Template without logo


Vergaderingen 2012/2013:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

25 september:

16 oktober:

21 november (jaarvergadering): VRAGEN VAN DE BEWONERS EN ANTWOORDEN VAN B&W TIJDENS DE JAARVERGADERING (een korte samenvatting)

Wat is de situatie op Kapellebrug?
Antwoord Clen de Kraker:
Hierover is men al 12 jaar in gesprek met de gemeenten Beveren, Stekene en St. Gillis-Waes. Besloten is  nu, dat er een ovale rotonde komt (een ovatonde, ook wel ovonde genoemd). De grond is aangekocht. Eerst moeten alle procedures doorlopen worden. Toch wil men nu al overleggen met de bewoners (het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden). Men wil kijken wat de problemen zijn o.a. de toegankelijkheid tot het kapelletje en de benzinepomp. In dit stadium zijn er nog aanpassingen mogelijk. Er komen nog meer overlegmomenten.

Waar is het bord “Zeeuws-Vlaanderen” gebleven op de linkeroever?
Antwoord Clen de Kraker: District 121 in België heeft besloten dit bord niet meer terug te plaatsen.  Dit is wel begrijpelijk, want wij plaatsen in Nederland ook geen borden voor andere gebieden, alleen belangrijke steden. Dus het bord Brugge, Rotterdam, blijft wel staan.

Verpaupering “Krot of Kans?” Wanneer is Sint Jansteen aan de beurt?

Antwoord Diana van Damme:
Eigenaren van oudere woningen  blijven aanmaningen krijgen om hun huis op te knappen. Ze worden hierin begeleid (niet financieel), maar er worden mogelijkheden aangedragen. Dit gebeurt niet in alle kernen tegelijk. Men is nu met 10 woningen bezig in 3 kernen. Daarna gaat men verder en  is wellicht St. Jansteen aan de beurt.

Stand van zaken riolering Hoofd- Hemelstraat?
Antwoord Clen de Kraker: Het systeem is veranderd. Heikant is afgekoppeld, zodat wateroverlast van die kant nu niet meer mogelijk is. Het werk is inmiddels zover klaar, maar de straat ligt nog niet goed. Daar wordt momenteel niets aan gedaan omdat men nog verder moet met deze straat tot het Martje van Wardje. Dit werk start na de zomer van 2013.  Er wordt een volledig nieuwe riolering gelegd tot het Martje van Wardje  In 2014 is de Geslechtendijk tot Neckermann aan de beurt en de Wilhelminastraat tot de school. Hier komen betere verkeersremmers en het wordt een 30km zone. Er komt vóór de zomer van 2013 een informatieavond over dit plan.

Conditie van het wegdek Burg. IJsebaertstraat – Prins Hendrikstraat. Wordt hier nog iets aangedaan?
Antwoord Clen de Kraker: Nadat de rioleringswerkzaamheden klaar waren zijn de oude stenen gekeerd en teruggelegd.  Het resultaat is een zeer hobbelig wegdek. Men hoopt dat de stenen zich nog een beetje “zetten” in de loop van de tijd.  De trottoirs zijn wel compleet vernieuwd en liggen goed. In het geval van de Hoofd- Hemelstraat en Geslechtendijk zal deze methode niet meer toegepast worden, maar komen er ook voor de straten compleet nieuwe stenen.

Groenbeplanting Prins Hendrikstraat, Burg. IJsebaertstraat, Eikenlaan, Jos Everaardstraat. Wanneer komen de bomen terug?
Antwoord Clen de Kraker: In het voorjaar van 2013 worden de nieuwe bomen aangeplant.

Project Steen voor Steen (MFC Multifunctioneel Centrum). Stand van zaken?
Antwoord Adri Totté (bij afwezigheid van wethouder F. van Driessche): De drie partijen  hebben nog geen overeenstemming bereikt.  Gemeente en Schoolbestuur (Leertij) zijn het samen eens, maar Stichting De Warande is niet akkoord met de m2 oppervlakte die ze in het nieuwe gebouw zouden krijgen. Er is een nieuwe berekening gemaakt door het ICS waaruit blijkt dat men 121m2 extra ruimte nodig heeft.  Ook hiermee gaat  het bestuur van de Warande niet akkoord. Zij denken zeker 900m2 nodig te hebben. Volgende week is er weer een overleg, en als men er niet samen uit komt wordt toch de knoop doorgehakt. Het huidige gebouw is van de Gemeente, dus B&W kunnen hierover altijd een besluit nemen. Ook de initiatiefgroep Steen voor Steen wil vooruit.

Veiligheid fietspad Heikant – Sint Jansteen. Onveilige bermen, een stuk zonder verlichting. Wat kan de Gemeente hieraan doen?
Antwoord Clen de Kraker: De verlichting op dat stuk van 500 meter is voor rekening van het Waterschap. In het buitengebied wordt alleen verlichting aangelegd als de verkeersintensiteit zodanig is, dat dit nodig is i.v.m. de verkeersveiligheid. . Dat is hier niet het geval. Vooral schoolkinderen maken gebruik van dit fietspad en die rijden  alleen overdag.
Wat betreft het verzoek om een vrij liggend fietspad: dit komt er niet. Na onderzoek is gebleken dat er per etmaal 210 voertuigen passeren. Een vrij liggend fietspad komt pas in beeld bij 1250 voertuigen. De beschadigde wegbermen worden wel hersteld door het Waterschap, door ze op te vullen met fijn puin.. Als dit niet blijkt te voldoen, kan men nog altijd overgaan op zgn. doorgroeistenen.

Matrixbord Kapellebrug. Wat doet dat bord daar?
Antwoord Clen de Kraker: Het gaat hier om twee situaties: een vaste meting net voor de MCD supermarkt en een variabele meting een eind verderop vlakbij het voormalige grenskantoor.  Het eerste is een vast meetpunt voor snelheid en verkeersintensiteit over de Gentsevaart.  Bij het tweede meetpunt zijn camera’s opgehangen bovenaan de lantaarnpalen. Hier wordt de snelheid gemeten en wordt de automobilist geattendeerd op te hard rijden. Deze metingen  zijn tijdelijk en kunnen ook weer elders opgesteld worden.

Terrein voormalige Rabobank. Wat gaat hier gebeuren?
Antwoord Diana van Damme:
Er is onvoldoende belangstelling voor  particuliere woningen en  huurappartementen.  Er is nu overleg met Curamus over zorggeschikte appartementen. Ook de bouw van een groepswoning voor dementerende ouderen is nog niet van de baan.

Mag er nu gebouwd worden in het nieuwe bestemmingsplan Kapellebrug aan de St. Janstraat?
Antwoord Diana van Damme:
De Sint Janstraat is nu bebouwd gebied, de milieucirkels (vanwege de twee veebedrijven die er zitten) zijn er nu af, dus er kan particulier gebouwd worden.

Hoe staat het met de geplande rotonde bij Absdale (voorbij Life en Garden)?
Antwoord Clen de Kraker: Hier wordt , op z’n vroegst , aan begonnen in de zomer van 2013. Er komt ook een nieuwe parallelweg. Dit wordt een verkeersbesluit van de provincie.

Sluipverkeer vanuit België. Wat doet de Gemeente hieraan?

Antwoord Clen de Kraker:
Landbouwverkeer rijdt nu via Sint Jansteen en de Statie. De gemeente probeert dit zo veel mogelijk tegen te gaan. Hier werd niet verder op ingegaan.

Waarom mogen de Belgen hier gratis hun afval storten in het milieupark?
Antwoord Adri Totté: Het zijn niet altijd Belgen, ook Nederlanders die in België werken hebben vaak een rode nummerplaat, of Belgen hebben hier een vakantiewoning of zitten op een camping en moeten ook hun afval  kwijt. Het is altijd beter dan dat ze het illegaal in  een sloot in de polder dumpen.

Waarom staat er bij binnenkomst van Sint Jansteen geen bord met “Welkom in Sint Jansteen”? Bij veel andere dorpen zie je dat wel.
Antwoord Adri Totté: Er is ooit € 10.000 geschonken aan alle dorpen. Dit geld is door sommige dorpen besteed aan een welkomstbord,andere dorpen hebben er iets anders nuttigs mee gedaan.. De dorpsraad kan toestemming vragen aan de Gemeente om zo’n bord te plaatsen, maar moet nu wel zelf zorgen voor de financiën.
De Gemeente coördineert dit niet. (NB de dorpsraad van Sint Jansteen heeft indertijd extra lantaarns laten zetten aan het Martje van Wardje bij het Valkenhof)

Het 30 km bord als je St. Jansteen binnenkomt vanuit Heikant, is door automobilisten haast niet te zien. Kan hier iets aan gedaan worden?
Antwoord Clen de Kraker: Dit wordt in december opnieuw bekeken. Er wordt een nieuwe 30km zone ingericht met nieuwe borden.

Waarom wordt het donkere stuk van 800m op het nieuwe fietspad in de polder niet verlicht?
Antwoord Clen de Kraker: Zoals al eerder gezegd, is dit geen zaak van de gemeente maar van het Waterschap. Zij doen het niet. Het is geen kwestie van geld, maar ze willen geen precedenten scheppen t.o.v. andere plaatsen.

Ook BN DeStem plaatste enige artikelen over deze onderwerpen:
Forse investeringen in straten Sint Jansteen
Warande ligt dwars bij plan multifunctioneel centrum Sint Jansteen
Geen vrijliggend fietspad bij Oude Drydijck Sint Jansteen
Streep door koop- en huurwoningen Sint Jansteen
Onbegrip over uitblijven verlichting op Oude Drydijck

8 januari 2013:

 • Klachten. Er zijn twee klachten van inwoners bij ons binnengekomen, waar we een oplossing voor proberen te vinden via de Gemeente, de politie en Staatsbosbeheer.

 • Speeltuintjes.  Het plan van de Gemeente om de 12 kleine speeltuintjes in Sint Jansteen in de toekomst te vervangen door één grote speeltuin heeft onze aandacht. 
  Dit kostenbesparende project van de Gemeente wordt als proef toegepast in Sint Jansteen en Kloosterzande. Hiervoor is € 60.000 uitgetrokken. Wij zijn van plan om hierover in gesprek te gaan met de Gemeente om te komen tot een zo goed mogelijke oplossing.

 • Hoofd/Hemelstraat. Herinrichting Hemelstraat en Hoofdstraat na de rioleringswerkzaamheden. De Gemeente heeft ons toegezegd dat hierover een informatie avond zal worden gehouden.
  Het bestuur van de dorpsraad zal hier zeker bij aanwezig zijn.

 • Status vissteigers. In februari vergadert de stuurgroep Leefbaarheid over de vissteigers.  We hopen dan te horen wanneer de aanleg kan beginnen en hoe een en ander wordt gefinancierd.

 • Vergaderingen. De datum voor de volgende DR vergadering is op dinsdag 5 maart in de Warande, aanvang 19.30 uur. In het vervolg zal  1 week vóór de vergadering  op  de agenda via de website bekend gemaakt worden wat de actuele onderwerpen zijn die behandeld worden. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. De actuele onderwerpen zullen dan eerst aan bod komen, voordat het bestuur de andere agendapunten afhandelt.  Uiteraard kunnen de inwoners ook zelf een onderwerp aandragen, waarover ze met ons van gedachten willen wisselen. Op deze manier hopen we meer inwoners van Sint Jansteen te betrekken bij de actuele zaken van ons dorp en de werkzaamheden van de dorpsraad.

5 maart 2013:

 • Status vissteigers. Het verzoek om financiële steun voor de realisering van dit project (onderdeel van het droomtraject) is behandeld  in de vergadering van de Stuurgroep Leefbaarheid en is afgewezen. Reden: binnen het werkbudget 2013 is geen ruimte.  Een teleurstelling voor de initiatiefnemers. Geadviseerd wordt om andere subsidiebronnen aan te boren.  Misschien kan dit project worden geïntegreerd in het speeltuinproject, als we aantonen dat de steigertjes vooral bestemd zijn voor de hengelende jeugd.  De Dorpsraad zal  er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen. De steigerwerkgroep probeert een gedeelte van het benodigde geld bij elkaar te krijgen via het Fonds voor de Sportvisserij. De Dorpsraad onderzoekt nog andere mogelijkheden om dit project tot een goed einde te brengen.

 •  Speeltuinen. Een vertegenwoordiging van de Dorpsraad is voor een informatief gesprek over de speeltuinen bij de Gemeente geweest, samen met Kloosterzande. Er is uitgelegd wat precies de bedoeling is, n.l.  een aantal van de 12 speeltuintjes in ons dorp zal moeten verdwijnen en hiervoor zullen 1 of 2 grotere speeltuinen in de plaats komen, met toestellen die ook geschikt zijn voor de oudere jeugd. De Dorpsraad zal hiervoor op korte termijn een aparte infoavond organiseren, waarvoor betrokkenen (schoolkinderen en hun ouders, bestuur jeugdsoos etc.) zullen worden uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Dat zal  o.a.  aangekondigd worden op de website van de Dorpsraad. Op deze infoavond zal  iemand van de Gemeente aanwezig zijn om voorbeelden te laten zien  van nieuwe natuurlijke “groene”speelmogelijkheden, waar kinderen bijvoorbeeld hutten kunnen bouwen, door greppeltjes kunnen fietsen en in bomen kunnen klimmen. Het is wel de bedoeling dat een aantal speeltuintjes voor de allerkleinsten (2-6 jaar) in de wijken aanwezig blijft.

 • Rotonde Kapellebrug. De voorzitter en secretaris van de Dorpsraad hebben de  informatiebijeenkomst over de  geplande rotonde bij Kapellebrug bezocht. De bewoners van de Gentsevaart maken zich meer zorgen over de manier waarop ze van hun erf moeten komen als de stoplichten weg zullen zijn, dan over de doorstroming vanaf de rotonde Expresweg.  De bewoners van de St. Janstraat vrezen sluipverkeer. Alternatief is een zogenaamd “slim stoplicht”. De Dorpsraad heeft haar visie gegeven in een brief aan het College van B&W en gevraagd vooral de bezwaren van de inwoners van de Gentsevaart en de St. Janstraat zwaar te laten wegen bij de keuze van een rotonde, dan wel een slim stoplicht. Ook is in deze brief aandacht gevraagd voor de gevaren  voor fietsers vanuit Sint Jansteen naar de supermarkt/viswinkel , die hierbij 4 keer (2x heen en terug) de Gentsevaart over moeten steken, wat nu alleen maar mogelijk is als beide stoplichten even op rood staan. 

 • Steenpad. De laatste hand wordt gelegd aan de afwerking en beschrijving van de historische betekenis van de stenen langs de wandelroute, die waarschijnlijk deze zomer officieel geopend zal worden.  Via de website houden wij de inwoners op de hoogte.  

9 april 2013:

 • Financiering vissteigers. De Dorpsraad probeert  alvast het geld bij elkaar te krijgen, wat nodig is om een begin te maken met het plaatsen van de vissteigers. 

 • Informatie-avond speeltuinen Sint Jansteen en Kapellebrug. Deze informatie-avond wordt gehouden op DINSDAG 23 APRIL A.S. OM 19.30 UUR in de Warande. Alle belangstellenden zijn welkom. Er wordt een presentatie verzorgd door wethouder Clen de Kraker en door mevrouw De Haan van de Stichting “Natuur en Zo”. Verder is het de bedoeling dat uit de bewoners een werkgroep gevormd wordt, die gaat meepraten over de invulling van de nieuwe speelgelegenheden.  Mensen die ideeën hebben over hoe dit op een creatieve en vernieuwde manier kan worden uitgevoerd zijn zeer welkom.  Overleg met school, diverse verenigingen en omwonenden zal daarbij niet ontbreken. Doelstelling is om in gezamenlijkheid net dat beetje meer te doen voor de jonge generatie van het dorp.

 • Rotonde Kapellebrug. Hierover zal nog een 2e informatie avond komen. We weten nog niet wanneer, maar houden U op de hoogte via de website.

 • Reconstructie Hoofd- /Hemelstraat.De informatie-avond hierover is gepland op  22 mei. We wachten momenteel nog op de officiële uitnodiging.

 • Steenpad.Op zaterdag  6 april is  “Rond de Boom” de plaquette geplaatst, als beginpunt van het Steenpad.(zie foto). Binnen niet al te lange tijd worden ook de ringen rond de stenen geplaatst en wordt het Steenpad officiëel geopend.

 • Fietspad naar Heikant. Dit heeft nog steeds onze aandacht. Het is niet goed gerepareerd en er moet een andere verdeling van de lantaarnpalen komen.
 7 mei: 
18 juni: 

Verder is de Dorpsraad betrokken bij:

Steenpad. Zoals iedereen  al wel heeft gezien, is het Steenpad zover klaar. Rond alle stenen is een ring aangebracht met tekst. Zodra Martin hersteld is van zijn operatie zal de laatste hand gelegd worden aan de bijbehorende documentatie en zal het pad officieel geopend worden.  Dit wordt gecommuniceerd via de website.

IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS ER GEEN DORPSRAADVERGADERING.DE EERSTVOLGENDE VERGADERING IS OP DINSDAG 10 SEPTEMBER.