkagenten. Ingrid heeft als werkgebied o.a. St. Jansteen en verder de kernen van de oude gemeente Hulst.

Allereerst worden enkele feiten en cijfers getoond. Sinds 2011 is het aantal woninginbraken en pogingen hiertoe, in St. Jansteen iets afgenomen.
De preventieactie met de “voetjes” gaf een positieve uitkomst, er moest geen enkel voetje achtergelaten worden in de gecontroleerde wijken.
De burgemeester benadrukt dat de hulp van de burgers nodig is voor het verhogen van de heterdaad aanhoudingen. Hierbij is ook de hulp ingeroepen van dagbladbezorgers,
die vroeg in de ochtend op pad zijn en vaak snel zien of zich ongewone situaties voordoen in de wijken. Verder moet men niet schromen om 112 te bellen bij verdachte situaties.
Ook hondenbezitters kunnen vaak nuttige informatie verschaffen. Vervolgens wordt een aantal maatregelen tegen inbraak getoond en wordt aangeraden zich aan te melden
bij Burgernet. Het tweede gedeelte van de presentatie gaat over brandpreventie en tot slot nog wat informatie over Hartveilig Wonen.
De volledige presentatie is hier te vinden: Presentatie burgemeester JF Mulder

Vanuit de dorpsraad komt de vraag of de gemeente Hulst inmiddels is aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit is inderdaad het geval, maar er zijn momenteel slechts 52 vrijwilligers
aangemeld en dat is nog veel te weinig. Het gaat pas functioneren als er genoeg vrijwilligers zijn. Men gaat er bij de gemeente hard aan werken o.a. door het geven van
gratis cursussen. Na deze presentatie toont  de dorpsraad nog een foto van het vandalisme in de afgelopen week.
Het b
ord bij de ingang van Fort Ravot is omver getrokken, de brievenbus aan de Verrekijker opgeblazen en een vuilnisbak aan de Jos Everaardstraat opgeblazen. Verder nog
met kerstmis 2013 de vernieling van de pas gerestaureerde kerststal. De vraag is: Hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken?
Een oproep van de burgemeester aan alle inwoners: geef a.u.b. een signaal door als je iets ziet. Vaak zijn het dorpelingen die bekend zijn.

6.  MOGELIJKHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN.

Wat gebeurt er met de kerktoren (eigendom van de Gemeente), als de kerk gesloten wordt?
Jean- Paul Hageman: De gebouwencommissie is bij hem geweest. Het definitieve eindadvies aan het bisdom is, dat de kerk in St. Jansteen dicht gaat. Dat zal niet, zoals
eerder vermeld, de zomer van 2015 zijn, maar een jaar later. De Gemeente probeert er alles aan te doen om het gehele gebouw te behouden, maar een andere bestemming
vinden is moeilijk. Ook het bisdom heeft hier inspraak in en die zijn zeer conservatief. HetHeH
Als  college wil men planologisch faciliteren en ideeën zijn welkom bij de gemeente.


Tracé nieuwe parallelweg landbouwroute N290. Wat is de invloed van de verkeersstroom op de richting Verrekijker en de rest van St. Jansteen?
Wordt er iets gedaan met het fietspad en wordt rekening gehouden met voetgangers en fietsers?
Diana van Damme: Met deze weg wordt gestart in 2015. Eerst komt er een inloopinformatieavond. Het is een project van de gemeente en de provincie samen.
Vooraan in de zaal ligt een tekening van het plan ter inzage voor belangstellenden.


Verlichting en bermen fietspad naar Heikant. Wordt hier nog iets aangedaan, omdat de toename van het aantal fietsbewegingen volgens ons is toegenomen.
De bermen zijn erg kapot gereden. Hoe zit het met het onderhoud van de bermen?
Antwoord van Diana van Damme: De gemeente heeft hier met het Waterschap over gesproken. Deze maand komt men kijken. Zij verwacht ook dat de verlichting er komt.
We worden op de hoogte gehouden.


Gevaarlijk onoverzichtelijk punt Badhuisweg/Oude Drydijck. Afgelopen woensdag is hier een ongeluk gebeurd met een kind uit de wijk. Men vraagt om een
bord met opschrift: pas op, uitrit sportvelden o.i.d.

Diana van Damme: zij kent de situatie niet, zal zich eerst ter plaatse oriënteren. De dorpsraad krijgt hiervan nog bericht.Nagekomen antwoord:
Er wordt door de gemeente geen bord geplaatst met het opschrift ‘Pas op: uitrit sportvelden’ o.i.d. De inrichting ter plaatse voldoet. Daarnaast gaat het niet om een uitrit.


30 km zone. Reeds een groot aantal straten is 30km zone. Men houdt zich er slecht aan. Misschien is het beter ALLE straten van het dorp 30 km te maken.
Diana van Damme: dat gaat misschien in 2015 gebeuren. Op de website van de Gemeente staan de plannetjes volgens het GVVP (gemeentelijk verkeersveiligheidsplan).

De vrachtauto’s bij de firma Pateer staan op straat als de eigen parking vol is. Is daar iets tegen te doen? Kan Pateer verhuizen naar een andere locatie,
bijv. het terrein van Mortier?
Diana van Damme: zij heeft rond de tafel gezeten met deze mensen, maar verhuizen is niet te betalen. We mogen blij zijn dat er bedrijvigheid is in ons dorp.
Jean- Paul Hageman voegt hieraan toe, dat de Gemeente hiervoor geen middelen heeft. Hij wil nog wel een poging doen als dit kwaliteitsverbetering voor het dorp betekent.
Vanuit de dorpsraad komt een simpele oplossing: vrachtwagens die niet direct bij het bedrijf terecht kunnen moeten naar de parking aan de Hogeweg en kunnen opgepiept
worden als er bij het bedrijf weer een wagen wegrijdt en er dus plaats is.


Is er nog nieuws over de kippenfarm in de Lekestraat?

Diana van Damme: De Raad van State heeft de bouwvergunning goedgekeurd. De milieuvergunning was door de gemeente Stekene afgekeurd. Het bedrijf is in beroep
gegaan bij de provincie Oost-Vlaanderen en toen is de milieuvergunning  ook goedgekeurd. De gemeente Hulst kan hier binnen 60 dagen op reageren en gaat dat ook doen.
De uitkomst hiervan wordt meegedeeld aan dorpsraad Heikant.

Opmerking uit de zaal over het MFA en het betoog van Dr. Wallagh: de KBO heeft een grote zaal nodig en de toneelvereniging kan geen uitvoering geven in een
sportzaal, dus moet de Warande open blijven.
Adri Totté: We gaan niet weer dezelfde discussie beginnen en gaan door op de ingeslagen weg.

Hartveilig Wonen: Is er een lijst waar de AED apparaten hangen.
J.F. Mulder: ja, die is er, maar veel apparaten hangen binnen bij bedrijven, die na werktijd gesloten zijn.

De dorpsraad wil toch graag die lijst, ook overdag kan men een hartinfarct krijgen. En hoe zit het met het onderhoud van die apparaten?

J.F. Mulder: dat zit in het systeem. De lijst krijgen we toegestuurd.


Een jonge ouder uit de zaal houdt een pleidooi voor snel een nieuwe school/MFA  (speciaal gericht aan de tegenstanders in de zaal).
Een nieuwe school is dringend nodig, op een andere plek, want waar de school nu staat is het levensgevaarlijk. Ook moeten de kinderen door weer en wind naar
een slechte oude gymzaal bij het voetbalveld. Denk eens niet alleen aan het belang van de oudere mensen, maar ook aan het belang van de jongeren en kinderen,
aan het belang voor de toekomst.
Adri Totté:  in december 2016 staat er een kerstboom in een nieuwe school.


Wanneer wordt de buurt waar de nieuwe school komt hierbij betrokken?
Adri Totté: met de omwonenden wordt gepraat als er meer concrete plannen zijn. Hij zal de naam en het adres van de vragensteller meenemen.

De St. Janshof komt uit op de Brouwerijstraat. Rechts gaat voor. Kan er een bord geplaatst worden dat dit een gelijkwaardige kruising is en kan het bordje 30 km
een wat groter bord worden?
Diana van Damme: Hier zal naar gekeken worden, ook naar een groter bord.Nagekomen antwoord:
St. Janshof: Op een gelijkwaardige kruising plaatsen we geen borden. Het bord voldoet aan de wettelijke normen.


Kan er een extra zebrapad komen in de Wilhelminastraat bij De Kroon, en een extra aan de andere kant vanaf De Kroon, richting Martje?
En kunnen de haaientanden opnieuw geschilderd worden?
Diana van Damme:
dit wordt bekeken.Nagekomen antwoord:
Er ligt een zebrapad waar gebruik van kan worden gemaakt! Er wordt een servicemelding gemaakt om de haaientanden opnieuw te schilderen.

Kan de regeling hersteld worden dat vrachtwagens  op de Hogeweg parkeren, totdat het hun beurt is om te laden?
Diana van Damme: er zal opgelet worden dat de regels nageleefd worden.


In Abdale zit inmiddels de derde uitbater van Café Restaurant De Bourgondiër. Bij de eerst twee is het steeds mislukt. Nadeel van de ligging is de varkenshouderij
van Knoops, die voor stankoverlast zorgt. Knoops wil gaan uitbreiden, dus nog meer stank.Kan de varkenshouder verplicht worden tot het plaatsen van luchtwassers?

B&W weten dit niet, het wordt nagekeken.Nagekomen antwoord:
Er kan niet zomaar verplicht worden om luchtwassers te plaatsen.  Zolang een bedrijf qua stank en ammoniakuitstoot aan de regelgeving voldoet – en dat is in de onderhavige
situatie het geval – kan hij niet verplicht worden tot extra emissie -beperkende maatregelen.


Hoe zijn de onderhandelingen met België over onderwijs en kinderopvang?
Frank van Driessche: Veel kinderen in de grensstreek gaan naar België, waar onderwijs en opvang weinig tot niets kost. In Nederland is het heel duur, dus daar verliest men
klanten. Uit het overleg is gekomen dat er al 2 maanden een verzoek ligt bij staatssecretaris Dekker om voor de grensregio een regeling te treffen. In Koewacht heeft men nu
een startgroep voor kinderen vanaf 2,5 jaar gratis. Men heeft de kinderen dan vanaf 2,5 in het oog zodat ze gemakkelijk kunnen doorstromen naar de Nederlandse basisschool.
Frank hoopt binnen enkele weken antwoord te krijgen, eventueel een opstart van een pilot in de Gemeente Hulst. Er is 3 ton voor gereserveerd.


Omdat er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter om 22.00 uur stipt de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tot slot bedankt de burgemeester de dorpsraad voor de organisatie van de avond en biedt namen het gemeentebestuur nog een drankje aan.

 

 


Terug naar Start Pagina