DR

Vergaderingen 2018/2019:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:


23 oktober 2018:
 

Kapellebrug. Er is een 3e bijeenkomst op 25 oktober over de reconstructie van de N290 bij Kapellebrug met Provincie, Gemeente en verkeersveiligheidsbureau Baan. Vertegenwoordigers van de dorpsraad en een aanwonende van de Gentsevaart zijn uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.

Samenwerkende wijk- en dorpsraden van de 3 Gemeenten komen op 31 oktober bij elkaar in IJzendijke om te praten over openbaar vervoer en mobiliteit in Zeeuws-Vlaanderen.

Fort Ravot. De praktijkschool in Hulst zal een nieuw houten naambord maken voor Fort Ravot. Het bord zal op palen geplaatst worden bij de ingang aan de kant van het tunneltje. We hopen dat het “vandalismebestendige” bord een langer leven beschoren is dan het vorige bord, wat na een week al helemaal vernield werd.

Evaluatie jaarvergadering. Terugkijkend op onze jaarvergadering van 9 oktober, zijn wij zeer tevreden over de opkomst van ongeveer 110 bezoekers. In verband met de nieuwe wet op de privacy (AVG) hebben wij alle mailadressen van inwoners en belangstellenden die onze Nieuwsbrieven ontvangen, uit het bestand verwijderd en een nieuw bestand aangemaakt met de gegevens van de mensen die hiervoor op onze jaarvergadering schriftelijk toestemming hebben gegeven. Mocht iemand, die niet aanwezig was, toch terug op deze lijst willen, stuur dan een mail aan drstjansteen@zeelandnet.nl en u wordt weer toegevoegd.

Licht en Hoopfeest op vrijdag 14 december. Besloten is om hetzelfde concept te hanteren als vorig jaar. Uit de positieve reacties is gebleken dat een knutselmiddag in de Warande, voorafgaand aan de lichtjesoptocht en daarna gratis frites en frikandel voor de kinderen, bij de meeste bezoekertjes wel in de smaak viel. De vrijwilligers moeten nog samen komen om een- en ander uit te werken. De uitnodigingen worden na Sinterklaas weer meegegeven aan de schoolkinderen.

 

OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 9 OKTOBER 2018.


Aanwezig:         de Wethouders Diana van Damme-Fassaert, Gino Depauw, Jean-Paul Hageman René Ruissen en Adri Totté.
                       (Burgemeester J.F. Mulder wegens vakantie afwezig) Samira van Dorsselaer, coördinator wijk- en dorpsraden Gemeente Hulst
                       Dorpsraadleden: Roland Merckx (voorzitter), Hermine Lernout (secretaris), Titus Huijskamp, Jo Sturms, Geert Velghe, Margriet Wullems.
 
Gastsprekers:    Sjaak Vogel, energie adviseur bij Delta.
                      Hans Vielvoije van Buurtbemiddeling met een korte mededeling.
 
1. OPENING.

De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom, Er zijn meer dan 100 bezoekers. Hij stelt het college, waaronder 2 nieuwe wethouders, voor aan de aanwezigen. Ook de leden van de dorpsraad worden voorgesteld. Jo van Remortele is eind vorig jaar gestopt met de dorpsraad. Een nieuw lid is Margriet Wullems.
 
2. NOTULEN JAARVERGADERING 2017.

Secretaris Hermine Lernout, verwijst naar de notulen van 2017, die al een jaar lang op de website staan. De vragen die niet direct konden worden beantwoord zijn door de Gemeente alsnog beantwoord en door de dorpsraad later toegevoegd.
Nieuwe Wet op de Privacy. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hermine geeft aan dat ook de wijk- en dorpsraden nu verplicht zijn om aan de mensen die in hun mailbestand staan, hiervoor toestemming te vragen. Zij vraagt of de aanwezigen dit willen aangeven op de presentielijst achter hun mailadres, zodat wij weten dat wij hen nog steeds nieuwsbrieven e.d. kunnen toesturen.

Buurtbemiddeling. De heer Hans Vielvoije van Buurtbemiddeling heeft gevraagd of hij even in 5 minuutjes kan vertellen wat buurtbemiddeling inhoudt en hoe men hiervan gebruik kan maken. Na afloop van de vergadering is hij aanwezig om mensen persoonlijk van informatie te voorzien. Ook kan bij onenigheid met de buren altijd contact worden opgenomen door een email te sturen aan: buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl Voor tips: www.problemenmetjeburen.nl
     
Vervolgens geeft Hermine het woord aan de gastspreker van vanavond, de heer Sjaak Vogel, energie-adviseur bij DELTA.
 
3. PRESENTATIE; “ONZE TOEKOMST ZONDER AARDGAS”.

De heer Sjaak Vogel vertelt iets over de ontwikkelingen bij Delta en de Groene stroom van Delta.
Er bestaat Delta Groene stroom en Puur Zeeuws Groene Stroom. Deze laatste wordt opgewekt in Zeeland door 32 windmolens op de Oesterdam en 5 turbines op de Oosterscheldekering.

Waarom er naar gestreefd wordt om steeds minder gas te gebruiken? Milieuproblemen, de voorraad raakt op den duur op en we willen in de toekomst niet afhankelijk zijn van gas uit andere landen. Nederland gasloos in 2050 is een enorme uitdaging omdat ongeveer 90% van de huishoudens en bedrijven nu nog verwarmt op gas. De heer Vogel legt de betekenis uit van veel gebruikte termen als BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw, de nieuwbouw eis in 2020), Energie Neutraal (huis dat net zoveel gebruikt als zelf opwekt). Nul op de meter (alle verbruikte energie wordt zelf opgewekt).
De grootste duurzame energiebron is de zon. Deze levert ongeveer 9000 keer meer energie dan we op deze aarde met zijn allen nodig hebben. De zon schijnt echter niet overal altijd. Andere soorten duurzame energie zijn: zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, waterkracht, biomassa en aardwarmte. Door middel van grafieken laat de heer Vogel de kostenverhoudingen zien bij bestaande bouw en nieuwbouw en hoe je stapsgewijs meer duurzaam met energie kunt omgaan. Voor subsidie, die men hiervoor kan aanvragen kan men kijken op www.subsidiewijzer.nl Er kan een “EPA maatwerk advies” worden aangevraagd of een DELTA-op-maat-advies. Dit kost gemiddeld € 300 incl. BTW. Met een dergelijk adviesrapport kan men zelf wel slimme afgewogen beslissingen nemen. Voor meer informatie kan en men altijd terecht bij duurzaam@delta.nl
Wanneer je dak niet groot genoeg is voor zonnepanelen kan men deelnemen aan “postcoderoos”, een soort coöperatie waarin je samen met anderen meebetaalt aan zonnepanelen op bijvoorbeeld een groot dak van een bedrijf of ander gebouw. Terugverdientijd ongeveer 7 jaar, eventuele korting op energiebelasting via de overheid.

Vragen hierover vanuit de zaal:

·         Het overzicht is onduidelijk, het geeft het verschil aan met de vorige maand, en je ziet maar 1x per 2 maanden wat je terugkrijgt. Je krijgt volgens de heer Vogel net zo
          veel terug als je betaalt, de verrekening loopt via de meter (saldering). Volgens de vragensteller is dat niet zo.
·         Hoe zit het met de transportkosten? Antwoord: Delta Fiber Nederland moet zorgen dat er 230V uit het stopcontact moet blijven komen. De elektriciteitsnetwerken kunnen
          dit niet aan, kabels zijn te licht. Het netwerkbedrijf moet dat oplossen. Wij zullen dit met zijn allen moeten betalen. Delta gebruikt alleen de kabels.
·         Gasverbruik grote bedrijven. Wat doen ze met bedrijven die heel veel gas verbruiken, bijvoorbeeld Yara Sluiskil. Moeten die ook “van het gas af”?
          Antwoord: ja, de overheid gaat dit verplichten. Yara zal dan bijvoorbeeld gas uit Noorwegen importeren. Op de Maasvlakte wordt een grote installatie gebouwd voor gas
          uit Canada door Shell. Bedrijven zoeken zelf een oplossing.
·         Wat kun je bij een bestaande woning doen als het gas ooit afgesloten wordt?
          Antwoord: dan kun je eventueel overgaan op een elektrische ketel, maar dat is wel duur en eigenlijk alleen een goed alternatief bij een klein appartementje, of een huis
          wat aan beide kanten is ingesloten tussen andere huizen.

De heer Vogel sluit af met de mededeling dat individuele vragen altijd gesteld kunnen worden aan het bovenvermelde emailadres. Hij wordt bedankt voor de duidelijke uiteenzetting.
 
 
4. OVERZICHT VAN PROJECTEN IN ONS EIGEN DORP.

Voorzitter Roland Merckx neemt ons via een korte presentatie mee langs de gerealiseerde projecten, het werk in uitvoering en de wensen van de dorpsraad c.q. inwoners. We zijn trots op de gerealiseerde trimbaan in het bos, het gemarkeerde wandelpad over de landgoederen in De Schommeling, de minibibliotheek in de Warande en de nieuwe school. Momenteel wordt de bouw van 30 zorgappartementen gerealiseerd op de locatie Van Hovestraat/Geslechtendijk, oplevering voorjaar 2019, en staat de sloop van 20 woningen in de Puttingstraat (nr. 13 tot en met 39) en 12 woningen in de Henri Dunantstraat voor 2019 op het programma. Ook de kerk heeft een nieuwe eigenaar, die afgelopen zaterdag de plannen bekend gemaakt heeft aan alle inwoners die een kijkje kwamen nemen.

Wensen zijn: de hoge drempel in de buurt van de school iets verlagen, het tunneltje opknappen en in de Wilhelminastraat buiten de bebouwde kom richting Heikant duidelijk aangeven waar je nu 50 moet of 80 mag rijden. Een duidelijk verhaal voor het college en voor de inwoners.
Antwoorden van het college op de vragen bij deze presentatie:
·         Snelheid Wilhelminastraat: dit is een 50 km weg. Herhalingsborden zijn gewenst. Wethouder DePauw belooft dat hiernaar gekeken zal worden.
·         Drempel Oude Drydijck: Wethouder DePauw zegt dat de drempel bedoeld is om de snelheid te remmen bij de school en dat deze niet bedoeld is om er met 30 km
          overheen te rijden. Er staat inmiddels ook een bord met 15 km. Dit staat er ná, maar zou er vóór moeten staan. G. Depauw zal kijken of dit aangepast kan worden.
·         Verlichting aanpassen en schoonmaken tunneltje. Wethouder DePauw zegt toe dat er binnenkort LED verlichting wordt aangebracht in de tunnel en indien nodig ook
          nieuwe armaturen. Verder worden de lichtkoepels en de tunnel schoongemaakt. De dorpsraad vindt dat een lichtere kleur op de muren de tunnel ook minder
          donker zal maken.
 
Verder heeft de voorzitter nog 2 mededelingen over zaken waar de dorpsraad bij betrokken is, nl:
·          Reconstructie N290 bij Kapellebrug. De Provincie voert een studie uit om een oplossing te vinden voor de knelpunten. Ze staat nu voor een afweging van oplossingen
           voor een mogelijke herinrichting (van onderdelen), dan wel het toevoegen van maatregelen. Hiervoor is een verkeersadviesbureau ingeschakeld en aan de gesprekken
           wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van Gemeente, Dorpsraad, aanwonenden van de N290, en Vlaamse gemeenten en overheidsinstanties.
           Er zijn 2 besprekingen geweest, de knelpunten zijn geïnventariseerd, een 3e bespreking volgt op 25 oktober en daarna komt een informatieavond voor de
           inwoners van Kapellebrug.
·          Overleg Clingse en Steense bossen en Wildelanden Heikant. In opdracht van Evides is een onderzoeksbureau bezig met inventarisatie van problemen bij het recreatieve
           gebruik van de bossen. De 3 dorpsraden is om advies gevraagd. Ook het Zeeuwse Landschap is hierbij betrokken.
           Er is één bijeenkomst geweest en er komt een vervolg.
 
5.VRAGEN OVER ACTUELE ONDERWERPEN IN SINT JANSTEEN, ABSDALE EN KAPELLEBRUG

1)
   Klacht over parkeren van auto’s half of helemaal in het openbaar groen. Waar kan men dit melden?
      Antwoord wijkagente Ingrid van Dessel: direct melden bij tel. 0900-8844, dan wordt het opgenomen in de surveillance. Dus niet melden dat iets “gisteren” gebeurd is.
 
2)   Tuinfeest met veel te veel lawaai, ook nadat de politie 2 keer aan de deur geweest is. De vergunning van € 7,00 is veel te goedkoop.
       
Antwoord wethouder Totté: er is een vergunning voor harde muziek tot 23.00 uur, daarna moet het zachter. Zal besproken worden met de burgemeester.
 
3)   Nieuwe school. Klacht dat er lokalen te weinig zijn en dat de parking te klein is.
       
Antwoord wethouder Van Damme: aantal lokalen is gebaseerd op aantal te verwachten leerlingen in de toekomst. Hier is onderzoek naar gedaan.
      Bijbouwen is niet aan de orde. In Heikant staan lokalen leeg. Dit wordt momenteel besproken met de onderwijskoepel Perspecto.
      Dat de parking te klein is, is bij de wethouder niet bekend.
      Volgens de in de zaal aanwezige schooldirecteur dhr. K. d’Haens, was die drukte op een dinsdagmiddag incidenteel, normaal is er plaats genoeg.
 
4)   Sluiting gezinsvervangend tehuis in de Kastanjelaan. Waar gaan de bewoners naar toe en wat wordt er met het pand gedaan?
      Antwoord wethouder Hageman: De 10 bewoners verhuizen naar de voormalige Rabolocatie. Wat er met het gebouw gebeurt is nog niet bekend, is niet van de Gemeente.
      De dorpsraad wordt op de hoogte gehouden.
 
5)   Komen er nog aangepaste sociale woningen op St. Jansteen?
      
Antwoord wethouder Hageman: op de Rabolocatie komen 10 appartementen voor deze doelgroep. Afhankelijk van de laatste prognoses van het RIGO
      (onderzoeksbureau voor volkshuisvesting) kunnen we verwachten dat er de komende jaren nog 50 á 60 woningen bijkomen voor jong en oud.
      Aan de H. Dunantstraat gaan er 12 huizen weg en komen er 10 voor terug, op de plaats van de oude school kunnen 10 tot 14 woningen komen. Dit moet nog
      onderzocht worden. In de Puttingstraat komt misschien particuliere woningbouw met huurwoningen in het hogere segment. Onderhandelingen hierover zijn gaande.
 
6)   Klachten over vandalisme rondom de leegstaande oude school.
      
Antwoord wethouder Totté:  dit probleem zal spoedig opgelost zijn. Eind dit jaar wordt de school gesloopt, maar het gebouw moet eerst nog aan het onderwijs
      onttrokken worden.
      Eind 2019 zal ook bekend zijn wat er op de vrijgekomen grond gaat gebeuren.
 
7)   Na sluiting van de oude school wordt er weer veel harder gereden in de Wilhelminastraat. Is hier een oplossing voor?
       Ook de dubbele bus van De Lijn rijdt veel te hard.
      
Antwoord wethouder DePauw: dit moet de dorpsraad bespreken met de verkeerscommissie. Er kunnen bijvoorbeeld matrixborden geplaatst worden.
     
      Antwoord voorzitter R. Merckx: matrixborden helpen niks. Wij hebben die locatie hiervoor al aangemeld. De politie zou er eens echte snelheidscontroles moeten houden.
      Ook wordt in de zaal geopperd om een “rode fietsstrook” te maken, hier rijden automobilisten automatisch langzamer.
      Het probleem houdt onze aandacht tot het opgelost is.
 
8)   Regenwater gescheiden van rioolwater. In sommige wijken is er al een dubbel afvoersysteem. Zijn er plannen om in de nabije toekomst inwoners ook
       extra te laten betalen als hun regenwater naar het gewone riool wordt afgevoerd?
      
Antwoord wethouder DePauw: dubbele afvoer wordt alleen meegenomen als een straat volledig open moet. Over extra betalen wordt nog niet gesproken.
 
9)   Zou de Gemeente aan de burgers infiltratiebakken kunnen aanbieden met hoge korting?
      
Wethouder Depauw ziet hier het nut niet van in.
 
10)  In het coalitieprogramma wordt gesproken over coaching en training van mantelzorgers. Gaat dat over praktische zaken of is er ook mentale begeleiding?
       Antwoord wethouder Ruissen: de Gemeente doet al wat mogelijk is voor de mantelzorgers.
       Respijtzorg (zorg tijdelijk aan een ander overdragen) bestaat. Als iemand vindt dat de Gemeente ergens niet voldoende helpt, moet dat bekend gemaakt worden.
       Een en ander zal nader bekeken worden.
       
       Toevoeging wethouder Totté: het coalitieprogramma is pas nieuw. Het kan nu onmogelijk al helemaal uitgewerkt worden. We hebben er vier jaar de tijd voor.
 
11)  In sommige gemeenten bestaat de mogelijkheid om bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals huwelijk of overlijden, een boom te planten
        in een levensloopbos. Heeft de Gemeente Hulst wellicht ook een veld beschikbaar wat hiervoor kan dienen. Bij zo’n boom kan dan een sober
        gedenkplaatje van   de overledene komen of eventueel een urn. Is dit een bruikbaar idee?

       Wethouder Van Damme antwoordt, dat zij ervoor open staat om hierover te praten. Misschien is er een stukje grond beschikbaar op of nabij de begraafplaatsen
     
12)   Wanneer worden de bakken voor hondenpoep teruggeplaatst? Nu worden de zakjes soms bij mensen in de tuin gegooid, vooral in de
         buurt van een honden uitlaatplaats.
         
Antwoord wethouder Depauw: we gaan kijken waarom de bak weg is bij de honden uitlaatplaats.

13)   Hoe is het met de WMO-raad?
       Antwoord wethouder Ruissen: er komt één adviesraad voor het gehele sociale domein.
       Binnenkort gaat hiervoor een voorstel naar de Gemeenteraad. Het zal nu niet lang meer duren.
 
Omdat er verder geen vragen meer zijn uit de zaal, sluit de voorzitter de vergadering en geeft het laatste woord aan locoburgemeester J.P. Hageman, die bij afwezigheid van de burgemeester de mensen bedankt voor hun komst naar deze zeer informatieve avond. Verder spreekt hij zijn waardering uit voor de goede organisatie door de dorpsraad. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.


Terug naar Start Pagina