DR


Vergaderingen 2014/2015:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

15 september 2015:

7 juli 2015:

26 mei 2015:

14 april 2015:

 

10 maart 2015

 

 

3 februari 2015

·    Terugkoppeling vragen aan B&W tijdens de jaarvergadering: de antwoorden die de dorpsraad reeds heeft ontvangen van de Gemeente, zullen in het verslag in een afwijkende kleur onder de betreffende vraag worden vermeld.  De dorpsraad zal aan de Gemeente vragen hoe het staat met de zaken waarop we nog geen antwoord gekregen hebben.

 

·    Clubkascampagne Rabobank:  De Dorpsraad doet, samen met de KBO St. Jansteen, mee met de clubkascampagne van De Rabobank.  De Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verdeelt een donatiebudget van € 60.000 onder de deelnemende verenigingen en stichtingen die zich hiervoor hebben aangemeld. Iedere inwoner die een rekening heeft bij de Rabobank, en die tevens lid is, kan  begin april  zijn/haar stem uitbrengen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest U op een door ons opgesteld pamflet, wat binnenkort huis-aan-huis verspreid wordt in St. Jansteen en Kapellebrug. Dit pamflet vindt U bovendien op onze website.  Onder het motto: STEEN VOOR JONG EN OUD – STEEN VOOR IEDEREEN, willen de Dorpsraad en de KBO zoveel mogelijk stemmen verwerven. Iedere stem is geld waard, wat besteed zal worden aan activiteiten en voorzieningen ten behoeve van jong en oud.

 

·    Vernielingen: Het groepje jongelui wat verantwoordelijk is voor de vernielingen in het dorp is bij de politie bekend. Er zal extra gecontroleerd worden, maar dan nog is een “heterdaadje” niet altijd gemakkelijk. Wij kunnen de politie behulpzaam zijn, door meteen melding te maken als we ongeregeldheden zien, b.v. via Burgernet.  Probeer foto’s te maken met je telefoon voor  bewijsmateriaal.

 

·    Openbaar vervoer: Eind februari komt er in Kloosterzande nog een aparte, door de Gemeente georganiseerde bijeenkomst  met gedeputeerde G. van Heukelom en enkele mensen van de Provincie over de knelpunten in het openbaar vervoer, met name na 1 maart, als de nieuwe dienstregeling ingaat. Zodra de datum bekend is, zullen wij dit op de website zetten.
Deze niet-openbare bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 februari om 19.30 uur in het dorpscentrum van Vogelwaarde.

 

·    Klus- en kuisdag: De Dorpsraad heeft zich bij de Gemeente ook aangemeld voor de “klus- en kuisdag” op St. Jansteen. We hebben hiervoor een prioriteitenlijstje ingediend  t.a.v. groenvoorzieningen en openbare veiligheid. Bij de realisering hiervan wordt uitgegaan van “eigen kracht” (participatiemaatschappij). Het beoogde resultaat is een kwaliteitsverbetering van de openbare groenvoorzieningen. Zodra bekend is wanneer St. Jansteen aan de beurt is, zullen wij via de website uitleggen hoe dit georganiseerd gaat worden. Later meer hierover.

 

·    Stimuleringsbudget: In het kader van het stimuleringsbudget van de Gemeente, hebben wij het volgende project ingediend: “Verfraaiing van het sociaal maatschappelijk hart van St. Jansteen, het centrum, bijvoorbeeld door het aanbrengen van nog meer sfeerverlichting op het Martje van Wardje, bloempotten aan de lantaarnpalen, en een jeu-de boules baan aan de rechterkant van de kerkmuur. Dit alles ter optimalisering van de leefbaarheid”

 

·    Jaarvergadering: De datum voor de Jaarvergadering 2015 is dinsdag 3 november.

 

·    Speelbos. Het bord “Fort Ravot” is nu onherstelbaar vernield.

 

2 december 2014:


We hopen dat er door de “vernielers” enig respect kan worden getoond voor het werk van de vrijwilligers die er steeds weer alles aan doen om St. Jansteen aantrekkelijk te maken en te houden.

 

 

De volgende vergadering van de dorpsraad is op dinsdag 3 februari 2015. Inloop van 19.30 tot 20.00 uur. 

 

VERSLAG VAN DE OPENBARE JAARVERGADERING D.D. 10 NOVEMBER 2014.

Aanwezig: Burgemeester J.F. Mulder en de wethouders Diana van Damme, Frank van Driessche, Jean-Paul Hageman en Adri Totté.

                Dorpsraadleden: Roland Merckx (voorzitter) , Hermine Lernout (secretaris), Barby Duysserinck,Titus Huijskamp, Eric de Kind en Jo van Remortele.

                Gastspreker:  Dr. Guido Wallagh

1. OPENING

     De voorzitter, Roland Merckx, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Er zijn ongeveer 83 bezoekers.

2. NOTULEN OPENBARE VERGADERING 2013.

     Secretaris Hermine Lernout meldt, dat geen enkel punt uit de jaarvergadering van 2013 onafgerond is gebleven.
    Alle vragen en antwoorden staan al een jaar lang op de website van de dorpsraad, zodat de meeste bezoekers hiervan kennis hebben kunnen nemen.
    Zij denkt dat dit de meest efficiënte wijze van communicatie is tussen dorpsraad en bewoners, omdat vrijwel iedereen internet heeft.
    Op de vraag of er mensen zijn met suggesties om dit op een andere manier te doen, wordt niet ingegaan, waaruit we mogen concluderen dat iedereen het hiermee eens is.
    Hoewel reeds schriftelijk beantwoord, blijft er nog één vraag over met betrekking tot het dempen van de vijver bij het terrein van VDM. Er is reeds meegedeeld dat deze
    vraag bij het Waterschap thuishoort.
    Mevr. Van Damme biedt de vragensteller aan te bemiddelen, door contact te leggen met het Waterschap voor een afspraak op het stadhuis, waarbij deze persoon
    ook zal worden uitgenodigd.

 3. GEREALISEERDE PROJECTEN.

4.  NOG TE REALISEREN PROJECTEN.

MFA  (Multifunctionele Accommodatie)

(Een combinatie van onderwijs, sport, cultuur en welzijn onder één dak)

Uit Amsterdam is Dr. Guido Wallagh gearriveerd. Hij stelt zich voor, is  o.a. hoofddocent Planologie aan de Universiteit van Utrecht  en partner-adviseur bij Inbo en
zeer ervaren op het gebied van stad- en dorpsvernieuwing. Aan de hand van een voorbeeld uit de buurt (Sas van Gent) laat hij zien hoe daar in samenwerking met woningcorporatie
Woongoed een oude buurt een totale facelift heeft gekregen en hoe door samenvoeging van allerlei voorzieningen in een gebouw, de leefbaarheid binnen Sas van Gent enorm
verbeterd is. Hij toont aan dat iets wat nu een dure voorziening is, op de lange termijn alleen maar voordelen oplevert (2 scholen onder één dak, sport- en culturele voorzieningen
daarbij, in combinatie met woningen voor ouderen en een bibliotheek). Het op de been houden van slechte accommodaties kost veel geld en een dure investering wordt op termijn
terug verdiend. Mensen zijn geneigd geen afstand te willen doen van reeds lang in gebruik zijnde gebouwen, maar op de langen duur zal het financieel niet meer mogelijk zijn
deze gebouwen in stand te houden en zullen deze toch verdwijnen.

Na deze presentatie worden de volgende vragen gesteld:

Vanuit de toneelvereniging heeft men de zaal in Sas van Gent bekeken. Het is geen zaal die geschikt is voor theater.
Vanaf rij 4 zie je niet meer wat er op het podium gebeurt.

Guido Wallagh: niet elke functie kan in hetzelfde gebouw. Sport en theater is inderdaad moeilijk te combineren.

Hierna wordt door iemand van de toneelvereniging opgemerkt, dat de Gemeente gezegd zou hebben dat toneelspelen gemakkelijk in een sportzaal kan.
Guido Wallagh: “SAMEN moet groeien, maar er zijn wel mogelijkheden. Men moet kijken wat de meerwaarde is om samen te gaan en ook wat financieel mogelijk is.

Reactie A.Totté: “We praten al bijna 13 jaar over een MFA. Er is een klankbordgroep waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Er is gesproken met 27 partijen.
Er is nog geen tekening gemaakt. De volgende stappen worden gemaakt:

Guido Wallagh: “Het kan ook goedkoper. Er komt een nieuwe kijk op de exploitatie. De exploitatie kan door vrijwilligers gedaan  worden”.

Vanuit de zaal komt de vraag, of een aantal verenigingen samen de Warande kan kopen en zelf exploiteren.
Hierop antwoordt wethouder Totté, dat ze morgen maar eens langs moeten komen omdat hij nu niet kan zeggen wat de prijs is.

Hierna wordt Guido door de dorpsraad bedankt voor zijn bijdrage en wordt hem een kleine attentie overhandigd.

5.   VEILIGHEID EN INBRAAKPREVENTIE door Burgemeester J.F. Mulder

Het thema van de presentatie is: “Had ik het kunnen voorkómen?” Alvorens de burgemeester hiermee begint, stelt hij eerst de nieuwe wijkagente, Ingrid van Dessel, voor.
Wij hebben sinds kort twee wijkagenten. Ingrid heeft als werkgebied o.a. St. Jansteen en verder de kernen van de oude gemeente Hulst.

Allereerst worden enkele feiten en cijfers getoond. Sinds 2011 is het aantal woninginbraken en pogingen hiertoe, in St. Jansteen iets afgenomen.
De preventieactie met de “voetjes” gaf een positieve uitkomst, er moest geen enkel voetje achtergelaten worden in de gecontroleerde wijken.
De burgemeester benadrukt dat de hulp van de burgers nodig is voor het verhogen van de heterdaad aanhoudingen. Hierbij is ook de hulp ingeroepen van dagbladbezorgers,
die vroeg in de ochtend op pad zijn en vaak snel zien of zich ongewone situaties voordoen in de wijken. Verder moet men niet schromen om 112 te bellen bij verdachte situaties.
Ook hondenbezitters kunnen vaak nuttige informatie verschaffen. Vervolgens wordt een aantal maatregelen tegen inbraak getoond en wordt aangeraden zich aan te melden
bij Burgernet. Het tweede gedeelte van de presentatie gaat over brandpreventie en tot slot nog wat informatie over Hartveilig Wonen.
De volledige presentatie is hier te vinden: Presentatie burgemeester JF Mulder

Vanuit de dorpsraad komt de vraag of de gemeente Hulst inmiddels is aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit is inderdaad het geval, maar er zijn momenteel slechts 52 vrijwilligers
aangemeld en dat is nog veel te weinig. Het gaat pas functioneren als er genoeg vrijwilligers zijn. Men gaat er bij de gemeente hard aan werken o.a. door het geven van
gratis cursussen. Na deze presentatie toont  de dorpsraad nog een foto van het vandalisme in de afgelopen week.
Het b
ord bij de ingang van Fort Ravot is omver getrokken, de brievenbus aan de Verrekijker opgeblazen en een vuilnisbak aan de Jos Everaardstraat opgeblazen. Verder nog
met kerstmis 2013 de vernieling van de pas gerestaureerde kerststal. De vraag is: Hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken?
Een oproep van de burgemeester aan alle inwoners: geef a.u.b. een signaal door als je iets ziet. Vaak zijn het dorpelingen die bekend zijn.

6.  MOGELIJKHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN.

Wat gebeurt er met de kerktoren (eigendom van de Gemeente), als de kerk gesloten wordt?
Jean- Paul Hageman: De gebouwencommissie is bij hem geweest. Het definitieve eindadvies aan het bisdom is, dat de kerk in St. Jansteen dicht gaat. Dat zal niet, zoals
eerder vermeld, de zomer van 2015 zijn, maar een jaar later. De Gemeente probeert er alles aan te doen om het gehele gebouw te behouden, maar een andere bestemming
vinden is moeilijk. Ook het bisdom heeft hier inspraak in en die zijn zeer conservatief. HetHeH
Als  college wil men planologisch faciliteren en ideeën zijn welkom bij de gemeente.


Tracé nieuwe parallelweg landbouwroute N290. Wat is de invloed van de verkeersstroom op de richting Verrekijker en de rest van St. Jansteen?
Wordt er iets gedaan met het fietspad en wordt rekening gehouden met voetgangers en fietsers?
Diana van Damme: Met deze weg wordt gestart in 2015. Eerst komt er een inloopinformatieavond. Het is een project van de gemeente en de provincie samen.
Vooraan in de zaal ligt een tekening van het plan ter inzage voor belangstellenden.


Verlichting en bermen fietspad naar Heikant. Wordt hier nog iets aangedaan, omdat de toename van het aantal fietsbewegingen volgens ons is toegenomen. De bermen zijn erg kapot gereden. Hoe zit het met het onderhoud van de bermen? Antwoord van Diana van Damme: De gemeente heeft hier met het Waterschap over gesproken. Deze maand komt men kijken. Zij verwacht ook dat de verlichting er komt.
We worden op de hoogte gehouden.


Gevaarlijk onoverzichtelijk punt Badhuisweg/Oude Drydijck. Afgelopen woensdag is hier een ongeluk gebeurd met een kind uit de wijk. Men vraagt om een
bord met opschrift: pas op, uitrit sportvelden o.i.d.

Diana van Damme: zij kent de situatie niet, zal zich eerst ter plaatse oriënteren. De dorpsraad krijgt hiervan nog bericht.Nagekomen antwoord:
Er wordt door de gemeente geen bord geplaatst met het opschrift ‘Pas op: uitrit sportvelden’ o.i.d. De inrichting ter plaatse voldoet. Daarnaast gaat het niet om een uitrit.


30 km zone. Reeds een groot aantal straten is 30km zone. Men houdt zich er slecht aan. Misschien is het beter ALLE straten van het dorp 30 km te maken.
Diana van Damme: dat gaat misschien in 2015 gebeuren. Op de website van de Gemeente staan de plannetjes volgens het GVVP (gemeentelijk verkeersveiligheidsplan).

De vrachtauto’s bij de firma Pateer staan op straat als de eigen parking vol is. Is daar iets tegen te doen? Kan Pateer verhuizen naar een andere locatie,
bijv. het terrein van Mortier?
Diana van Damme: zij heeft rond de tafel gezeten met deze mensen, maar verhuizen is niet te betalen. We mogen blij zijn dat er bedrijvigheid is in ons dorp.
Jean- Paul Hageman voegt hieraan toe, dat de Gemeente hiervoor geen middelen heeft. Hij wil nog wel een poging doen als dit kwaliteitsverbetering voor het dorp betekent.
Vanuit de dorpsraad komt een simpele oplossing: vrachtwagens die niet direct bij het bedrijf terecht kunnen moeten naar de parking aan de Hogeweg en kunnen opgepiept
worden als er bij het bedrijf weer een wagen wegrijdt en er dus plaats is.


Is er nog nieuws over de kippenfarm in de Lekestraat?

Diana van Damme: De Raad van State heeft de bouwvergunning goedgekeurd. De milieuvergunning was door de gemeente Stekene afgekeurd. Het bedrijf is in beroep
gegaan bij de provincie Oost-Vlaanderen en toen is de milieuvergunning  ook goedgekeurd. De gemeente Hulst kan hier binnen 60 dagen op reageren en gaat dat ook doen.
De uitkomst hiervan wordt meegedeeld aan dorpsraad Heikant.

Opmerking uit de zaal over het MFA en het betoog van Dr. Wallagh: de KBO heeft een grote zaal nodig en de toneelvereniging kan geen uitvoering geven in een
sportzaal, dus moet de Warande open blijven.
Adri Totté: We gaan niet weer dezelfde discussie beginnen en gaan door op de ingeslagen weg.

Hartveilig Wonen: Is er een lijst waar de AED apparaten hangen.
J.F. Mulder: ja, die is er, maar veel apparaten hangen binnen bij bedrijven, die na werktijd gesloten zijn.
De dorpsraad wil toch graag die lijst, ook overdag kan men een hartinfarct krijgen. En hoe zit het met het onderhoud van die apparaten?

J.F. Mulder: dat zit in het systeem. De lijst krijgen we toegestuurd.


Een jonge ouder uit de zaal houdt een pleidooi voor snel een nieuwe school/MFA  (speciaal gericht aan de tegenstanders in de zaal).
Een nieuwe school is dringend nodig, op een andere plek, want waar de school nu staat is het levensgevaarlijk. Ook moeten de kinderen door weer en wind naar
een slechte oude gymzaal bij het voetbalveld. Denk eens niet alleen aan het belang van de oudere mensen, maar ook aan het belang van de jongeren en kinderen,
aan het belang voor de toekomst.
Adri Totté:  in december 2016 staat er een kerstboom in een nieuwe school.


Wanneer wordt de buurt waar de nieuwe school komt hierbij betrokken?
Adri Totté: met de omwonenden wordt gepraat als er meer concrete plannen zijn. Hij zal de naam en het adres van de vragensteller meenemen.

De St. Janshof komt uit op de Brouwerijstraat. Rechts gaat voor. Kan er een bord geplaatst worden dat dit een gelijkwaardige kruising is en kan het bordje 30 km
een wat groter bord worden?
Diana van Damme: Hier zal naar gekeken worden, ook naar een groter bord.Nagekomen antwoord:
St. Janshof: Op een gelijkwaardige kruising plaatsen we geen borden. Het bord voldoet aan de wettelijke normen.


Kan er een extra zebrapad komen in de Wilhelminastraat bij De Kroon, en een extra aan de andere kant vanaf De Kroon, richting Martje?
En kunnen de haaientanden opnieuw geschilderd worden?
Diana van Damme:
dit wordt bekeken.Nagekomen antwoord:
Er ligt een zebrapad waar gebruik van kan worden gemaakt! Er wordt een servicemelding gemaakt om de haaientanden opnieuw te schilderen.

Kan de regeling hersteld worden dat vrachtwagens  op de Hogeweg parkeren, totdat het hun beurt is om te laden?
Diana van Damme: er zal opgelet worden dat de regels nageleefd worden.


In Abdale zit inmiddels de derde uitbater van Café Restaurant De Bourgondiër. Bij de eerst twee is het steeds mislukt. Nadeel van de ligging is de varkenshouderij
van Knoops, die voor stankoverlast zorgt. Knoops wil gaan uitbreiden, dus nog meer stank.Kan de varkenshouder verplicht worden tot het plaatsen van luchtwassers?

B&W weten dit niet, het wordt nagekeken.Nagekomen antwoord:
Er kan niet zomaar verplicht worden om luchtwassers te plaatsen.  Zolang een bedrijf qua stank en ammoniakuitstoot aan de regelgeving voldoet – en dat is in de onderhavige
situatie het geval – kan hij niet verplicht worden tot extra emissie -beperkende maatregelen.


Hoe zijn de onderhandelingen met België over onderwijs en kinderopvang?
Frank van Driessche: Veel kinderen in de grensstreek gaan naar België, waar onderwijs en opvang weinig tot niets kost. In Nederland is het heel duur, dus daar verliest men
klanten. Uit het overleg is gekomen dat er al 2 maanden een verzoek ligt bij staatssecretaris Dekker om voor de grensregio een regeling te treffen. In Koewacht heeft men nu
een startgroep voor kinderen vanaf 2,5 jaar gratis. Men heeft de kinderen dan vanaf 2,5 in het oog zodat ze gemakkelijk kunnen doorstromen naar de Nederlandse basisschool.
Frank hoopt binnen enkele weken antwoord te krijgen, eventueel een opstart van een pilot in de Gemeente Hulst. Er is 3 ton voor gereserveerd.


Omdat er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter om 22.00 uur stipt de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tot slot bedankt de burgemeester de dorpsraad voor de organisatie van de avond en biedt namen het gemeentebestuur nog een drankje aan.

 

 


Terug naar Start Pagina